2016-05-19_projekt_uchwaly_mpzp_piaski_duchowne.pdf

2016-05-19_prognoza_oddzialywania_na_srodwisko_mpzp_piaski_duchowne.pdf

2016-05-19_zal_graficzny_mpzp_piaski_duchowne.pdf

----------------------------------------------------
WÓJT GMINA
BROCHÓW


 
O B W I E S Z C Z E N I E / O G Ł O S Z E N I E

o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9, 11  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.), art.  54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r.  poz. 353)  oraz Uchwały Rady Gminy Brochów Nr  XXXVII/212/2014  z dnia 30.05.2014r., 

zawiadamiam

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla  terenu działki Nr ewid. 62 w miejscowości Piaski Duchowne” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  w dniach od 18.05.2016r. do 9.06.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brochowie,  Brochów 125, 05-088 Brochów  w godz. od 800 do 1500 oraz na stronie   internetowej  gminy   www.brochow.bip.org.pl .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6.06.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brochowie  o godz. 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie może wnieść uwagi.

Uwagi do ww. dokumentów należy składać do Wójta Gminy Brochów na piśmie, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres gmina@brochow.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  24.06.2016r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Brochów.     WÓJT GMINY BROCHÓW

 mgr inż. Piotr Szymański


Wywieszono dnia:

Zdjęto dnia:

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Magdalena Cętkowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-05-05 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-19 13:23:26
  • Liczba odsłon: 1555
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006766]

przewiń do góry