WÓJT GMINY BROCHÓW

BP.6733.4.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E   z dnia 1 sierpnia 2012r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej   postępowania   w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

           

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity   Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm. ) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647)                                                        

 

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek   PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin

w dniu 1.08.2012r.   została   wydana kończąca postępowanie administracyjne  

Decyzja Nr 240.2012   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego:

budowę linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia na działkach Nr ewid. 312, 311, 310, 309   w miejscowości Tułowice w gminie Brochów.

 

 

 

 

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy   ogłoszeń   Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Tułowice

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Brochów

                                                                                                  Andrzej Fijołek

 

 

 

Brochów 1.08.2012 r.

BP.6733.4.2012

 

DECYZJA Nr   240.2012

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Na podstawie art. 89 i art. 104 Ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 późn. zm.) oraz art. 50 ust.1, art.51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust 3, art. 54, art. 55 i art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003r   o planowaniu i zagospodarowaniu   przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647) wniosku z dnia 29.03.2012r. uzupełnionego w dniu 20.04.2012r. firmy PGE Dystrybucja S.A., Lublin ul. Garbarska 21a o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia obejmującego:

budowę linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia w miejscowości Tułowice   w gminie Brochów

 

USTALAM

 

następujące warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego:

1.       Rodzaj inwestycji : budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia   na działkach nr ewid. 312, 311, 310, 309   w miejscowości Tułowice gmina Brochów. Długość linii ok. 160m.

2.       WARUNKI ZABUDOWY I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYNIKAJĄCE   Z   PRZEPISÓW ODRĘBNYCH   w zakresie warunków zawartych w art. 54 pkt 2   ustawy z dnia 27.03.2003r o   planowaniu i zagospodarowaniu   przestrzennym :

a) rodzaj zabudowy:   infrastruktura techniczna

b) funkcja zabudowy: urządzenia   infrastruktury technicznej,

      c) warunki i wymagania   ochrony i kształtowania ładu przestrzennego :

o    lokalizację inwestycji ustala się wzdłuż istniejących układów komunikacyjnych, drogi   wojewódzkiej   nr 705 z   zachowaniem przepisów szczególnych,

o    zachowanie odległości słupów sytuowanych wzdłuż rowów   - min. 1,5m od górnej krawędzi skarpy rowu,

o    linie el-en na terenach otwartych i zabudowanych prowadzić w maksymalnym stopniu po granicach własności i wzdłuż istniejących liniowych systemów infrastruktury   technicznej,

o    stosowanie materiałów posiadających atest jakości, rozwiązania techniczne i materiały wg obowiązujących norm,

d)      warunki   ochrony środowiska : teren objęty jest formą ochrony przyrody jako otulina Kampinoskiego   Parku Narodowego, dla którego obowiązują przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.09.1997r. w sprawie Kampinoskiego Parku Narodowego (Dz. U. z 1997 r. Nr 132 poz. 876): – ochrona zieleni przydrożnej i śródpolnej,

e)       ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków : nie dotyczy,

f)        obsługa w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej :

-           zaopatrzenie w energię   elektryczną   od istniejących systemów elektroenergetycznych nN,

-           dla projektowanej inwestycji zachować odległości od wszelkich istniejących sieci i urządzeń podziemnych (sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna) i naziemnych (linia kolejowa wąskotorowa) wynikające z przepisów szczególnych.

g) ochrona interesów osób trzecich :   obiekty i roboty budowlane mogą   być realizowane wyłącznie na zasadach przewidzianych w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r.   Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.),

h)       projektowanie, budowa i eksploatacja urządzeń i sieci elektroenergetycznych zgodnie z art. 51 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997   Prawo energetyczne (t.j. Dz .U. Nr 89   z 2006r poz.625 z późn. zm. ).

i)         linie rozgraniczające   inwestycji oznaczono na mapie zasadniczej   w skali 1:500   stanowiącej   załącznik Nr 1 do decyzji,

j)         obiekty budowlane odpowiadać muszą przepisom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych   jakim   powinny   odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690, z 2003r. Nr 33, poz. 270,   z 2004r. Nr 109, poz. 1156 z 2008r. Nr 201, poz. 1238, z 2009r.   Nr 56 poz. 461, z 2010r. Nr   239 poz. 1597),

k)       projekt budowlany musi spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133 zm.: z   2008r. Nr 201, poz. 1239).

 

 

UZASADNIENIE

 

      Firma PGE Dystrybucja S.A., Lublin ul. Garbarska 21a wystąpiła z wnioskiem o   ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia obejmującego: budowę linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia   na działkach nr ewid. 312, 311, 310, 309   w miejscowości Tułowice gmina Brochów.

      Rozpatrując niniejszą   sprawę   stwierdza się,     stosownie do art. 50 ust.1 i   art.51 ust. 1 pkt 2 i w związku z art. 56 ustawy   z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu   przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647) celem   decyzji   jest   ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w oparciu o   przepisy w/w ustawy.

      Zgodnie z art. 61 § 4 kpa oraz z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647) właściciele nieruchomości oraz zarządcy dróg, na których będzie lokalizowana przedmiotowa inwestycja zostali zawiadomieni o wszczęciu postępowania oraz o przysługującym im prawie do czynnego uczestniczenia w postępowaniu na piśmie, natomiast pozostałe strony o wszczęciu postępowania zawiadomiono w drodze obwieszczenia i w sposób zwyczajowo przyjęty-na stronie internetowej Urzędu Gminy Brochów.  

      Obwieszczenie i zawiadomienie z dnia 27.04.2012r. przesłano również do Sołtysa wsi Tułowice z prośbą o zawiadomienie mieszkańców o wszczęciu postępowania poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń sołectwa, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

      W terminie 7 dni   przewidzianym w zawiadomieniu do organu nie wpłynęły od stron postępowania żadne wnioski czy tez uwagi.

            Stosownie do art. 53 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu   przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647) , projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia został przedstawiony do uzgodnienia w trybie art. 106 Kpa., Dyrektorowi Kampinoskiego Parku Narodowego stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 , Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 6 w/w ustawy oraz Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 9 w/w ustawy.

            Zarząd Województwa Mazowieckiego Postanowieniem z dnia 11.07.2012r. znak: MZDW.PP.7331/705-1007/2012 uzgodnił w zakresie wpływu na drogę wojewódzką nr 705 i ruch drogowy projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia z warunkiem uzupełnienia treści decyzji o wymóg uzyskania zgody zarządcy drogi wojewódzkiej na lokalizacje urządzenia w pasie drogowym w trybie art. 39 ustawy z dnia 31 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. Nu. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póź.zm.). Powyższy   warunek organ uwzględnił i zapisał w treści decyzji.           

            Postanowieniem z dnia 5.07.2012r. znak: DOso-4082/32/12 Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego uzgodnił pozytywnie w/w projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.     

            Pozostałe organy uzgadniające nie zajęły stanowiska w terminie 14-21 dni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie. W związku z powyższym na podstawie art. 53 ust. 5 i 5c cytowanej ustawy, uzgodnienie uważa się za dokonane.

Działając na podstawie art. 9 i 10 § 1 kpa oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ w dniu 18.07.2012r. w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Brochów, zawiadomił wszystkie strony postępowania o wydanych postanowieniach oraz o zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, stanowiącego podstawę rozstrzygnięcia administracyjnego oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia. W terminie 7 dni przewidzianym w obwieszczeniu do organu od stron postępowania nie wpłynęło żadne oświadczenie.

      Mając na względzie wymagania ochrony walorów krajobrazowych i kształtowania ładu przestrzennego (art. 54 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu   przestrzennym ) i w związku z art. 71 ust.3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska określono wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dla inwestycji, które     umieszczono w pkt   2c niniejszej decyzji .

      Odnosząc się do art. 53 ust.3 w/w ustawy dokonano analizy warunków zagospodarowania terenu wynikających z przepisów odrębnych . W   wyniku tej analizy stwierdzono:  

-           przedmiotowa inwestycja realizowana będzie wzdłuż pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 705 w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej i zabudowy mieszkaniowej, służy poprawie standardów zasilenia w energię elektryczną istniejącej i projektowanej (na działce Nr ewid 312) zabudowy , zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego i jest niezbędna dla prawidłowego korzystania z budynków i zapewnienia odpowiednich standardów   zamieszkania,

-           stan faktyczny i prawny terenu:   teren po którym przebiega inwestycja stanowią działki nr ewid. 309, 310, 311, 312   we wsi Tułowice w gminie Brochów będące własnością prywatną, użytkowane jako zabudowa mieszkaniowa   i rolnicza przestrzeń produkcyjna ,

-           teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze:   zajęty czasowo pod   inwestycję,

-           decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi na podstawie dostępnego w formie elektronicznej programu Systemu Informacji Prawnej LEX przeprowadzono specyfikację powszechnie obowiązujących przepisów odrębnych w celu ustalenia na ich podstawie warunków i zasad lokalizacji inwestycji celu publicznego. .

 

      W wyniku analizy ustalono, że   wniosek spełnia wymogi do wydania decyzji, żaden   przepis prawa materialnego nie stoi na przeszkodzie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dla wnioskowanego przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty    orzeczono jak w sentencji.

 

 

POUCZENIE

 

1.       Jeżeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywołuje skutki, o których mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu   przestrzennym , przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje się odpowiednio (art. 58 ust.2).

2.       Stosownie do art. 28 i art. 33 ust. 2 oraz art. 34 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r.   Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) roboty budowlane na wskazanym terenie można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

3.       Stosownie do art. 39 ust. 3   Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych   (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) lokalizowanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 705 wymaga zezwolenia zarządcy drogi wojewódzkiej .

( Postanowienie z dnia 11.07.2012r. znak: MZDW.PP.7331/705-1007/2012 Zarządu Województwa Mazowieckiego)

4.       Niniejsza decyzja wiąże organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę.

5.       Decyzję niniejszą wydaje się po uzyskaniu następujących uzgodnień stosownie do art: 53 ust.4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu   przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647):

-           z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych – Oddział Rejonowy Nowy Dwór Mazowiecki,

(projekt decyzji doręczony według zwrotnego potwierdzenia odbioru dnia 2.07.2012r. i stosownie do art. 53 ust.5   cytowanej ustaw, niewyrażenie stanowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, przez WZMiUW, uznaje się za uzgodnienie decyzji),

-           z Dyrektorem Kampinoskiego Parku Narodowego

(Postanowienie z dnia 5.07.2012r. znak: DOso-4082/32/12 – bez uwag),

-           z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszewie

(Postanowienie z dnia 11.07.2012r. znak: MZDW.PP.7331/705-1007/2012– z warunkiem uwzględnionym i zapisanym na stronie 4 decyzji w pouczeniu pkt 3.)

 

            Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44, za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

            Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Integralną część niniejszej decyzji stanowią:

1.      Załącznik Nr 1        załącznik graficzny do decyzji sporządzony na mapie zasadniczej w skali   1:500,

 

 

 

 

Otrzymują:

1.       PGE   DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie

ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

              adres do korespondencji:

              PGE   Dystrybucja S.A.

                Oddział w Warszawie

               Rejon Energetyczny Pruszków

              ul. Waryńskiego 4/6, 05-800 Puszków

2.     Strony postępowania według rozdzielnika

3.     A/a

4.      

Projekt decyzji sporządziła: mgr inż. Alicja Pejta-Jaworska

                     Okręgowa Izba Urbanistów

                       z siedzibą w Warszawie   WA-154

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń 1.08.2012r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-08-01 16:16:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-02 15:57:00
  • Liczba odsłon: 1573
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4008614]

przewiń do góry