WÓJT GMINY

Brochów

Brochów, 10.10.2012 r

OŚ.6220.6.2012
OBWIESZCZENIE z dnia 10.10.2012 r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)


zawiadamiam


że w dniu 10.10 2012 r. Wójt Gminy Brochów wydał decyzję Nr 382, umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


dla przedsięwzięcia polegającego na:


,,Budowie sieci wodociągowej w Janowie, gm. Brochów’’.


Postępowanie prowadzone było na wniosek Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 830 – 1500 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

Zgodnie z pouczeniem zamieszczonym w wyżej wymienionej decyzji stonom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
                                                                                                       WÓJT

                                                                                         mgr inż. Andrzej Fijołek

Otrzymują:

 1. Sołtys wsi Janów z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 2. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Brochów.

 3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

 4. A/a.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WÓJT GMINY

Brochów

Brochów, dnia 21.09.2012 r.

OŚ.6220.6.2012
OBWIESZCZENIE z dnia 21.09.2012 r.

Wójta Gminy Brochów informujące o zebraniu pełnego materiału dowodowego
Zgodnie z art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że

w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:


,,Budowie sieci wodociągowej w Janowie, gm. Brochów’’


został zebrany pełen materiał dowodowy.


Uprzejmie informuję że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 8 30 – 15 00 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24 , strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.

 

                                                                                                             WÓJT

                                                                                                  mgr inż. Andrzej Fijołek
Otrzymują:

 1. Sołtys wsi Janów z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 2. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Brochów.

 3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

 4. A/a.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WÓJT GMINY

Brochów

Brochów, dnia 21.09.2012 r.

OŚ.6220.6.2012
OBWIESZCZENIE z dnia 21.09.2012 r.


Wójta Gminy Brochów informujące o otrzymanej decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zgodnie z art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że

w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:


,,Budowie sieci wodociągowej w Janowie, gm. Brochów’’

otrzymano:

Decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ – II.4240.980.2012.OŁ z dnia 11 września 2012 r. (data wpływu 17 września 2012 r.) umarzajacą postępowanie w sprawie wydania opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w Janowie, gmina Brochów, jako bezprzedmiotowe.


Uprzejmie informuję że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 8 30 – 15 00 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24 , strony postępowania mają prawo zapoznać się z nowym materiałem dowodowym oraz ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją.


                                                                                                                      WÓJT

                                                                                                           mgr inż. Andrzej Fijołek
Otrzymują:

 1. Sołtys wsi Janów z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 2. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Brochów.

 3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

 4. A/a.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WÓJT GMINY

Brochów

Brochów, dnia 10.09.2012 r.

OŚ.6220.6.2012


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brochów informujące o otrzymanej opinii w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Zgodnie z art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

,,Budowie sieci wodociągowej w Janowie, gm. Brochów’’

otrzymano:

OPINIĘ SANITARNĄ znak: ZNS.712.2.18.2012.MO z dnia 21.08.2012 r. (data wpływu 29.08.2012 r.), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;


Uprzejmie informuję że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 8 30 – 15 00 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24 , strony postępowania mają prawo zapoznać się z nowym materiałem dowodowym oraz ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją.


                                                                                                                                            WÓJT

                                                                                                                               mgr inż. Andrzej Fijołek
Otrzymują:

 1. Sołtys wsi Janów z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 2. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Brochów.

 3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

 4. A/a.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WÓJT GMINY

Brochów


Brochów, dnia 10.09.2012 r.

OŚ.6220.6.2012.
OBWIESZCZENIE


Wójta Gminy Brochów o niezałatwieniu sprawy w terminieStosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)


zawiadamiam


że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) dla przedsięwzięcia polegającego na:


,,Budowie sieci wodociągowej w Janowie, gm. Brochów’’,


nie jest możliwe w terminie określonym w art. 65 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, z uwagi na konieczność uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. W związku z powyższym podjęcie dalszych czynności administracyjnych nastąpi niezwłocznie, po uzyskaniu opinii wyżej wymienionego organu.
                                                                                                                                 WÓJT

                                                                                                                    mgr inż. Andrzej Fijołek

Otrzymują:

 1. Sołtys wsi Janów z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 2. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Brochów.

 3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

 4. A/a.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WÓJT GMINY

Brochów

Brochów, dnia 10.09.2012 r.

OŚ.6220.6.2012.
OBWIESZCZENIE


Wójta Gminy Brochów o uzupełnieniu dokumentacji w sprawie

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachNa podstawie art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm., zwanej dalej ,,K.p.a.’’)


zawiadamiam


że na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22.08.2012 roku (data wpływu 27.08.2012 r.), dnia 03.09.2012 roku została uzupełniona dokumentacja, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:


,,Budowie sieci wodociągowej w Janowie, gm. Brochów’’


Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami 267, 276/9, 278, 279 i 280 obręb 0012 - Janów - Janówek, Gmina Brochów.


Według art. 9 K.p.a, organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Zgodnie z art. 41 K.p.a, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 8 30 – 15 00 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.


                                                                                                                                              WÓJT

                                                                                                                                mgr inż. Andrzej FijołekOtrzymują:

 1. Sołtys wsi Janów z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 2. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Brochów.

 3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

 4. A/a.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 02.08.2012 r.

OŚ.6220.6.2012.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Brochów o wystąpieniu o opinie

 

 

Na podstawie art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

że Wójt Gminy Brochów pismami z dnia 02.08.2012 r., m ając   za   podstawę art. 64 ust. 1   pkt 1 i pkt 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397), zwrócił się z prośbą do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Sochaczewie ul. Traugutta 18 oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z siedzibą ul. Sienkiewicza 3, o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

,,Budowie sieci wodociągowej w Janowie, gm. Brochów’’

 

   Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami 267, 276/9, 278, 279 i 280 obręb 0012 - Janów - Janówek, Gmina Brochów.

 

 

WÓJT

                                                                                                          mgr inż. Andrzej Fijołek

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.       Sołtys wsi Janów z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

2.       Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Brochów.

3.       Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

4.       A/a.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 02.08.2012 r.

OŚ.6220.6.2012

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Brochów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i możliwości dopuszczenia do wyżej wymienionego postępowania w charakterze strony

 

 

Na podstawie art. 7, 8 i art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm., zwanej dalej ,,KPA’’)

 

zawiadamiam

 

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, złożony w dniu 23.07.2012 roku., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

,,Budowie sieci wodociągowej w Janowie, gm. Brochów’’

 

    Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami 267, 276/9, 278, 279 i 280 obręb 0012 - Janów - Janówek, Gmina Brochów.

 

   Informuję więc osoby i podmioty o możliwości dopuszczenia do wyżej wymienionego postępowania w charakterze strony.  

  W tym celu należy:

- złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

- wykazać interes prawny lub obowiązek.

 

   Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinien zostać złożony w trybie art. 28 KPA. Przedmiotowy wniosek należy przesłać na adres Urzędu Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 36 , w godz. 8 30 – 15 00 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, w terminie 14 dni licząc od daty wywieszenia niniejszego Obwieszczenia.

 

   Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

  

 

                                                                                                                      WÓJT

                                                                                                          mgr inż. Andrzej Fijołek

 

 

Otrzymują:

1.       Sołtys wsi Janów z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

2.       Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Brochów.

3.       Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

4.       A/a.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 02.08.2012 r.

OŚ.6220.6.2012.

 

 

 

OBIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Brochów o wszczęciu postępowania w sprawie

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm., zwanej dalej ,,K.p.a.’’)

 

zawiadamiam

 

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, złożony w dniu 23.07.2012 roku., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

,,Budowie sieci wodociągowej w Janowie, gm. Brochów’’

 

   Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami 267, 276/9, 278, 279 i 280 obręb 0012 - Janów - Janówek, Gmina Brochów.

 

   Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

   Według art. 28 K.p.a, Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

      Zgodnie z art. 41 K.p.a , w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

   Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 8 30 – 15 00 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

  

 

 

WÓJT

                                                                                                          mgr inż. Andrzej Fijołek

 

 

Otrzymują:

1.       Sołtys wsi Janów z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

2.       Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Brochów.

3.       Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

4.       A/a.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-08-02 14:42:52
 • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-10 16:35:08
 • Liczba odsłon: 2318
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006869]

przewiń do góry