oswid._o_karaln.-kandydata-na-rachmistrza-psr2020.doc

zgloszenie-kandydata-na-rachmistrza-psr2020.doc

ogloszenie_o_naborze_rachmistrzow_spisowych.docx


Brochów, dnia 15 czerwca 2020 r.

 


Wójt Gminy Brochów — Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na rachmistrzów terenowych w Gminie Brochów w powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (PSR 2020)

 

Na podstawie art. 19 ust. 1, pkt. 4 oraz art. 20 ust 1, 2 i 3 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r.
o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) informuję o otwartym
i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do prac spisowych na terenie Gminy Brochów, w ramach powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

Spis zostanie przeprowadzony w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Ogłoszenie o naborze zostaje umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów oraz opublikowane na stronach internetowych Gminy Brochów i Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brochów.

Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 15 czerwca do 8 lipca 2020r.

 

Kandydat      na      rachmistrza       terenowego      winien       spełniać      następujące      warunki:

1.    Być pełnoletnim;

2.    Być zamieszkałym na terenie Gminy Brochów;

3.    Posiadać co najmniej wykształcenie średnie;

4.    Posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;

5.    Nie być skazanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Oświadczenie o spełnieniu wymagania o którym mowa w pkt. 5 kandydat na rachmistrza terenowego                     składa       pod      rygorem    odpowiedzialności   karnej                 za  składanie                          fałszywych oświadczeń. Kandydat na rachmistrza terenowego, składając oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Ważne informacje dla składających oferty:

 

1.        Przydzielona liczba rachmistrzów na terenie Gminy Brochów wynosi 2.

2.        Kandydat na rachmistrza terenowego musi odbyć szkolenie teoretyczne i praktyczne. Prawdopodobny termin szkolenia to okres od 3 sierpnia do 11 września 2020 r. Forma realizacji szkoleń (zdalne, stacjonarne) będzie zależała od sytuacji epidemicznej
w kraju. W przypadku szkoleń zdalnych kandydaci na rachmistrzów terenowych wezmą udział w szkoleniach łącząc się ze sprzętu własnego.


3.       Szkolenie obejmuje przekazanie informacji o:

a)   statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej;

b)    zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego;

c)     sposobie wykonywania poszczególnych czynności  w  ramach  bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.

 

Egzamin kandydata na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

2.      Kandydaci na rachmistrzów terenowych podlegają postępowaniu weryfikacyjnemu.
W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy w wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów podczas egzaminu wszyscy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, a liczba kandydatów będzie większa w stosunku do potrzeb o tym, kto będzie powołany na rachmistrza zdecyduje kolejność zgłoszenia kandydata.

3.      Kandydaci na rachmistrzów terenowych, którzy złożą stosowne dokumenty oraz zostaną zarejestrowani w Systemie Ewidencji Rachmistrzów otrzymają od Urzędu Gminy informację o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.

4 Kandydaci na rachmistrzów terenowych po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zostaną wpisani na listę rachmistrzów spisowych, zgodnie z kolejnością liczby uzyskanych punktów podczas egzaminu.

5. Rachmistrz terenowy będzie wykonywał czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zawartej z Dyrektorem Urzędu Statystycznego.

6 Wynagrodzenie rachmistrza terenowego ustalono jako iloczyn:

 

a.  37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego;

b.  20 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych, skutkujących prawidłowym spisaniem tych gospodarstw;

 

 

UWAGA: Jeżeli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa będzie podpisana z kandydatami, którzy uzyskają najlepszy wynik, a pozostali kandydaci zostaną wpisani na listę rachmistrzów rezerwowych.

 

Dodatkowych informacji udziela Koordynator Gminy Bożena Przygoda – tel. (22) 725-70-03 w. 220 lub (22) 100 25 88


 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-22 08:24:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-22 08:24:55
  • Liczba odsłon: 1522
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998430]

przewiń do góry