2016-01-28_os.6220.7.2016_decyzja_.doc


-----------------------------------------------------------------------------

WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 28.01.2016 r.

 

OŚ.6220.7.2015

 

 

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 28.01.2016 r. Wójta Gminy Brochów informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), zawiadamiam, że została wydana przez Wójta Gminy Brochów decyzja Nr 19 z dnia 28.01.2016 r., znak: OŚ.6220.7.2015, o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia:

 

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wólka Smolana, gm. Brochów”.

 

   Postępowanie  było prowadzone na wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22.10.2015 r. złożony dnia 22.10.2015 r. do Wójta Gminy Brochów przez Gminę Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów.

 

   Ponadto informuję, że dane o wyżej wymienionej decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.

 

   Strony  mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów  125,  05 – 088  Brochów,  pokój 27,   w poniedziałek 800 – 1600, wtorek 900 – 1700, środa 800 – 1600, czwartek 800 – 1600, piątek 800 – 1600, telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

 

   Zgodnie z pouczeniem zamieszczonym w wyżej wymienionej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

 

   Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

   Według art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                                            WÓJT

                                                                                                mgr inż. Piotr Szymański

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

 

Otrzymują:

1.      Wnioskodawca.

2.      Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na  środowisko  (Tekst  jednolity  Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.)  oraz  art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), poprzez umieszczenie na: tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Wólka Smolana.

3.      A/a

 

 

Umieszczono:

1.         na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,

2.         na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,

3.         na tablicy ogłoszeń sołectwa Wólka Smolana.

 
----------------------------------------------------------------------------------


WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 28.01.2016 r.

 

OŚ.6220.7.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

z dnia 28.01.2016 r. Wójta Gminy Brochów informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), zawiadamiam, że została wydana przez Wójta Gminy Brochów decyzja Nr 19 z dnia 28.01.2016 r., znak: OŚ.6220.7.2015, o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia:

 

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wólka Smolana, gm. Brochów”.

 

   Postępowanie  było prowadzone na wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22.10.2015 r. złożony dnia 22.10.2015 r. do Wójta Gminy Brochów przez Gminę Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów.

 

   Ponadto informuję, że dane o wyżej wymienionej decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.

 

   Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie, w Urzędzie Gminy Brochów,  Brochów  125,  05  –  088  Brochów,  pokój  27,  w  poniedziałek  800 – 1600, wtorek 900 – 1700, środa 800 – 1600, czwartek 800 – 1600, piątek 800 – 1600, telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

 

   Zgodnie z pouczeniem zamieszczonym w wyżej wymienionej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

 

   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.

 

 

 

                                                                                                            WÓJT

                                                                                                mgr inż. Piotr Szymański

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

 

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

 

 

Otrzymują:

1.      Wnioskodawca.

2.      Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na  środowisko  (Tekst  jednolity  Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.)  oraz  art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), poprzez umieszczenie na: tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Wólka Smolana.

3.      A/a

 

 

Umieszczono:

1.         na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,

2.         na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,

3.         na tablicy ogłoszeń sołectwa Wólka Smolana.---------------------------------------------------------------------------------------


WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 31.12.2015 r.

OŚ.6220.7.2015

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brochów  z dnia 31.12.2015 r. informujące o zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego

 

 

 

            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), Wójt Gminy Brochów

 

zawiadamia,

 

że zgromadził pełen materiał dowodowy stanowiący podstawę rozstrzygnięcia administracyjnego w postępowaniu wszczętym na wniosek Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów.

   Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:  

 

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wólka Smolana, gm. Brochów”,

 

został złożony dnia 22.10.2015 r.

 

   Inwestycja realizowana będzie w drogach gminnych, powiatowych oraz na terenach należących do Gminy Brochów i właścicieli prywatnych.

 

   Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

   Strony  mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego  przedsięwzięcia  w  Urzędzie  Gminy  Brochów,  Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w poniedziałek 800 – 1600, wtorek 900 – 1700, środa 800 – 1600, czwartek 800 – 1600, piątek 800 – 1600, telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

 Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.

 

   Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

   W art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), czytamy, Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

                                                                                                          WÓJT

                                                                                              mgr inż. Piotr Szymański

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

 

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca.
 2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na  środowisko  (Tekst  jednolity  Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.)  oraz  art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), poprzez umieszczenie na: tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Wólka Smolana.
 3. A/a

 

Umieszczono:

 1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,
 2. na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,
 3. na tablicy ogłoszeń sołectwa Wólka Smolana.
----------------------------------------------------------------------------------

WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 31.12.2015 r.

OŚ.6220.7.2015

 

 

POSTANOWIENIE

 

 

            Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm., zwanej dalej ,,ustawą ooś”), w związku z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz.  U.  Nr 213, poz. 1397, ze zm.) a także art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.10.2015 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonego przez Gminę Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, w dniu 22.10.2015 r.

stwierdzam brak potrzeby

 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wólka Smolana, gm. Brochów.

 

 

UZASADNIENIE

 

            Gmina Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, złożyła dnia 22.10.2015 r. do Wójta Gminy Brochów, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wólka Smolana, gm. Brochów.

   Do wniosku załączona była karta informacyjna przedsięwzięcia (trzy egzemplarze, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych); kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia, wypisy z rejestru gruntów obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

   Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, ze zm.), tj. ,,sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków;”.

   Dla działek ewidencyjnych na których planowana jest realizacja wyżej wymienionej inwestycji występuje sytuacja braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

   Biorąc powyższe pod uwagę, Organ prowadzący postępowanie – Wójt Gminy Brochów, dnia 22.10.2015 r. ustalił wykaz osób i podmiotów uznanych za strony niniejszego postępowania administracyjnego

   Liczba stron postępowania administracyjnego przekroczyła 20, w związku z tym na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) oraz art. 10, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) wydano zawiadomienie Wójta Gminy Brochów z dnia 22.10.2015 r. znak: OŚ.6220.7.2015 informujące o wszczęciu postępowania.       Jednocześnie mając  za  podstawę art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, ze zm.), Organ zwrócił się pismem z dnia 22.10.2015 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

  Wójt Gminy Brochów zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) i § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, ze zm.) zwrócił się pismem z dnia 20.10.2014 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wyżej wymienione dokumenty z dnia 22.10.2015 r. umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brochów, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów oraz wysłano do: Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie; Starostwa Powiatowego w Sochaczewie; Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego (inwestycja ma być realizowana na terenie otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego); strony postępowania mieszkającej w Niemczech oraz Sołtysa sołectwa Wólka Smolana, z prośbą o zamieszczenie załączonych dokumentów na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie, wydał dnia 02.11.2015 r. opinię sanitarną znak: ZNS.712.2.36.2015.AM stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, wezwaniem z dnia 13 listopada 2015 r. (data wpływu do organu 20.11.2015 r.), znak: WOOŚ-II.4240.1479.2015.JC wezwał Wójta Gminy Brochów do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji.

   Jednocześnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 13 listopada 2015 r., znak: WOOŚ-II.4240.1479.2015.JC.2 poinformował Organ prowadzący postępowanie, że z uwagi na konieczność złożenia wyjaśnień do dokumentacji złożonej przy wniosku Wójta Gminy Brochów, załatwienie sprawy w przedmiocie wydania opinii nastąpi w terminie do dnia 14 grudnia 2015 r.

   W świetle powyższego, Wójt Gminy Brochów wydał 23.11.2015 r. obwieszczenie informujące o otrzymanej opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie i wezwaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

   Organ prowadzący postępowanie, dnia 23.11.2015 r. poprzez obwieszczenie informujące o niezałatwieniu sprawy w terminie, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),  zawiadomił strony postępowania i wnioskodawcę, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska o raz o ocenach oddziaływania na środowisko, nie jest możliwe w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ustawy ooś. Poinformował, również, że wydanie postanowienia uzależnione jest od otrzymania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Zapewnił także, że podjęcie dalszych czynności administracyjnych nastąpi do dnia 15.01.2016 r.

   Wyżej wymienione dokumenty z dnia 23.11.2015 r. umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brochów, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów oraz wysłano do Sołtysa sołectwa Wólka Smolana, z prośbą o zamieszczenie załączonych dokumentów na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

  Jedna ze stron przedmiotowego postępowania administracyjnego mieszka w Niemczech, w związku z tym wezwaniem z dnia 23.11.2015 r. Wójt Gminy Brochów zwrócił się do niej z prośbą o udzielenie informacji dotyczących między innymi pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej. Korespondencja nie została odebrana i wróciła do Organu prowadzącego postępowanie.

W trakcie przygotowywania wykazu osób i podmiotów uznanych za strony przedmiotowego postępowania administracyjnego ujawniono, że zmarły osoby będące współwłaścicielami, właścicielami, posiadaczami samoistnymi działek ewidencyjnych stanowiących teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujących obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

   W świetle powyższego na podstawie art. 7, art. 8 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), została wszczęta procedura uaktualnienia kręgu stron postępowania, polegająca na poszukiwaniu i ustaleniu następców prawnych osób zmarłych, którym przysługiwałoby prawo wstąpienia do postępowania na prawach strony.

   W związku z tym, wezwaniami z dnia 23.11.2015 r. zwrócono się do żyjących współwłaścicieli, właścicieli, posiadaczy samoistnych wyżej wymienionych działek z prośbą o udzielenie informacji czy został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia po zmarłej/zmarłym czy też toczy się bądź zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku po osobie zmarłej.

W odpowiedzi na wyżej wymienione dokumenty z dnia 23.11.2015 roku do Wójta Gminy Brochów wpłynęły dwa pisma i stawiła się jedna osoba osobiście w celu złożenia wyjaśnień.      W jednym ze złożonych dokumentów współwnioskodawczyni nieruchomości informuje, że nie posiada jeszcze poświadczenia dziedziczenia po zmarłym mężu i zamierza przeprowadzić postępowanie o nabyciu spadku w możliwie jak najszybszym terminie. W drugim dokumencie Organ prowadzący postępowanie został poinformowany do kogo po postępowaniu sądowym należy spadek po zmarłej osobie.

W świetle powyższego został zaktualizowany wykaz osób i podmiotów uznanych za strony niniejszego postępowania administracyjnego.

   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w opinii z dnia 9 grudnia 2015 r. (data wpływu 14.12.2015 r.) znak: WOOŚ-II.4240.1479.2015.JC.3 wyraził opinię, że ,,dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wólka Smolana, gmina Brochów, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko”.

      O otrzymanej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz zaktualizowaniu wykazu osób i podmiotów uznanych za strony niniejszego postępowania administracyjnego, Organ prowadzący postępowanie poinformował strony poprzez obwieszczenie Wójta Gminy Brochów z dnia 31.12.2015 r., które umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brochów, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów oraz wysłano do Sołtysa sołectwa Wólka Smolana, z prośbą o zamieszczenie załączonych dokumentów na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. 

   Planowana  inwestycja  zaliczana jest do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, ze zm.), tj. ,, sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków;”

   W związku z tym po przeprowadzeniu analizy zgromadzonych materiałów, biorąc pod uwagę wyżej wymienione opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, Wójt Gminy Brochów stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

   Wydając niniejsze postanowienie uwzględniono łącznie następujące uwarunkowania:

  1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

                                                                                                 

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wólka Smolana, gmina Brochów.

Inwestycja przebiegać będzie w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych oraz działkach prywatnych, w sąsiedztwie obszarów leśnych, gruntów użytkowanych rolniczo oraz terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. Niniejsza kanalizacja nie będzie przechodzić przez rowy melioracyjne.

Sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1,9 km, składać się będzie z:

- kanałów tłocznych PE 100 średnicy 90-50 mm o długości 1,2 km,

- przyłączy kanalizacji ciśnieniowej z rur PE 100 średnicy 40 mm o długości około 0,7 km,

- 22 sferowych przepompowni ścieków.

   Ponadto, w ramach inwestycji na sieci kanalizacji sanitarnej zabudowane zostaną studnie rewizyjne wykonane z typowych elementów prefabrykowanych (kręgów betonowych średnicy 1200 mm) lub z tworzyw sztucznych.

   Pompownie przydomowe, wykonane zostaną w formie zbiorników z tworzyw sztucznych lub studzienek z kręgów betonowych o minimalnej średnicy wewnętrznej 800 mm, z prefabrykowanym dnem. Głębokość studzienki wynosić będzie około 2,5 – 2,8 m (w zależności od długości przykanalika.) Krąg denny do wlotu przykanalika grawitacyjnego wykonany zostanie z betonu B-30 z dodatkiem plastyfikatorów, jako jeden element. Kręgi łączone zostaną na uszczelkę gumową. Studzienki projektuje się przykryć płytami z włazem typu lekkiego lub ciężkiego (jeśli zlokalizowane będą w drodze dojazdowej).

Na załamaniach i rozgałęzieniach sieci ciśnieniowej ułożone zostaną betonowe bloki oporowe. Łączenie z rur PE oraz odejścia wykonane zostaną za pomocą zgrzewania doczołowego kształtek elektrooporowych lub kształtek PEHD.

   Zakres prac związany z etapem realizacji inwestycji obejmować będzie:

- roboty ziemne – wykopy, umocnienia ścian wykopów, zasypywanie,

- roboty montażowe związane z budową kanałów kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i    przydomowych przepompowni ścieków,

- roboty montażowe związane z wykonaniem podłączenia pozalicznikowego elektrycznego skrzynek sterujących przepompowni ścieków.

   Prace ziemne wykonane zostaną przy użyciu sprzętu budowlanego. W miejscach kolizji z systemem korzeniowym drzew planuje się zastosowanie metody przewiertu.

 

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

   Nie przewiduje się kumulowania oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać inwestycja ze względu na jej skalę i charakter.

 

c) wykorzystania zasobów naturalnych:

   Na etapie realizacji przedsięwzięcia nastąpi zużycie wody (do przeprowadzenia prób szczelności) oraz paliwa do pracy maszyn.

   Po realizacji inwestycji wykorzystywane będą także takie materiały jak: rury tworzywowe oraz elementy betonowe. Etap eksploatacji wiązać się będzie ze zużyciem energii elektrycznej m.in. do pracy przepompowni.

 

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

   W trakcie realizacji inwestycji w analizowanym rejonie wystąpią okresowe uciążliwości spowodowane pracą sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały budowlane. Uciążliwości te ustąpią po zakończeniu prac budowlanych.

   Z przedłożonej dokumentacji wynika, że na etapie realizacji inwestycji nie będą powstawały ścieki bytowe pochodzące z zaplecza budowy, ani nie będą wytwarzane odpady.

   Elementy sieci kanalizacyjnej ułożone będą powyżej poziomu występowania wód gruntowych, stąd nie będzie zachodzić konieczność odwodnienia wykopów.

   Woda pochodząca z prób szczelności sieci kanalizacyjnej będzie odprowadzana do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

   Projektowana inwestycja ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Budowa kanalizacji zminimalizuje emisję zanieczyszczeń do powietrza i hałasu występujących w czasie wywozu nieczystości przez wozy asenizacyjne z poszczególnych nieruchomości.

 

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

   Nie przewiduje się wystąpienia ryzyka poważnej awarii ze względu na skalę i zakres przedsięwzięcia.

 

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

 

a)      obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych;

   Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami wodno-błotnymi. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że elementy sieci kanalizacyjnej zostaną posadowione powyżej poziomu wód gruntowych występującego na głębokości 3 m p.p.t.

 

b)      obszary wybrzeży:

   Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

 

c)      obszary górskie lub leśne:

   Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i w sąsiedztwie terenów leśnych.

 

d)     obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

   W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych oraz strefy ochronne ujęć wód.

 

e)                 obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: 

   Teren realizacji inwestycji znajduje się w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego, w odległości około 0,75 km od obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska PLC140001.

   Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia, zakłada się stosowanie w fazie budowy odpowiedniego sprzętu i odpowiednich metod (np. przewiertu), aby zapobiec uszkadzaniu korzeni drzew znajdujących się w zasięgu bezpośredniego oddziaływania inwestycji.

   Po zapoznaniu się z charakterem niniejszego przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę jego lokalizację, przewiduje się brak znaczącego negatywnego wpływu realizacji inwestycji na przyrodę.

 

f)       obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

   Z przedłożonej dokumentacji wynika, że inwestycja nie będzie realizowana na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

 

g)      obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;

   Z przedłożonej dokumentacji wynika, że inwestycja nie będzie realizowana na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

 

h)      gęstość zaludnienia;

   Według danych GUS z 2015 r. gęstość zaludnienia na terenie gminy Brochów wynosi 36 os./km2.

 

i)        obszary przylegające do jezior:

               W rejonie inwestycji nie występują jeziora.

 

j)        uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

   W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

 

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

 

a)      zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

   Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji – pasa drogowego i terenów przyległych.

 

b)      transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

   Lokalizacja, skala i charakter przedsięwzięcia wykluczają możliwość wystąpienia oddziaływań o charakterze trans granicznym.

 

c)      wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

   Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia potwierdzają brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie powodować negatywnego wpływu na stan środowiska.

 

d)     prawdopodobieństwa oddziaływania:

   Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji przedsięwzięcia. Oddziaływania te, będą miały krótkotrwały charakter, lokalny zasięg oraz będą ograniczane przez zastosowanie odpowiedniej organizacji robót.

 

e)      czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

   Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Eksploatacja inwestycji nie spowoduje negatywnych oddziaływań na otaczające środowisko.

 

   Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonych materiałów oraz uwzględniając powyższe uwarunkowania postanowiono jak w sentencji.

   Podstawę prawną niniejszego postanowienia stanowi art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm. ) mówiący, że postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

   Z   godnie z  § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, ze zm.), do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć: sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków.

   Według art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm), w toku postępowania organ administracji publicznej wydaje postanowienia. Zgodnie z art. 123 § 2. wyżej wymienionej ustawy, postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, lecz nie rozstrzygają o istocie sprawy, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

 

POUCZENIE

 

   Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

 

 

WÓJT

                                                                                              mgr inż. Piotr Szymański

 

 

 Otrzymują:

 1. Wnioskodawca.
 2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na  środowisko  (Tekst  jednolity  Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.)  oraz  art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), poprzez umieszczenie na: tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Wólka Smolana.
 3. A/a

 

 

 

Umieszczono:

1.         na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,

2.         na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,

3.         na tablicy ogłoszeń sołectwa Wólka Smolana.

 

 

 

Do wiadomości:

1.      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3,

00 – 015 Warszawa.                                                              

2.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 96 – 500 Sochaczew, ul. Traugutta 18.

 

---------------------------------------------------------------------


WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 31.12.2015 r.

OŚ.6220.7.2015

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brochów z dnia 31.12.2015 r. informujące o otrzymanej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz zaktualizowaniu wykazu osób i podmiotów uznanych za strony postępowania administracyjnego

 

 

 

            Zgodnie art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

 

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wólka Smolana, gm. Brochów”,

 

 

wszczętego  na  wniosek Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, złożony dnia 22.10.2015 r.

 

otrzymano:

ü  OPINIĘ Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wyrażającą opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wólka Smolana, gmina Brochów, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

   Jednocześnie informuję, że w wyniku przeprowadzenia procedury uaktualnienia kręgu stron postępowania, polegającej na poszukiwaniu i ustalaniu następców prawnych osób zmarłych, którym przysługiwałoby prawo wstąpienia do postępowania na prawach strony został zaktualizowany wykaz osób i podmiotów uznanych za strony niniejszego postępowania administracyjnego.

 

            Uprzejmie informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z nowym materiałem dowodowym, ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia, w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w poniedziałek 8 00 – 16 00, wtorek 9 00 – 17 00, środa 8 00 – 16 00, czwartek 8 00 – 16 00, piątek 8 00 – 16 00, telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

 

Pouczenie

 

            Zgodnie z  art. 9  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

 

   Stosownie do art. 10 § 1 wyżej wymienionej ustawy, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

                                                                                              WÓJT

 

                       

 

WÓJT

                                                                                              mgr inż. Piotr Szymański

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

 

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca.
 2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na  środowisko  (Tekst  jednolity  Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.)  oraz  art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), poprzez umieszczenie na: tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Wólka Smolana.
 3. A/a

 

Umieszczono:

1.         na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,

2.         na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,

3.         na tablicy ogłoszeń sołectwa Wólka Smolana.


----------------------------------------------------------------------------

WÓJT GMINY

    Brochów

 

Brochów, dnia 23.11.2015 r.

OŚ.6220.7.2015                   

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Brochów z dnia 23.11.2015 r. o niezałatwieniu sprawy w terminie

 

 

 

            Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) dla przedsięwzięcia:

 

 ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wólka Smolana, gm. Brochów”,

 

 

nie jest możliwe w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.).

 

   Wydanie postanowienia uzależnione jest od otrzymania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, który poinformował Wójta Gminy Brochów, że załatwienie sprawy w przedmiocie wydania przedmiotowej opinii w związku z koniecznością złożenia wyjaśnień do dokumentacji nastąpi do dnia 14 grudnia 2015 r.

 

   Podjęcie dalszych czynności administracyjnych nastąpi w terminie do dnia 15.01.2016 r.

   

Pouczenie

 

   Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

   Stosownie do art. 36 § 2 wyżej wymienionej ustawy, ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

   Według art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

   Zgodnie w wyżej wymienioną ustawą, postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

 

 

 

WÓJT

                                                                                                mgr inż. Piotr Szymański

 

 

 

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 


Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

 

Otrzymują:

1.      Wnioskodawca.

2.      Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na  środowisko  (Tekst  jednolity  Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.)  oraz  art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), poprzez umieszczenie na: tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Wólka Smolana.

3.      A/a

 

Umieszczono:

1.         na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,

2.         na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,

3.         na tablicy ogłoszeń sołectwa Wólka Smolana.


*----------------------------------------------------------------------------------------------WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 23.11.2015 r.

OŚ.6220.7.2015

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brochów z dnia 23.11.2015 r. o otrzymanej opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie i wezwaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

 

 

 

            Zgodnie art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

 

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wólka Smolana, gm. Brochów”,

 

 

wszczętego  na  wniosek Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, złożony dnia 22.10.2015 r.

 

otrzymano:

ü      OPINIĘ SANITARNĄ znak: ZNS.712.2.36.2015.AM z dnia 02.11.2015 r. (data wpływu 5 listopad 2015 r.) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko;

 

ü      WEZWANIE  sygnatura pisma: WOOŚ-II.4240.1479.2015.JC z dnia 13 listopada 2015 r. (data wpływu 20.11.2015 r.) wzywające do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji.

 

 

            Uprzejmie informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z nowym materiałem dowodowym, ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia, w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w poniedziałek 8 00 – 16 00, wtorek 9 00 – 17 00, środa 8 00 – 16 00, czwartek 8 00 – 16 00, piątek 8 00 – 16 00, telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

 

Pouczenie

 

            Zgodnie z  art. 9  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

 

   Stosownie do art. 10 § 1 wyżej wymienionej ustawy, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

                       

 

WÓJT

                                                                                                mgr inż. Piotr Szymański

 

                                                                                                          

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 

Otrzymują:

1.      Wnioskodawca.

2.      Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na  środowisko  (Tekst  jednolity  Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.)  oraz  art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), poprzez umieszczenie na: tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Wólka Smolana.

3.      A/a

 

Umieszczono:

1.         na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,

2.         na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,

3.         na tablicy ogłoszeń sołectwa Wólka Smolana.---------------------------------------------------------------

BP.6733.16.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E      z dnia 5 listopada 2015 r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 i art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 267 z późn. zm.)  oraz art. 53 ust 1  ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199)

 

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek Pana Roberta Kaszuby wykonującego prace projektowe dla TECTONICS Robert Kaszubaul. Brazylijska 8, 05-825 Grodzisk Mazowiecki-Janinów działającego jako pełnomocnik firmy PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin ul. Garbarska 21

w dniu 5.11.2015r. została wydana kończąca postępowanie administracyjne Decyzja Nr 482.2015 w sprawie zmiany ostatecznej Decyzji nr 308.2015 z dnia 6.08.2015 r. znak: BP.6733.7.2015 Wójta Gminy Brochów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu obejmującej: budowę linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia i złącza kablowego słupa energetycznego jako dobudowa do istniejącej linii napowietrznej na terenie działek o Nr ewid.675/4, 675/7, 675/6, 675/1 położonych w miejscowości Śladów obręb 0027 ŚLADÓW gmina Brochów.

 

 

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Śladów

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Zdjęto z tablicy ogłoszeń
----------------------------------------------------------------------------------


WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 22.10.2015 r.

OŚ.6220.7.2015

 

 

                        Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

                        w Warszawie

                  ul. Sienkiewicza 3

                       00 – 015 Warszawa

  

Mając  za  podstawę art. 64 ust. 1  pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), zwracam się z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia:

 

            Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wólka Smolana, gm. Brochów.

 

  Zgodnie z art. 64 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.), przedkładam:

ñ      wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

ñ      kartę informacyjną przedsięwzięcia,

ñ      załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia,

ñ      oraz informuję, że dla działek ewidencyjnych na których planowana jest realizacja wyżej wymienionej inwestycji występuje sytuacja braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

   Jednocześnie informuję, że liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20. W związku z tym, w przedmiotowym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

 

 

 

                                                                                                            WÓJT

                                                                                                mgr inż. Piotr Szymański                       

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

WyOtrzymują:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Sienkiewicza 3,

            00 – 015 Warszawa

 1. A/a

 

 

Do wiadomości:

1.   Wnioskodawca.

2.       Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), poprzez umieszczenie na: tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Wólka Smolana.

3.       A/a

 

 

Umieszczono:

 1.  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,
 2.  na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,
 3.  na tablicy ogłoszeń sołectwa Wólka Smolana.

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------


WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 22.10.2015 r.

OŚ.6220.7.2015

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

96 – 500 Sochaczew

ul. Traugutta 18

                 

           

Mając  za  podstawę art. 64 ust. 1  pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), zwracam się z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia:

 

            Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wólka Smolana, gm. Brochów.

 

 

   Zgodnie z art. 64 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.), przedkładam:

ñ      wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

ñ      kartę informacyjną przedsięwzięcia,

ñ      załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia,

ñ      oraz informuję, że dla działek ewidencyjnych na których planowana jest realizacja wyżej wymienionej inwestycji występuje sytuacja braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

   Jednocześnie informuję, że liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20. W związku z tym, w przedmiotowym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

 

 

 

                                                                                                            WÓJT

                                                                                                mgr inż. Piotr Szymański                       

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

WyOtrzymują:

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 96 – 500 Sochaczew, ul. Traugutta 18.
 2. A/a

 

 

 

Do wiadomości:

1.    Wnioskodawca.

2.       Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na  środowisko  (Tekst  jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), poprzez umieszczenie na: tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Wólka Smolana.

3.       A/a

 

 

 

Umieszczono:

 1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,
 2. na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,
 3. na tablicy ogłoszeń sołectwa Wólka Smolana.

 

 


--------------------------------------------------------------------------------------------


WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 22.10.2015 r.

OŚ.6220.7.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Wójta Gminy Brochów  z dnia 22.10.2015 r. informujące o wszczęciu postępowania

 

 

 

            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) oraz art. 10, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm. zwanej dalej ,,K.p.a.’’), Wójt Gminy Brochów

 

zawiadamia,

 

że na wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożony w dniu 22.10.2015 r. przez Gminę Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, zostało wszczęte przez Wójta Gminy Brochów postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wólka Smolana, gm. Brochów.

 

   Inwestycja realizowana będzie w drogach gminnych, powiatowych oraz na terenach należących do Gminy Brochów i właścicieli prywatnych. .

   Jednocześnie informuje się, że Wójt Gminy Brochów wystąpi do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie i do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia. Wobec powyższego dalsze postępowanie w sprawie nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii.

   Liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 20.

 

   Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

   Według  art. 49 K.p.a. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

   Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.

   Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a, Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

   Według art. 28 K.p.a, Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

      Stosownie do art. 41 K.p.a, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

   Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego    przedsięwzięcia    w    Urzędzie    Gminy    Brochów,   Brochów   125,    05 – 088  Brochów, pokój 27, w poniedziałek 8 00 – 16 00, wtorek 9 00 – 17 00, środa 8 00 – 16 00, czwartek 8 00 – 16 00, piątek 8 00 – 16 00, telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

 

 

 

                                                                                                            WÓJT

                                                                                                mgr inż. Piotr Szymański

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca.
 2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na  środowisko  (Tekst  jednolity  Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.)  oraz  art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), poprzez umieszczenie na: tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Wólka Smolana.
 3. A/a

 

Umieszczono:

 1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,
 2. na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,
 3. na tablicy ogłoszeń sołectwa Wólka Smolana.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Agnieszka Walisiewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-31 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-29 08:03:58
 • Liczba odsłon: 1623
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998299]

przewiń do góry