BP.6733.11.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 29 lipca 2015 r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 i art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek firmy PGE  DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie, która udzieliła panu Marcinowi Pytkowskiemu ul. Kochanowskiego 46, 96-500 Sochaczew w dniu 29.07.2016 r. została wydana kończąca postępowanie administracyjne Decyzja Nr  314.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego:

budowę odcinka kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie działki o Nr ewid. 158 obręb: Nr 0019 MISZORY położonej w miejscowości Miszory oraz działki Nr ewid. 63 i 59/1 obręb: Nr 0030 WILCZE TUŁOWSKIE położonej w miejscowości Wilcze Tułowskie gmina Brochów.

 

 

 

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Miszory

3) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Wilcze Tułowskie

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Zdjęto z tablicy ogłoszeń


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BP.6733.11.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 18 lipca 2016 r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 9, art. 10 §1 i 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowa odcinka kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie działki o Nr ewid. 158 obręb: Nr 0019 MISZORY położonej w miejscowości Miszory oraz działki Nr ewid. 63 i 59/1 obręb: Nr 0030 WILCZE TUŁOWSKIE położonej w miejscowości Wilcze Tułowskie gmina Brochów zostały wydane postanowienia:

1.     Postanowienie znak: DOso-4082/67-2/15-16 z dnia 11.07.20156 r. Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego uzgadniające warunki zabudowy przedmiotowej inwestycji.

Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, w dniach (od poniedziałku do piątku w godz.
8 30 – 15 30 natomiast we wtorki w godz. 9 00 – 16 30 ) strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.

 

 

 

 

wywieszono na 7 dni na:

1) – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Miszory      

3) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Wilcze Tułowskie     

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Brochów, dnia 04.07.2016 r.

 

BP.6733.11.2015

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie, art. 97 § 2, art. 101 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.)

 

p o s t a n a w i a m

podjąć zawieszone w dniu 05.11.2015 r. postępowanie administracyjne

 

wszczęte na wniosek z dnia 10.09.2015 r. Pana Marcina Pytkowskiego zam. ul. Kochanowskiego 46, 96-500 Sochaczew, działającego jako pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia (zasilania podstawowego) na terenie działki o Nr ewid. 158 obręb: Nr 0019 MISZORY położonej w miejscowości Miszory oraz działki Nr ewid. 63 i 59/1 obręb: Nr 0030 WILCZE TUŁOWSKIE położonej w miejscowości Wilcze Tułowskie gmina Brochów

 

UZASADNIENIE

 

Pan Marcin Pytkowski zam. ul. Kochanowskiego 46, 96-500 Sochaczew, działający jako pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A, 20-340   Lublin wystąpił w dniu 10.09.2015 r. z wnioskiem o ustalenie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia (zasilania podstawowego) na terenie działki o Nr ewid. 158 obręb: Nr 0019 MISZORY położonej w miejscowości Miszory i działki Nr ewid. 63 obręb: Nr 0030 WILCZE TUŁOWSKIE położonej w miejscowości Wilcze Tułowskie gmina Brochów.

Dla przedmiotowego obszaru nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a warunki zabudowy nie stoją w sprzeczności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Powyższa inwestycja w myśl art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1774 z późn. zm.) stanowi cel publiczny w rozumieniu tej ustawy.

Zgodnie z art. 61 § 4 kpa oraz z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778) właściciele nieruchomości, na których będzie lokalizowana przedmiotowa inwestycja zostali zawiadomieni o wszczęciu postępowania oraz o przysługującym im prawie do czynnego uczestniczenia w postępowaniu na piśmie, natomiast pozostałe strony o wszczęciu postępowania zawiadomiono w drodze obwieszczenia i w sposób zwyczajowo przyjęty tj. przez sołtysa oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.

Obwieszczenie i zawiadomienie z dnia 11.09.2015 r. przesłano również do Sołtysów wsi Miszory oraz Wilcze Tułowskie z prośbą o zawiadomienie mieszkańców o wszczęciu postępowania poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń sołectwa, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

W terminie 7 dni przewidzianym w zawiadomieniu do organu wpłynęło w dniu 25.09.2015 r. pismo Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego znak: DO-4082/67/15 z dnia 16.09.2015r. informujące, iż dla realizacji prac na obszarze parku narodowego, niezależnie od prowadzonego w gminie postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, konieczna jest zgoda Ministra Środowiska. Według informacji jakie posiada KPN inwestor o taka zgodę jeszcze nie wystąpił. Dopiero po zasięgnięciu opinii dyrektora parku narodowego, Minister Środowiska może wyrazić zgodę na realizację przedsięwzięcia. Określone zostaną wówczas również działania kompensacyjne.

Od pozostałych stron postepowania nie wpłynęły żadne wnioski czy tez uwagi oraz zastrzeżenia odnośnie projektowanej inwestycji.

Stosownie do art. 53 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778) projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia został przedstawiony do uzgodnienia w trybie art. 106 Kpa.,

       Dyrektorowi Kampinoskiego Parku Narodowego stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778) ,

       Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 8 w/w ustawy,

       Powiatowemu Zarządowi Dróg w Sochaczewie stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 9 w/w ustawy.

Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie pismem znak PZD.D2.426.79.2015. z dnia 13.10.2015r. w odpowiedzi na wniosek Wójta z dnia 29.04.2015r. znak: BP.6733.10.2015 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia, uzgodnił budowę odcinka kablowej linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia (zasilania podstawowego) na terenie działki o Nr ewid. 158 obręb: Nr 0019 MISZORY położonej w miejscowości Miszory i działki Nr ewid. 63 obręb: Nr 0030 WILCZE TUŁOWSKIE położonej w miejscowości Wilcze Tułowskie gmina Brochów w pasie i poza pasem drogi powiatowej Nr 3802W Tułowice-Famułki Królewskie – Famułki Brochowskie – Plecewice.

Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego Postanowieniem z dnia 7.10.2015r. znak: DOso-4082/67/15 nie uzgodnił warunków przedmiotowej inwestycji celu publicznego , z uwagi na fakt, iż dla realizacji prac na obszarze parku narodowego (dz. Nr ewid. 158 w miejscowości Miszory) – konieczna jest zgoda Ministra Środowiska. Warunkiem przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia jest wystąpienie inwestora do Ministra Środowiska (zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późń. zm.) z wnioskiem o zgodę na odstępstwo od zakazów, które zostaną naruszone podczas realizacji ww inwestycji. Tym samym Kampinoski Park Narodowy uzależnił uzgodnienie projektu decyzji celu publicznego od uzyskania przez inwestora decyzji Ministra Środowiska – zgody na odstępstwo od zakazów, które zostaną naruszone podczas realizacji w/w inwestycji w granicach parku narodowego.

Przedmiotowe Postępowanie zostało zawieszone do czasu uzyskania przez Inwestora zwolnienia w drodze decyzji Ministra Środowiska z zakazów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody obowiązujących w parku narodowym oraz w rezerwatach przyrody.

W dniu 01.07.2016 r. Pan Marcin Pytkowski zam. ul. Kochanowskiego 46, 96-500 Sochaczew, działający jako pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin wystąpił z wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania. Do wniosku dołączyła została decyzja Ministra Środowiska z dnia 24.06.2016 r. znak DLP-III.4102.129.2016.TP zezwalająca Inwestorowi na działce ewidencyjnej nr 158 na odstępstwa od zakazów obowiązujących w Kampinoskim Parku Narodowym, w tym:

 • „budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celon parku narodowego”,
 • „pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów”,
 • „użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody”,
 • „niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów”,
 • „umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną przyrody (…)”,
 • „zakłócania ciszy”

pod warunkiem:

 • wykorzystania i zasypywania wykopu gruntu rodzimego, uprzednio z niego pozyskanego i składowania bezpośrednio przy trasie przebiegu linii energetycznej, przy południowej krawędzi drogi powiatowej Nr 3802W, lub w innym miejscu, poza obszarem KPN,
 • niewprowadzania do środowiska glebowego żadnych materiałów obcego pochodzenia mogących powodować jakiekolwiek zanieczyszczenie lub skażenie gruntu czy też wód powierzchniowych i podziemnych,
 • prowadzenia prac budowlanych w godzinach od świtu do zmierzchu z zastosowaniem urządzeń emitujących jak najniższy poziom hałasu,
 • prowadzenia prac inżynieryjno-budowlanych poza okresem od 1 kwietnia do 31 lipca ze względu na okres lęgowy ptaków,
 • przywrócenia stanu wyjściowego środowiska przyrodniczego (szczególnie w zakresie ukształtowania powierzchni i struktury gruntu) w miejscach bezpośrednio związanych z realizacją działań technicznych.

Pełnomocnik inwestora w dniu 04.07.016 r. złożył wniosek o zmianę projektu decyzji w ten sposób, że dopisał działkę Nr ewid. 59/1. W uzasadnieniu wniosku wskazał przeoczenie działki. Wobec powyższego wyżej wymieniona działkę dopisano.

Tym samym ustały przyczyny zawieszenia postępowania i należało podjąć zawieszone postępowanie stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.).

 

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Zgodnie z art. 142 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) , postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

W związku z art. 10 § 1 Kpa, strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania tego postanowienia, zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w siedzibie Urzędu Gminy w Brochowie, Brochów 125, 05-088 Brochów pokój Nr 25 (od poniedziałku do piątku w godz. 8 30 – 15 30 natomiast we wtorek   w godz. 9 00 – 16 30 )

 

 

 

 

Otrzymują :

1.       Wnioskodawca:

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21 A, 20-340   Lublin

Adres do korespondencji:

PGE Dystrybucja S.A.

Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Pruszków

ul. Waryńskiego 4/6, 05-800 Pruszków

pełnomocnik

Marcin Pytkowski

Biuro Projektów PROZAW

ul. Kochanowskiego 46

96-500 Sochaczew

2.       Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie

3.       P. Szymon Sołtysik

4.       P. Grzegorz i Danuta Domańscy

5.       P. Paweł Opara

6.       P. Józef Kubiak

7.       P. Adam Dąbrowski

8.       Kampinoski Park Narodowy

 1. Gmina Brochów
 2. P. Jarosław Chudzyński
 3. P. Władysław Twardykus
 4. P. Hanna Twardykus

13.   A/a

 

Do wiadomości :

 1. Sołtys wsi Miszory

z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa na okres 7 dni i podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 1. Sołtys wsi Wilcze Tułowskie

z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa na okres 7 dni i podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 1. Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego

05 - 080 Izabelin, ul. Tetmajera 38

           

 

wywieszono na 7 dni na:

1) – tablicy   ogłoszeń   Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Miszory

3) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Wilcze Tułowskie

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Cętkowska Magdalena
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-07-04 13:46:25
 • Informacja zaktualizowana przez: Cętkowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-01 08:06:55
 • Liczba odsłon: 1775
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998314]

przewiń do góry