WÓJT GMINY

Brochów

Brochów, dnia 12.07.2013 r.

OŚ.6220.2.2013
OBWIESZCZENIE

z dnia 12.07.2013 r. Wójta Gminy Brochów informujące o wpływie pisma zawierającego uzupełnienie złożonej dokumentacji
Zgodnie z art. 9, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267), zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:


,,Budowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Konary, gmina Brochów”,


w dniu 12.07.2013 roku wpłynęło od wnioskodawcy – Gminy Brochów:

- Pismo zawierające uzupełnienie informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji, złożone na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie zawarte w piśmie znak: WOOŚ-II.4240.853.2013.MWA z dnia 24 czerwca 2013 r. (data wpływu 27.06.2013 r.).


Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Brochów pismem z dnia 12.07.2013 r. kserokopię pisma zawierającego uzupełnienie informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji przesłał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z ponowną prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wyżej wymienionego przedsięwzięcia oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Uprzejmie informuję, że w zawiadomieniu Wójta Gminy Brochów z dnia 12.07.2013 r. informującym o wpływie pisma zawierającego uzupełnienie złożonej dokumentacji, skierowanym do stron postępowania zawarto zapis mówiący, że w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, strony postępowania mają prawo zapoznać się z nowym materiałem dowodowym oraz ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją, w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 8 30 – 15 00 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.
                                                                                                                                     WÓJT

                                                                                          mgr inż. Andrzej Fijołek
Otrzymują:

1. Wnioskodawca.

2. Sołtys wsi Konary z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

3. A/a.


Wywieszono na:

1. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

2. Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.


....................................................................................................................................

WÓJT GMINY

Brochów

Brochów, dnia 04.07.2013 r.

OŚ.6220.2.2013                                   OBWIESZCZENIE z dnia 04.07.2013 r.

Wójta Gminy Brochów informujące o niezałatwieniu sprawy w terminieZgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) dla przedsięwzięcia:


,,Budowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Konary, gmina Brochów”,


uzależnione jest od otrzymania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w piśmie z dnia 24.06.2013 r. (data wpływu 27.06.2013 r.) znak WOOŚ-II.4240.853.2013.MWA.1 poinformował, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Konary, gmina Brochów, załatwienie sprawy w przedmiocie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia nastąpi do dnia 29 lipca 2013 r.

W związku z powyższym podjęcie dalszych czynności administracyjnych nastąpi niezwłocznie, po uzyskaniu opinii wyżej wymienionego organu, w terminie do dnia 14 sierpnia 2013 r.


Uprzejmie informuję, że w zawiadomieniu z dnia 04.07.2013 r. Wójta Gminy Brochów informującym o niezałatwieniu sprawy w terminie, skierowanym do stron postępowania zawarto zapis mówiący że, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, strony postępowania mają prawo zapoznać się z nowym materiałem dowodowym oraz ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją, w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 830 – 1500 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.                                                                                                                   WÓJT

                                                                                                      mgr inż. Andrzej Fijołek

Otrzymują:

1. Wnioskodawca.

2. Sołtys wsi Konary z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia wsposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

3. A/a.


Wywieszono na:

1. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

2. Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.

......................................................................................................................................

WÓJT GMINY

Brochów

Brochów, dnia 04.07.2013 r.

OŚ.6220.2.2013
                                  OBWIESZCZENIE


z dnia 04.07.2013 r. Wójta Gminy Brochów informujące o wezwaniu do uzupełnienia zlożonej dokumentacjiZgodnie z art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:


,,Budowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Konary, gmina Brochów”,


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wezwaniem znak: WOOŚ-II.4240.853.2013.MWA z dnia 24 czerwca 2013 r. (data wpływu 27.06.2013 r.) wezwał Wójta Gminy Brochów do uzupełnienia złożonej dokumentacji. Uzupełnienie należało wnieść w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania lub określić inny termin złożenia uzupełnienia. Wójt Gminy Brochów pismem z dnia 04.07.2013 r. skierowanym do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wniósł o zmianę terminu złożenia uzupełnienia na dzień 17.07.2013 r., ze względu na skomplikowany charakter sprawy.

Uprzejmie informuję, że w zawiadomieniu z dnia 04.07.2013 r. Wójta Gminy Brochów informującym o wezwaniu do uzupełnienia złożonej dokumentacji skierowanym do stron postępowania zawarto zapis mówiący że, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, strony postępowania mają prawo zapoznać się z nowym materiałem dowodowym oraz ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją, w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 830 – 1500 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.
                                                                                                                               WÓJT

                                                                                                                 mgr inż. Andrzej Fijołek

Otrzymują:

1. Wnioskodawca.

2. Sołtys wsi Konary z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia wsposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

3. A/a.


Wywieszono na:

1. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

2. Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.

.......................................................................................................................................

WÓJT GMINY

Brochów

Brochów, dnia 04.07.2013 r.

OŚ.6220.2.2013
                                OBWIESZCZENIE z dnia 04.07.2013 r.

Wójta Gminy Brochów informujące o niezałatwieniu sprawy w terminieZgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) dla przedsięwzięcia:


,,Budowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Konary, gmina Brochów”,


uzależnione jest od otrzymania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w piśmie z dnia 24.06.2013 r. (data wpływu 27.06.2013 r.) znak WOOŚ-II.4240.853.2013.MWA.1 poinformował, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Konary, gmina Brochów, załatwienie sprawy w przedmiocie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia nastąpi do dnia 29 lipca 2013 r.

W związku z powyższym podjęcie dalszych czynności administracyjnych nastąpi niezwłocznie, po uzyskaniu opinii wyżej wymienionego organu, w terminie do dnia 14 sierpnia 2013 r.


Uprzejmie informuję, że w zawiadomieniu z dnia 04.07.2013 r. Wójta Gminy Brochów informującym o niezałatwieniu sprawy w terminie, skierowanym do stron postępowania zawarto zapis mówiący że, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, strony postępowania mają prawo zapoznać się z nowym materiałem dowodowym oraz ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją, w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 830 – 1500 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.                                                                                                 WÓJT

                                                                                      mgr inż. Andrzej Fijołek

Otrzymują:

1. Wnioskodawca.

2. Sołtys wsi Konary z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia wsposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

3. A/a.


Wywieszono na:

1. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

2. Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.

....................................................................................................................................................................

WÓJT GMINY

Brochów

Brochów, dnia 04.07.2013 r.

OŚ.6220.2.2013
                                         OBWIESZCZENIE


z dnia 04.07.2013 r. Wójta Gminy Brochów informujące o wezwaniu do uzupełnienia zlożonej dokumentacjiZgodnie z art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:


,,Budowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Konary, gmina Brochów”,


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wezwaniem znak: WOOŚ-II.4240.853.2013.MWA z dnia 24 czerwca 2013 r. (data wpływu 27.06.2013 r.) wezwał Wójta Gminy Brochów do uzupełnienia złożonej dokumentacji. Uzupełnienie należało wnieść w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania lub określić inny termin złożenia uzupełnienia. Wójt Gminy Brochów pismem z dnia 04.07.2013 r. skierowanym do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wniósł o zmianę terminu złożenia uzupełnienia na dzień 17.07.2013 r., ze względu na skomplikowany charakter sprawy.

Uprzejmie informuję, że w zawiadomieniu z dnia 04.07.2013 r. Wójta Gminy Brochów informującym o wezwaniu do uzupełnienia złożonej dokumentacji skierowanym do stron postępowania zawarto zapis mówiący że, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, strony postępowania mają prawo zapoznać się z nowym materiałem dowodowym oraz ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją, w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 830 – 1500 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.
                                                                                                       WÓJT

                                                                                         mgr inż. Andrzej Fijołek

Otrzymują:

1. Wnioskodawca.

2. Sołtys wsi Konary z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia wsposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

3. A/a.


Wywieszono na:

1. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

2. Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.

.....................................................................................................................................................................

WÓJT GMINY

    Brochów

 

Brochów, dnia 06.06.2013 r.

OŚ.6220.2.2013

 

 

 

                       Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

                       w Warszawie

                       ul. Sienkiewicza 3

                       00 – 015 Warszawa

 

 

 

 

Mając   za   podstawę art. 64 ust. 1   pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397), zwracam się z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

,,Budowie Stacji Uzdatniania   Wody w miejscowości Konary, gmina Brochów”.

 

 

 

  Zgodnie z art. 64 ust. 2   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), przedkładam:

ñ   wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , złożony w dniu 08.04.2013 roku,

ñ   kartę informacyjną przedsięwzięcia,

ñ   oraz informuję, że dla wyżej wymienionych działek ewidencyjnych występuje sytuacja braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  

Załączniki:

1.       Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2.       Karta informacyjna przedsięwzięcia.

3.       Wykaz osób i podmiotów uznanych za strony postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Konary, gmina Brochów’’.

 

 

 

                                                                                                          WÓJT

                                                                                              mgr inż. Andrzej Fijołek

---------------------------------------------------------------------------

 

WÓJT GMINY

    Brochów

   

 

Brochów, dnia 06.06.2013 r.

OŚ.6220.2.2013

 

 

 

                       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

96 – 500 Sochaczew

                       ul. Traugutta 18

 

 

 

 

Mając   za   podstawę art. 64 ust. 1   pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397), zwracam się z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

,,Budowie Stacji Uzdatniania   Wody w miejscowości Konary, gmina Brochów”.

 

 

 

  Zgodnie z art. 64 ust. 2   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), przedkładam:

ñ   wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , złożony w dniu 08.04.2013 roku,

ñ   kartę informacyjną przedsięwzięcia,

ñ   oraz informuję, że dla wyżej wymienionych działek ewidencyjnych występuje sytuacja braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  

Załączniki:

1.       Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2.       Karta informacyjna przedsięwzięcia.

3.       Wykaz osób i podmiotów uznanych za strony postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Konary, gmina Brochów’’.

 

 

 

 

                                                                                                          WÓJT

                                                                                              mgr inż. Andrzej Fijołek

 

----------------------------------------------------------------------------

 

WÓJT GMINY

  BROCHÓW

Brochów, dnia 06.06.2013 r.

OŚ.6220.2.2013

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Brochów o wszczęciu postępowania w sprawie

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 267, zwanej dalej ,,K.p.a.’’)

 

zawiadamiam

 

że   zostało   wszczęte   postępowanie   administracyjne   na   wniosek   Gminy   Brochów, Brochów 125, 05 - 088 Brochów , złożony w dniu 08.04.2013 roku, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

,,Budowie Stacji Uzdatniania   Wody w miejscowości Konary, gmina Brochów”.

 

    Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

   Zgodnie z art. 28 K.p.a, Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

      Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 41 K.p.a , w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; w razie zaniedbania obowiązku wyżej wymienionego doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

   Strony mogą zapoznawać się z wnioskiem Inwestora i ,,Kartą informacyjną przedsięwziecia” oraz skladać   uwagi   i   wnioski   dotyczące   przedsięwzięcia   w   Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 8 30 – 15 00 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

 

 

 

                                                                                                                        WÓJT

                                                                                              mgr inż. Andrzej Fijołek                                                                                                          

 

 

 

Pouczenie

 

              Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 267), o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stonami w sprawie.

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

WÓJT GMINY

    Brochów

 

 

Brochów, dnia 06.06.2013 r.

OŚ.6220.2.2013

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Brochów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i możliwości dopuszczenia do wyżej wymienionego postępowania w charakterze strony

 

 

            Na podstawie art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267, zwanej dalej ,,K.p.a.’’)

 

zawiadamiam

 

że   zostało   wszczęte   postępowanie   administracyjne   na   wniosek   Gminy   Brochów, Brochów 125, 05 - 088 Brochów , złożony w dniu 08.04.2013 roku, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

,,Budowie Stacji Uzdatniania   Wody w miejscowości Konary, gmina Brochów”.

 

   Informuję więc osoby i podmioty o możliwości dopuszczenia do wyżej wymienionego postępowania w charakterze strony na podstawie art. 28 K.p.a.

 

  W tym celu należy:

- złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

- wykazać interes prawny lub obowiązek.

 

   Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy przesłać na adres Urzędu Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 36 , w godz. 8 30 – 15 00 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, w terminie 21 dni licząc od daty wywieszenia niniejszego OBWIESZCZENIA.

 

   Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

   

 

 

                                                                                                          WÓJT

                                                                                              mgr inż. Andrzej Fijołek

 

    

Pouczenie

 

 

            Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267), w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.

   Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267), organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Agnieszka Walisiewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-06-06 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-12 15:48:59
  • Liczba odsłon: 2034
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3996146]

przewiń do góry