Brochów, 12.05.2010 r.

 

 

Urząd Gminy Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

 

 

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

URZĄD GMINY BROCHÓW

 

 stanowisko ds. obsługi informatycznej Urzędu Gminy i pozyskiwania środków unijnych

 

(nazwa stanowiska pracy)

 

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się następujący kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Joanna Ścigocka 

Konary

 

 

Wójt Gminy Brochów

(-)

Andrzej Fijołek

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Brochów 30.04.2010r.

 

 

URZĄD GMINY BROCHÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

stanowisko ds. obsługi informatycznej Urzędu Gminy i pozyskiwania środków unijnych

(nazwa stanowiska pracy)

  Wymagania niezbędne:

-          wykształcenie wyższe magisterskie

-          staż pracy w administracji samorządowej co najmniej 6 miesięcy

-          znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem,

-          wysoka umiejętność posługiwania się komputerem,  

  Wymagania dodatkowe:

-          prawo jazdy kat. B,

-          umiejętność korzystania z przepisów prawnych

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-          obsługa stron internetowych gminy,

-          przygotowanie wniosków o środki unijne

-          przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do sporządzenia wniosku

-          współpraca przy realizacji programów unijnych

 

  1. Wymagane dokumenty:

 

-          list motywacyjny,

-          CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

-          oryginał kwestionariusza osobowego,

-          kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,

-          inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

-          podpisane pisemne oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-          podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tI z 2002 roku Dz. U Nr 101, poz. 926 z późno zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1593zpóźn. zm)".

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 11.05.2010 r. godz.15:00

 

 

pod adresem:                         Urząd Gminy Brochów

05-088 Brochów 125 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko ds. obsługi informatycznej Urzędu Gminy i pozyskiwania środków unijnych.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Brochów w dniu 12.05.2010 r. o godz. 09:00

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w terminie do dnia 13.05.2010r.

 

                                                                                   Wójt Gminy Brochów

                                                                                       Andrzej Fijołek

                                                                                                (-)

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kopka Łukasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-04-30 13:43:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Kopka Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-13 08:36:00
  • Liczba odsłon: 1805
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4008630]

przewiń do góry