Brochów, dnia 01 sierpnia 2011 r.

 

 

 

 

GOPS 0704.P.11.ZP/U- 5 /11

ZAPYTANIE O CENĘ NR ZP/U- 5/2011

  dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro

oraz nie przekraczającej wartości 20 000 zł.

 

                W ramach procedury rozeznania rynku, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 20 000,00 zł, Gminny Ośrodek   Pomocy   Społecznej w   Brochowie   - na   podstawie   art.44 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz.1240) oraz na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 p-kt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z   2010 r., nr 113, poz. 759 ze. zm.) - zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę cateringową, w związku z realizacją przez Gminę/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie   Projektu systemowego pt. „Re/integracja osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Brochów”. Ten projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1).    

I.          Przedmiot zamówienia:   Usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu w dniu 19 sierpnia 2011 roku (piątek) na godzinę 12 00 ,   na spotkanie integracyjne w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brochowie, 23 zestawy   dań w formie talerzowej (dla 23 osób), w tym:

1.Menu:

            a/ Żurek z jajkiem i kiełbasą                                                                250 ml

b/ Karkówka w sosie pieczeniowym                                 –    200 g    

c/ Kluski śląskie                                                                   –   200 g     

d/ Bukiet surówek                                                                –   150 g     

e/ Owoce różne podane na paterach                               –   150 g     

f/ Ciasta różne podane na kloszach                                   –   100g      

g/ Soki , woda mineralna – według spożycia                            0,5 l

          2.Dowóz menu, naczyń, serwetek oraz sztućców i odbiór naczyń, sztućców oraz pozostałości po posiłkach.

           3. Usługa kelnerska.

Do kalkulacji ceny brutto należy przyjąć wszystkie koszty związane z   wykonaniem usługi. Wszystkie ceny jednostkowe brutto i netto dotyczące kosztów realizacji tego zamówienia   nie podlegają zmianie do czasu wykonania i rozliczenia w/w usługi.

  Dania gotowane powinny być ciepłe, wyporcjowane, nałożone na talerze. Posiłki powinny być wysokiej jakości, o odpowiedniej wartości odżywczej, gramaturze i estetyce. Powinny uwzględniać polską tradycję kulinarną.

W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń – Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w/w zestaw dań o nie gorszej jakości oraz w odpowiedniej ilości, na swój koszt, z innych źródeł gwarantujących należyte wykonanie zamówienia.

  Koszt w/w usługi jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.       Termin wykonania usługi – 19 sierpnia 2011 roku (piątek) o godzinie 12 00 .

III.     Kod CPV:

55321000 – 6 – usługi przygotowywania posiłków;

55520000 – 1 – usługi dostarczania posiłków.

IV.      Miejsce i sposób uzyskania informacji dotyczącej zapytania o cenę:

  Informacje można uzyskać w siedzibie   Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Brochowie.

Do kontaktowania się z Oferentami   upoważniona jest:

Sabina Wasiak – Koordynator Projektu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -   pokój nr 6   – w poniedziałki, wtorki,    środy, czwartki i piątki -   w godzinach   12 00 – 15 00 .

Telefon:   22 / 725-71-82 i   22 / 725-71-46   fax:   0-22 725-71-82; e- mail: gops@brochow.pl

V.        Miejsce i termin złożenia ofert:

1/ Ofertę należy złożyć do dnia 12 sierpnia 2011   roku, do godziny 9 00   w siedzibie Zamawiającego w Brochowie, Brochów 125, 05-088 Brochów -    pokój nr 6, parter.

Dopuszcza się   również złożenie oferty faksem (na numer 0-22/725-71-82) oraz drogą elektroniczną (na adres: gops@brochow.pl .

2/ Za termin złożenia oferty Zamawiający uznawać będzie odpowiednio:

   a/ datę i godzinę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego;

   b/ datę i godzinę wpływu oferty na skrzynkę elektroniczną podaną wyżej.

VI.      Sposób przygotowania oferty : ofertę cenową należy sporządzić na formularzu załączonym   w języku polskim, w formie pisemnej, nieścieralnym atramentem. W przypadku wysyłania pocztą, ofertę należy umieścić w zabezpieczonej, nieprzezroczystej kopercie i  opisać w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres oferenta, z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr sprawy GOPS 0704.P.11- ZP/U. 5/11 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę - catering”. Oferta powinna być sporządzona według załączonego wzoru i podpisana przez osobę/ osoby uprawnione do występowania w imieniu Oferenta.

VII.     Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy :

  1/ W przypadku osób i firm jednoosobowych - nie są zatrudnieni w żadnej instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz - w przypadku firm zatrudniających pracowników - nie zatrudniają osób, które są również zatrudnione w   instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także   Wykonawcy, którzy (w przypadku osób i firm jednoosobowych) są zatrudnieni w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz (w przypadku firm zatrudniających pracowników) zatrudniają osoby, które są również zatrudnione w   instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wyłącznie wtedy, kiedy z tego tytułu nie wystąpi konflikt interesów i/lub podwójne finansowanie.

Ocena w zakresie występowania konfliktu interesów i/lub podwójnego finansowania będzie dokonywana indywidualnie w każdym przypadku.

2/ znajdują się w sytuacji umożliwiającej należyte wykonanie zamówienia.

VIII. Informacja o terminie i miejscu otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte komisyjnie w dniu 12 sierpnia 2011   roku,   o godzinie   9 15   w siedzibie Zamawiającego w Brochowie, Brochów 125, 05-088 Brochów -    pokój nr 6, parter.

IX.        Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Kryterium wyboru oferty jest:

- zgodność z opisem przedmiotu zamówienia – 50 %;

- cena ofertowa brutto na wykonanie w/w zamówienia. -50 %.

  Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:

- będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia;

- będzie zawierała najniższą cenę brutto na wykonanie w/w zamówienia.

X.        Płatność za wykonaną usługę: na konto wskazane przez Wykonawcę, po dokonaniu pisemnego odbioru usługi, w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

XI.      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z podaniem: Wykonawcy, oraz jego adresu i siedziby) zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz na stronie internetowej:

www.brochow.bip.org.pl.

XII.    Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana pisemnie lub telefonicznie Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

 

XIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

         1/ Swobodnego wyboru oferty oraz do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

2/ Zawarcia umowy na podstawie załączonego, własnego projektu umowy.

3/ Negocjacji zmian w umowie, dotyczących   wykonania usługi po wyborze oferty.

4/ Rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

5/ Złożenia zamówienia uzupełniającego.

6/ Uznania za nieważne ofert:

- niewłaściwie   wypełnionych,

- nie posiadających wymaganych załączników,

- nie podpisanych przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy.

XIV.   Niniejsze zapytanie o cenę nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r.   Nr.16, poz. 93 ze zmianami), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

                Wykaz załączników:

1.        Formularz oferty (do wypełnienia przez Oferenta).

2.        Oświadczenie Oferenta.

3.        Projekt umowy .

 

                                                                                                                                                Renata Jackowska

                                                                                                                                                Kierownik GOPS

 

……………………….., dnia …………………………………

………………………………………………..

  Pieczęć Oferenta           

GMINNY OŚRODEK

POMOCY SPOŁECZNEJ

BROCHÓW 125

05-088 BROCHÓW                                                                                                        

Dotyczy sprawy: GOPS.0704.P.11.ZP/U - 5/11 .

O F E R T A

Załącznik nr 1 do Zapytania o cenę nr GOPS.0704.P.11.ZP/U - 5/11.

Nazwa Oferenta: …….………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..

Tel: ……………………………………………..faks: …………………………….     adres poczty elektronicznej ………………………………………………

W   odpowiedzi na zapytanie o cenę nr GOPS.0704.P.11.ZP/U -5/11 dotyczące świadczenia usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu   w dniu 19 sierpnia 2011 roku (piątek) na godzinę 12 00 ,   na spotkanie integracyjne w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brochowie

Ja (imię i nazwisko) …………………………………………………………….………………Funkcja:   ………………………………………………………….

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

1/ Firma …………………………………………………………………………………………………………………… oferuje wykonanie w/w usług będących przedmiotem niniejszego zapytania cenę, zgodnie z wymaganiami określonymi   w tym zapytaniu   oraz zgodnie ze złożoną przez nas ofertą, w terminie   uzgodnionym z Zamawiającym , oferujemy 23 zestawy   dań w formie talerzowej (dla 23 osób), w tym:

1) Menu:   a/ Żurek z jajkiem i kiełbasą                                                          250 ml   - ………………………………. zł brutto

        b/ Karkówka w sosie pieczeniowym                                        –    200 g     - ………………………………. zł brutto

        c/ Kluski śląskie                                                                            –   200 g      - ………………………………. zł brutto

       d/ Bukiet surówek                                                                        –   150 g     - ………………………………. zł brutto

       e/ Owoce różne podane na paterach                                        –   150 g      - ………………………………. zł brutto

       f/ Ciasta różne podane na kloszach                                           –   100g       - ………………………………. zł brutto

      g/ Soki , woda mineralna – według spożycia                                       0,5 l - ………………………………. zł brutto

  2) Dowóz menu, naczyń, serwetek oraz sztućców i odbiór

       naczyń, sztućców oraz pozostałości po posiłkach                                     - ………………………………. zł brutto

  3) Usługa kelnerska                                                                                                    - ………………………………. zł brutto

                                                           Razem wartość oferty wynosi:                             - ………………………………. zł brutto

                                                                                                                                

słownie:……………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

W tym VAT: ……………. zł.

2/   Cena brutto za wykonaną usługę, podana w tej ofercie zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru tej oferty oraz że cena ta nie zmieni się   do czasu wykonania i rozliczenia tego zamówienia.

3/ Zapoznaliśmy się z zapytaniem o cenę oraz z   projektem umowy i nie wnosimy zastrzeżeń do projektu umowy.

4/ W przypadku wyboru naszej oferty   zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

7/ jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, niezwłocznie poinformujemy o nich Zamawiającego.

10/ Do oferty dołączamy Oświadczenie– Wg wzoru   stanowiącego   załącznik nr 1    oraz parafowany przez osoby uprawnione projekt umowy, stanowiący zał. nr 2 do tego zapytania.

    

 

……………………………………………………                                   …………………………………………………………………………….

Miejscowość i data                                                                                                         Podpis i pieczątka imienna uprawnionego przedstawiciela Oferenta

 

            Załącznik nr 1 do oferty.

 

 

 

 

Pieczęć Oferenta

Dotyczy sprawy: GOPS.0704.P.11.ZP/U - 5/11.     

Oświadczenie Oferenta

Załącznik nr 2 do Zapytania o cenę nr GOPS.0704.P.11.ZP/U - 5/11.

Świadom/a * odpowiedzialności karnej z art. 233§ 1 k.k. potwierdzam własnoręcznym, czytelnym podpisem,  

prawdziwość poniższych danych.   Oświadczam, że:

1/ Nie* jestem zatrudniona/zatrudniony w żadnej instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**.

2/ Nie* zatrudniam osób*/osoby*, które są również zatrudnione w   instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**.

3/ Znajduję się w sytuacji umożliwiającej należyte wykonanie zamówienia*.

4/ Nie* zalegam w podatkach.

5/ Nie*   zalegam w opłacaniu składek ZUS.

6/ Firma, którą reprezentuję:

     a/ jest wpisana do ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;

     b/ jest firmą jednoosobową*;

     c/ zatrudnia również innych pracowników*.

     d / wykonuje usługi będące przedmiotem postępowania GOPS.0704.P.11.ZP/U - 5/11 na rzecz Zamawiających                                     w sposób profesjonalny i   z należytą starannością.

    d/ Zatrudnia osoby gwarantujące należyte wykonanie zamówienia.

    c/ Zrealizuje zamówienie używając odpowiedniego środka transportu

Potwierdzam własnoręcznym, czytelnym podpisem   prawdziwość powyższych danych.

 

 

 

  ………………………………………………………………….                                            ……………………………………………………

Miejscowość i data                                                                                                Czytelny podpis Oferenta

Równocześnie oświadczam, że – w przypadku wyboru przez Zamawiającego mojej oferty - przed podpisaniem umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, dostarczę poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz inne dokumenty niezbędne do podpisania umowy.

 

 

 

………………………………………………………………….                                                  ……………………………………………………

Miejscowość i data                                                                                                Czytelny podpis Oferenta

Wyjaśnienie:        

*- niepotrzebne skreślić.

** - jako instytucję realizującą Program Operacyjny Kapitał Ludzki należy rozumieć w tym przypadku Instytucję Zarządzającą, Instytucje Pośredniczące,   Instytucje Wdrażające (Instytucje Pośredniczące II stopnia), Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego, Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego, Krajową Instytucję wspomagającą. Jako zatrudnienie w w/w instytucjach rozumiane jest zatrudnienie nie tylko w komórkach organizacyjnych w/w instytucji (np. w wydziale, w departamencie), ale w całym urzędzie (np. Urzędzie Marszałkowskim), w którym ta komórka funkcjonuje.

 

Brochów, dnia……….2011 r.

                                                                                           (Projekt)

UMOWA  

        zawarta w dniu ……….2011 r. pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Brochowie reprezentowanym przez   - Kierownika –…………przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy -   …… zwanych dalej w umowie Zamawiającym, a Firmą …………………… , reprezentowaną przez ……………………………    Kierownika Działu Gastronomicznego Firmy, zwaną dalej Wykonawcą, o następującej treści:

§ 1

1.Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę usługi cateringowej, polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu w dniu 19 sierpnia 2011 roku (piątek) na godzinę 12 00 ,   na spotkanie integracyjne w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brochowie, …..zestawów   dań w formie talerzowej (dla …… osób), w tym:

1) Menu:

            a/ Żurek z jajkiem i kiełbasą                                                               250 ml

b/ Karkówka w sosie pieczeniowym                                 –    200 g    

c/ Kluski śląskie                                                                   –   200 g     

d/ Bukiet surówek                                                                –   150 g     

e/ Owoce różne podane na paterach                               –   150 g     

f/ Ciasta różne podane na kloszach                                  –   100g      

g/ Soki , woda mineralna – według spożycia                            0,5 l

          2) Dowóz menu, naczyń, serwetek oraz sztućców i odbiór naczyń, sztućców oraz pozostałości po posiłkach.

           3) Usługa kelnerska.

2. Dania gotowane powinny być ciepłe, wyporcjowane, nałożone na talerze. Posiłki powinny być wysokiej jakości, o odpowiedniej wartości odżywczej, gramaturze i estetyce. Powinny uwzględniać polską tradycję kulinarną.

3. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń – Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w/w zestaw dań o nie gorszej jakości oraz w odpowiedniej ilości, na swój koszt, z innych źródeł gwarantujących należyte wykonanie zamówienia.

4. Usługa będzie wykonywana w związku z realizacją w 2011 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie projektu p.t. „Re/integracja osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Brochów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

5.   Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki    do należytego wykonania umowy.

                                                                                § 2

Do tej umowy nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku o zamówieniach publicznych (tj. Dz. U.

z 2006 r.nr.164, poz. 163 ze zm.) z uwagi na fakt, że wartość zamawianych usług nie przekracza 14 000 EURO.

§ 3

Wykonawca   zobowiązany jest do:

1.        Wykonania usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy   w dniu 19.08.2011 r.

2.        Przedłożenia faktury, po zakończonej realizacji umowy, za wykonaną usługę wraz ze specyfikacją określającą rodzaje wydatków poniesionych w związku z realizacją tej umowy. W załączonej specyfikacji wykonawca powinien wskazać kategorie wydatków, które złożyły się na wielkość całego wydatku.

3.       Przechowywania wszelkich oryginalnych dokumentów potwierdzających realizację   tej umowy (w tym dokumentów określających rodzaje wydatków poniesionych w związku z realizacją tej umowy) do 31 grudnia 2020 roku.

                                                                                                  § 4

Zamawiający ma prawo do:

1.        Dokonania kontroli realizacji postanowień zawartych w niniejszej umowie, w tym przebiegu i sposobu

wykonywania umowy przez Wykonawcę.

2.        W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień wynikających z niniejszej umowy Zamawiający może odmówić Wykonawcy wypłaty części lub całości należności z tytułu wykonania tej umowy.

§ 5

1. Ogółem całkowity koszt zamówienia wynosi   nie więcej niż ………………zł brutto,

za: …………..zestawów oraz   za dowóz i usługę kelnerską.

2. Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia rzeczywistych kosztów usług, nie   wyższych niż kwota ………….zł brutto – słownie: ……………………... (Należność brutto zawiera podatek VAT).  

3.W/w kwota brutto zaspakaja wszelkie roszczenia wykonawcy wobec Zamawiającego.

4.Należność zostanie uregulowana przelewem, po otrzymaniu faktury za wykonanie usługi będącej przedmiotem umowy oraz po dokonaniu odbioru usługi.  

5.Koszty usługi będącej przedmiotem tej umowy są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

                                                                                       § 6

Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej.

                                                                                       § 7

Zmiana warunków zawartych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może być za zgodą obu stron dokonana w postaci aneksu.

                                                                                      § 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

                                                                               § 9

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla Zamawiającego.

                                                                                            §10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w tym: jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.                       

       Wykonawca:                                                                                Zamawiający:

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-01 15:28:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-01 15:33:35
  • Liczba odsłon: 1615
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4008594]

przewiń do góry