WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 18.12.2013 r.

 

OŚ.6220.8.2013

 

 

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 18.12.2013 r. Wójta Gminy Brochów informujące o wydaniu decyzji

 

            Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamiam, o wydaniu decyzji Nr 481 z dnia 18.12.2013 r., znak OŚ.6220.8.2013,  umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz odmawiającej nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji dotyczącej rozbiórki wału przeciwpowodziowego rz. Bzury, która zostanie wykonana w ramach realizacji przedsięwzięcia p.n.:

 

,,Likwidacja przecieków i przywrócenie stateczności prawego wału wstecznego rzeki Bzury gm. Młodzieszyn i Brochów”.

 

   Postępowanie było prowadzone na wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożony w imieniu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  w  Warszawie Oddział w Płocku, 09 – 402 Płock, ul. 1-go Maja 7b, dnia 08.10.2013 r. przez pełnomocnika, Pana Janusza Czartoryjskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą INŻYNIERIA WODNA ,,PROJWOD” Janusz Czartoryjski, 03 – 752 Warszawa, ul. Radzymińska 68/72 m. 73, poprawiony dnia 14.10.2013 r. i uzupełniony 16.10.2013 r.

   Ponadto informuję, że dane o wyżej wymienionej decyzji zostały zamieszczone w publicznie dotępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.

   Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów  125,  05 – 088  Brochów,  pokój 27,  od poniedziałku do piątku, w godz. 8 00 – 15 30, telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

   Zgodnie z pouczeniem zamieszczonym w wyżej wymienionej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

   Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

   Według art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez

obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

           

 

 

 

                                                                                              WÓJT

                                                                                  mgr inż. Andrzej Fijołek

 

Wywieszono dnia:  

Zdjęto dnia:

 

Otrzymują:

1.      Pełnomocnik wnioskodawcy.

2.      Sołtys sołectwa Przęsławice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie informacj w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

3.      Sołtys sołectwa Kamion z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

4.      A/a

 

 

 

Wywieszono na:

1.      Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów.

2.      Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn,  96 – 512 Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25.

 

 

 

Umieszczono na:

1.                  Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.

2.                  Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Agnieszka Walisiewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-12-18 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-18 13:57:49
  • Liczba odsłon: 1572
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998431]

przewiń do góry