Brochów 28.04.2010r

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. ORGANIZACYJNO-KANCELARYJNYCH

 

 

            Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została Wybrana Pani Anna Biernat zamieszkała Janów 87

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

Pani Anna Biernat odbyła roczny staż pracy w tutejszym Urzędzie Gminy posiada dobra znajomość archiwum zakładowego, przygotowanie zawodowe i wykształcenie zgodne z wymogami.

 

 

                                                                     Wójt Gminy Brochów

                                                                    (-)

                                                                     Andrzej Fijołek

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Lista Kandydatów

Spełniających Wymagania Formalne

 

 

na stanowisko podinspektora ds. organizacyjno-kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Brochów (dotyczy ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko z dnia 16.04.2010r.)

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

  1.   Anna Biernat Janów 87
  2. Joanna Ścigocka Konary 56

   

Na rozmowę kwalifikacyjną zapraszamy w dniu 28 kwietnia 2010 roku na godzinę 09:00

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

URZĄD GMINY BROCHÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

stanowisko podisnspektora ds. organizacyjno-kancelaryjnych

(nazwa stanowiska pracy)

 

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe,

2) umiejętność korzystania z przepisów prawnych,

3) znajomość przepisów nt. informacji publicznej, bezpieczeństwa informatycznego, 4) wysoka umiejętność posługiwania się komputerem, dobra znajomość języka angielskiego,

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) prawo jazdy kat. B,

2) staż pracy w administracji samorządowej co najmniej 6 miesięcy (staż, umowa o pracę, umowa cywilno-prawna),

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Wszystkie zadania związane z wykonywaniem obowiązków w zakresie organizacyjnym sekretariatu,

 

4. Wymagane dokumenty: 1) list motywacyjny,

2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

3) oryginał kwestionariusza osobowego,

4) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,

 

5) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

6) podpisane pisemne oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tI z 2002 roku Dz. U Nr 101, poz. 926 z późno zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1593zpóźn. zm)".

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 26.04.2010 r. godz.15:00

 

 

pod adresem:                         Urząd Gminy Brochów

05-088 Brochów 125 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. organizacyjno-kancelaryjnych.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Brochów w dniu 27.04.2010 r. o godz. 09:00

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i terminem rozmowy kwalifIkacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w terminie do dnia 28.04.2010r.

 

                                                                                   Wójt Gminy Brochów

                                                                                       Andrzej Fijołek

                                                                                                (-)

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kopka Łukasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-04-16 10:16:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Kopka Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-28 11:23:00
  • Liczba odsłon: 1824
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006768]

przewiń do góry