19-02-2018_informacja_o_wyborze_oferty.pdf


**********************************************************
Gmina Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

 

Brochów, 16.02.2018 r.

 

ZP.GN.273.2.2018

 


Wszyscy oferenci zainteresowani zapytaniem ofertowym

 

 

Dotyczy zapytania ofertowego pn.:

"Zakup i dostawa unitu stomatologicznego" dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Brochów.

 

 

            Gmina Brochów działając jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na "Zakup i dostawę unitu stomatologicznego" dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Brochów informuje, że wpłynęło następujące zapytanie:

 

 

Proszę o przesłanie zdjęcia gabinetu stomatologicznego, zdjęcia obecnych przyłączy oraz jeśli są dostępne planu przyłączy są to istotne informacje dotyczące możliwości montażu sprzętu. Jeśli nie ma planu przyłączy  biegnących w podłodze to czy jest ewentualnie jakaś osoba posiadająca wiedzę, w których miejscach w podłodze można wiercić bez obawy o uszkodzenie instalacji?

 

Zamawiający przedstawia zdjęcia obecnych przyłączy, oraz informuje, że jest osoba posiadająca wiedzę w których miejscach w podłodze można wiercić bez obawy o uszkodzenie instalacji.

 

 

 

                                                                                                Wójt Gminy Brochów

                                                                                                    Piotr Szymański


2018-02-16_pytanie_unit_brochow.pdf


 -------------------------------------------------------------------------


2018-02-15_pytania i odpowiedzi do zapytania.pdf


--------------------------------------------------------------------------

Gmina Brochów
Brochów 125,

05-088 Brochów

Brochów dnia 09.02.2018 r.

 

  ZP.GN.273.2.2018

(znak sprawy)

 

 

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro.

 

 

Gmina Brochów w celu wyboru wykonawcy zaprasza do złożenia ofert cenowych wykonania zamówienia w ramach zadania pod nazwą:

 

„"Zakup i dostawa unitu stomatologicznego" dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Brochów.”

 

 

 

 

Zamawiający:

Gmina   Brochów

Brochów 125, 05-088 Brochów

Tel. 22 725-70-03 fax. 22725-70-03 wew. 13

Email: gmina@brochow.pl www.brochow.pl

NIP 837 169 27 23      REGON 015891220

 

 

 

1.      Zamawiający :

Gmina Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

strona internetowa: http://www.brochow.bip.org.pl

NIP    837-169-27-23

REGON    015891220

e-mail: gmina@brochow.pl

tel. 22 725-70-51,    725-70-03

Godziny pracy Urzędu:

od poniedziałku do piątku od godz. 8 00 do 16 00

we wtorek od godz. 9 00 do 17 00

nr konta bankowego: 05 8015 0004 1100 1111 2011 0001

 

2.        Opis przedmiotu zamówienia

Rodzaj zamówienia: Dostawy

2.1.       Przedmiotem zamówienia jest dostawa unitu stomatologicznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Brochów.

2.2.       Wykaz sprzętu zawarty jest w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

2.3.       Sprzęt powinien posiadać kartę gwarancyjną i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE.

2.4.       Zamówienie obejmuje dostawę, wraz z transportem i wniesieniem do budynku unitu stomatologicznego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej znajdującego się na terenie Gminy Brochów, powiat sochaczewski oraz jego montażem.

2.5.       Unit stomatologiczny należy dostarczyć nowy oraz zmontowany nadający się do bezpośredniego użytku, mycia i dezynfekcji oraz wyraźnie oznaczony normą i posiadać instrukcję użytkowania.

2.6.       Zamawiający wymaga autoryzowanego serwisu na terenie województwa mazowieckiego dla unitu stomatologicznego jak i całego osprzętu. Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

2.7.       Zamawiający wymaga, aby Unit jak i osprzęt pochodził z krajów Unii Europejskiej.

2.8.       Wykonawca przystępujący do zapytania ofertowego zobowiązany będzie do złożenia na formularzu oferty oświadczenia, że zaoferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i posiadają Deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego oznakowanego znakiem CE. Do potwierdzenia - stosownym dokumentem/dokumentami.

2.9.       Zamawiający wymaga załączenia oferty folderu (prospektu) oferowanego sprzętu zawierającego informacje umożliwiające potwierdzenie parametrów wpisanych przez Wykonawcę oraz zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach również u producenta.

2.10.     Wykonawca zobowiązuje się do szkolenia personelu kupującego bezpośrednio po instalacji unitu stomatologicznego.

2.11.     Wykonawca w dniu dostawy musi dołączyć dokumenty potwierdzające wyżej opisane wymagania.

2.12.     Dostawa sprzętu zostanie dokonana w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym do dnia 27.02.2018 r.

 

3. Konflikt interesów

3.1.       Osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z Wykonawcami, którzy złożyli oferty.

3.2.       Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)    posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

c)    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

e)    pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

f)     pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

Wykonawca w ofercie musi złożyć oświadczenie o braku konfliktu interesów, o którym mowa powyżej stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego zapytania

 

4. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

a) termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 27.02.2018 r.

b) warunki płatności:

- Wykonawca za wyposażenie wystawi fakturę VAT i dostarczy ją wraz ze sprzętem do Urzędu Gminy w Brochowie.

- Zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

c) tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.)

 

5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów

Pracownicy uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

Marta Józwik

e-mail: m.jozwik@brochow.pl

Magdalena Cętkowska

e-mail: m.cetkowska@brochow.pl

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazuje drogą elektroniczną na adres gmina@brochow.pl

6. Kryterium wyboru ofert:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował poniżej opisanymi kryteriami, z przypisaniem im odpowiednio wag:

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

80 %

2

Okres gwarancji

20 %

 

Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Kryterium

Wzór

Cena

   Kryterium Cena = C

       C min                              

C=                    x 80 pkt =………….. pkt      C = max. 80 pkt

        C 0f

gdzie:

- C min - najniższa cena spośród wszystkich ofert

- C of    -   cena podana w ofercie

Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę

Kryterium okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę   = G

Podstawą oceny ofert w zakresie niniejszego kryterium będzie wyrażony w miesiącach okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

 

   Kryterium okres gwarancji = G

 

         Gb - 24                              

G=                    x 20 pkt =………….. pkt      G=max. 20 pkt

             24

gdzie:

- G - liczba punktów otrzymana w kryterium "okres gwarancji"

- Gb   -   okres gwarancji zaproponowany w ofercie

 

 

Okres gwarancji: Gwarancja min. 24 miesiące na wszystkie podzespoły i wyposażenie unitu (łącznie z końcówkami).

 

Liczba punktów określona zostanie na podstawie poniższego wzoru

C + G = liczba punktów

6.1.          Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt.

6.2.          W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

6.3.          Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

6.4.          Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów.

6.5.          Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów rozumianą jako suma punktów przyznanych na podstawie kryteriów oceny ofert czyli równą C + G .

6.6.          Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będą przedstawiać taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

 

7. Sposób oceny i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty:

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

7.1 posiadają prawo do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia

7.2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia

7.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia

7.4.       Potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie oświadczenie Wykonawcy złożone na formularzu ofertowym.

7.5.       Ponadto Wykonawca musi spełniać warunek dotyczący konfliktu interesów, opisany w rozdziale V zapytania ofertowego oraz zaoferować wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w rozdziale II zapytania ofertowego oraz zgodnie z załącznikiem nr 1 Lista zakupów-Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia oraz załącznikiem nr 2 Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu i wyposażenia do zapytania ofertowego.

8.3.       Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

 

8. Wykluczenie z postępowania

8.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu opisanych w rozdziale VI zapytania ofertowego.

 

9. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści (jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy na podstawie odrębnych przepisów zamawiającego):

9.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1

9.2.Zamawiający zastrzega sobie od Wykonawcy kary umowne:

a)       za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości umowy określonej §3 ust. 1 Umowy za dane Zadanie za każdy dzień zwłoki po terminie określonym w §2 ust. 1 Umowy,

b)      za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto za całość zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy za dane zadanie.,

9.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania naliczonych kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

9.4. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

 

10. Zmiany umowy

10.1. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach:  

10.2.   Zmiany osób określonych w § 7.

10.3. Zmiany terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli zajdą obiektywne okoliczności, na które strony umowy nie będą miały wpływu lub wystąpieniach których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy.

10.4. Zmiana ustawowej stawki procentowej podatku VAT.

10.5. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

 

11. Sposób przygotowania oferty:

            Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem i umieścić w zabezpieczonej zamkniętej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją - Zapytanie ofertowe do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

"Zakup i dostawa unitu stomatologicznego" Nie otwierać przed dniem 19.02.2018 r. godz. 11:15

 

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

12.1. Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

12.2. Oferty składane osobiście można złożyć w dni robocze: w godzinach pracy Urzędu Gminy Brochów w sekretariacie pokój Nr 36 na adres:

Urząd Gminy Brochów

Brochów 125, 05-088 Brochów

Godziny pracy Urzędu Gminy Brochów

Poniedziałek – Piątek godz. 8:00 – 16:00

Wtorek godz. 9:00 – 17:00

12.3. Termin składania ofert upływa w dniu 19.02.2018 r. godz. 11:00

12.4. W przypadku przesłania oferty pocztą, należy umieścić ofertę w dwóch kopertach. Wskazane jest aby obydwie koperty były opisane nazwą i adresem Wykonawcy i adresowane na Zamawiającego.

12.5. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19.02.2018 r. w lokalu Zamawiającego znajdującym się pod adresem:

Urząd Gminy Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

pok. Nr 15 (sala konferencyjna), parter

12.6. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone wykonawcy pocztą.

12.7.Wykonawcy mogą uczestniczyć w jawnym otwarciu ofert

12.8. Zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów biorących udział w postępowaniu.

12.9. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy.

 

13. Pozostałe postanowienia i informacje

13.1. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

13.2. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej

13.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania, unieważnienia go w całości w każdym czasie bez podania przyczyny.

13.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

13.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu.

13.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania.

13.7. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

13.8. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez ponownego ich badania i oceny.

 

14. Termin związania ofertą

14.1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

14.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Załączniki:

 1. Projekt umowy
 2. Szczegółowy opis zamówienia
 3. Formularz oferty
 4. Oświadczenie o braku konfliktu interesów
 5. Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny


Wójt Gminy Brochów

Piotr Szymański


zal._1_umowa_unit.doc

zal._2_szczegolowy_opis_zamowienia.doc

zal._3_formularz_ofertowy.doc


zal._4_oswiadczenie_o_braku_konfliktu_interesow.doc


zal._5_warunki_gwarancji_i_serwis_pogwarancyjny.doc


zapytanie_ofertowe_unit_stomatologiczny.doc
 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-09 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 15:50:57
 • Liczba odsłon: 1690
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4023233]

przewiń do góry