Brochów, 20.07.2010 r.

 

 

Urząd Gminy Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO 

INSPEKTORA ds. BUDOWNICTWA  

   

            Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani  Magdalena Cętkowska  zamieszkała Sochaczew, ul. Kozubowskiego

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

Pani Magdalena Cętkowska posiada 4-letni staż pracy, dobrą znajomość przepisów prawa, przygotowanie zawodowe i wykształcenie zgodne z wymogami. Oferta Pani Magdaleny jako jedyna była zgodna z naszymi oczekiwaniami. 

 

 

                                                                     Wójt Gminy Brochów

                                                                    (-)

                                                                     Andrzej Fijołek

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

URZĄD GMINY BROCHÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

stanowisko inspektora ds. budownictwa

(nazwa stanowiska pracy)

 

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe budowlane lub geodezyjne staż pracy 3 lata, średnie staż pracy w administracji samorządowej co najmniej 5 lat

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność posługiwania się komputerem

2) znajomość przepisów prawa

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres działań na samodzielnym stanowisku ds. budownictwa, planowania i gospodarki gruntami

 

 • wydawanie wypisów i wyrysów z archiwalnych planów zagospodarowania przestrzennego gminy i z obowiązującego STUDIUM oraz wydawanie zaświadczeń o sytuacji braku planu,
 • dla wybranych inwestycji, których inwestorem jest Gmina, uzyskiwanie niezbędnych zgód właścicieli gruntów i postanowień oraz decyzji w tym między innymi o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwoleń wodno prawnych, pozwoleń na budowę, zajęcie pasa drogowego, zgłoszeń rozpoczęcia i zakończenia budowy, decyzji na użytkowanie,
 • prowadzenie ewidencji mienia gminy,
 • potwierdzanie z akt archiwalnych (dokumentacji pozwoleń na budowę i rejestrów oraz ewidencji ruchu budowlanego )zaistniałych zdarzeń między innymi daty rozpoczęcia i zakończenia budów
 • współpraca z administracją rządową i samorządową oraz Sądami w sprawach prowadzonych z zakresu prawa budowlanego, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o gospodarce nieruchomościami, geodezyjnej, drogach, ochronie środowiska i lasach oraz ochronie nad zabytkami i innych związanych z prowadzonymi postępowaniami,
 • obsługa i uczestniczenie w pracach Gminnej Komisji Urbanistycznej
 • współpraca i obsługa przy sporządzaniu zmian STUDIUM oraz opracowań planów zagospodarowania przestrzennego w tym przygotowywanie projektów uchwał ewidencja planów i przyjmowanie i rejestracji wniosków mieszkańców w sprawie opracowań planów zagospodarowania przestrzennego,
 • sporządzanie ostatecznej wersji decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego lub po wstępnej ocenie decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy lub celu publicznego oraz innych decyzji w tym dotyczących sprostowań, zmian i uzupełnień oraz wyjaśnień w wydanych decyzjach,
 • prowadzenie spraw związanych z nadawaniem numeracji porządkowej budynków,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych zakresu rozgraniczenia nieruchomości zakończonych wydaniem postanowień i decyzji w tym przekazanie spraw do Sądu zatwierdzenie projektów podziałów nieruchomości (postanowienia, decyzje)prowadzenie postępowań w sprawach określonych przepisami o gospodarce gruntami odnoszącymi się do gruntów i nieruchomości (budynków i lokali) stanowiących własność gminy, sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę w drodze przetargu lub w trybie bez przetargowym
 • aktualizacja opłat rocznych za wieczyste użytkowanie
 • organizowanie przetargów na sprzedaż gruntów lub nieruchomości,
 • obsługa wewnętrznej bazy ewidencji gruntów,
 • prowadzenie spraw związanych z nabyciem nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Gminy w tym przygotowanie uchwał i wniosków:
  • komunalizacyjnych
  • o zasiedzeniu
  • aktualizację wpisów do ksiąg wieczystych i w ewidencji gruntów
  • numeracja dróg i wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym urządzeń nie związanych z potrzebami drogi w tym budowy przyłączy energetycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zjazdów,
  • wydawanie decyzji naliczających opłaty za czasowe zajęcie pasa drogowego w celu wybudowania urządzeń,
  • wydawanie decyzji naliczających opłaty roczne za stałe umieszczenie w drodze urządzenia niezwiązanego z potrzebami drogi,
  • sporządzenie sprawozdań GUS i innych oraz stała współpraca ze stanowiskami wewnątrz urzędu i wydziałami urzędu powiatowego i wojewódzkiego oraz Rady Gminy w tym uczestniczenie w posiedzeniach ZUD, Komisjach Rady,
  • inne zlecane przez Wójta w tym przygotowywanie odpowiednich projektów uchwał i zarządzeń Wójta,

 

  4. Wymagane dokumenty:

 

1) list motywacyjny,

2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

3) oryginał kwestionariusza osobowego,

4) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,

 

5) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

6) podpisane pisemne oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tI z 2002 roku Dz. U Nr 101, poz. 926 z późno zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1593zpóźn. zm)".

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 19.07.2010 r. godz. 15.00

 

 

pod adresem:                         Urząd Gminy Brochów

05-088 Brochów 125 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze insp ds. budownictwa

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Brochów w dniu 20.07.2010r. o godz. 09:00

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w terminie do dnia 20.07.2010r. do godz. 12:00

 

                                                                                   Wójt Gminy Brochów

                                                                                       Andrzej Fijołek

                                                                                                (-)

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-07-08 09:14:52
 • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-20 12:56:01
 • Liczba odsłon: 1817
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3996012]

przewiń do góry