WÓJT GMINY BROCHÓW

            Brochów 125

      05 – 088 BROCHÓW


 


Brochów, dnia 28.06.2016 r.


 


OŚ.6220.1.2016


 


 


 


ZAWIADOMIENIE


z dnia 28.06.2016 r. Wójta Gminy Brochów informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


 


            Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353), zawiadamiam, że została wydana przez Wójta Gminy Brochów decyzja Nr 274 z dnia 28.06.2016 r., znak: OŚ.6220.1.2016, umarzająca w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


 


dla przedsięwzięcia:


 


,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Kromnów, Gorzewnica i Górki’’.


 


   Postępowanie  było prowadzone na wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożony dnia 04.04.2016 r. do Wójta Gminy Brochów przez Gminę Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów.


 


   Ponadto informuję, że dane o wyżej wymienionej decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.


 


   Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w tym z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie, w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w poniedziałek 800 – 1600, wtorek 900 – 1700, środa 800 – 1600, czwartek 800 – 1600, piątek 800 – 1600, telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.


 


   Zgodnie z pouczeniem zamieszczonym w wyżej wymienionej decyzji służy stronom odwołanie, odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia  decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie (02 - 530), ul. Kielecka 44, za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów.


 


   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353), Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.


 


 


 


                                                                                                          WÓJT


                                                                                              mgr inż. Piotr Szymański


 


 


 


 


 


Otrzymują:


 1. Wnioskodawca.

 2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), poprzez umieszczenie na: tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów oraz na tablicach ogłoszeń sołectw: Śladów; Kromnów, Gorzewnica; Górki, Hilarów.

 3. A/a

   

  Umieszczono:


 1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,

 2. na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,

 3. na tablicy ogłoszeń sołectwa Śladów,

 4. na tablicy ogłoszeń sołectwa Kromnów, Gorzewnica,

 5. na tablicy ogłoszeń sołectwa Górki, Hilarów.

   

   

   

  Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

   

   

   

   

   

  Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:


.................................................................................................................................................................................................................

WÓJT GMINY BROCHÓW

            Brochów 125

      05 – 088 BROCHÓW


Brochów, dnia 28.06.2016 r.


OŚ.6220.1.2016


 


 


 


OBWIESZCZENIE


z dnia 28.06.2016 r. Wójta Gminy Brochów informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


 


            Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz.  23), zawiadamiam, że została wydana przez Wójta Gminy Brochów decyzja Nr 274 z dnia 28.06.2016 r., znak: OŚ.6220.1.2016, umarzająca w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


 


dla przedsięwzięcia:


 


,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Kromnów, Gorzewnica i Górki’’.


 


   Postępowanie  było prowadzone na wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożony dnia 04.04.2016 r. do Wójta Gminy Brochów przez Gminę Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów.


 


   Ponadto informuję, że dane o wyżej wymienionej decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.


 


   Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w poniedziałek 800 – 1600, wtorek 900 – 1700, środa 800 – 1600, czwartek 800 – 1600, piątek 800 – 1600, telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.


 


   Zgodnie z pouczeniem zamieszczonym w wyżej wymienionej decyzji służy stronom odwołanie, odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia  decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie (02 - 530), ul. Kielecka 44, za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów.


 


   Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.


   Według art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


 


 


 


                                                                                                          WÓJT


                                                                                              mgr inż. Piotr Szymański


 


 


 


 


 


 


Otrzymują:


 1. Wnioskodawca.

 2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), poprzez umieszczenie na: tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów oraz na tablicach ogłoszeń sołectw: Śladów; Kromnów, Gorzewnica; Górki, Hilarów.

 3. A/a

   

  Umieszczono:


 1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,

 2. na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,

 3. na tablicy ogłoszeń sołectwa Śladów,

 4. na tablicy ogłoszeń sołectwa Kromnów, Gorzewnica,

 5. na tablicy ogłoszeń sołectwa Górki, Hilarów.

   

   

   

   

  Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

   

   

   

   

   

  Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:................................................................................................................................................................................................................

WÓJT GMINY BROCHÓW

            Brochów 125

      05 – 088 BROCHÓW

 

Brochów 28.06.2016 r.

OŚ.6220.8.2015

 

 

 

 

DECYZJA Nr 274

 

 

 

 

            Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz.  23, zwanej dalej K.p.a.) oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353, zwanej dalej ,,ustawą ooś''), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  złożonego w dniu 04.04.2016 r. przez Gminę Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów dla przedsięwzięcia:

 

 

,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Kromnów, Gorzewnica i Górki”,

 

 

postanawiam

 

 

umorzyć w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Gmina Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, wystąpiła dnia 04.04.2016 r. do Wójta Gminy Brochów, z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: ,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Kromnów, Gorzewnica,i Górki”.

Do wniosku dołączone były trzy egzemplarze karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z ich zapisem na informatycznym nośniku danych; cztery poświadczone przez właściwy organ kopie map ewidencyjnych obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (obręb Górki; obręb Śladów, Kromnów; obręb Kromnów; obręb Kromnów, Gorzewnica); cztery mapy w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wraz z zapisem wyżej wymienionych map w formie elektronicznej (obręb Górki; obręb Śladów, Kromnów; obręb Kromnów; obręb Kromnów, Gorzewnica); wykaz działek dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach: Kromnów, Gorzewnica, Górki, gm. Brochów.

   Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębach ewidencyjnych: Górki, Śladów, Kromnów, Gorzewnica, w gminie Brochów. Projektowany wodociąg włączony zostanie do istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Śladów dla wodociągu Kromnów, Gorzewnica oraz w miejscowości Górki dla wodociągu Górki.

   Wodociąg zasilany będzie w wodę z gminnej Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej w miejscowości Konary, gm. Brochów. Wydajność Stacji Uzdatniania Wody wynosi 107 m3/h.

   W ramach planowanego przedsięwzięcia wykonane zostaną:

 • sieć wodociągowa w miejscowościach: Śladów, Kromnów, Gorzewnica;
 • sieć wodociągowa w miejscowości Górki;
 • odgałęzienia sieci wodociągowej od projektowanej sieci wodociągowej w drogach do granic posesji zabudowanych.

   Planowane sieci wodociągowe zaprojektowane będą z rur z tworzyw sztucznych. Na trasie sieci wodociągowej będą zabudowane zasuwy sieciowe odcinające, hydranty przeciwpożarowe z zasuwami odcinającymi oraz nawiertki do podłączenia odgałęzień z zasuwami odcinającymi.

   Długość projektowanych odcinków sieci wodociągowej wynosić będzie :

- sieć wodociągowa z rur PVC lub PE śr 110 mm w miejscowości Górki - L = ok. 2 800 m;

- sieć  wodociągowa  z  rur  PVC  lub  PE  śr  110  mm  w miejscowościach Śladów, Kromnów, Gorzewnica - L = ok. 10 500 m;

- odgałęzienia sieci wodociągowej z rur PE śr 40, 50 i 63 mm - L = ok. 800 m.

   Łączna długość projektowanej sieci wyniesie ok. 14 100 m.

   Łączna powierzchnia wbudowanych elementów inwestycji wynosić będzie ok. 1 550 m2.

   Łączna powierzchnia terenu inwestycji wynosić będzie ok. 3,0 ha.

   Przewody wodociągowe projektowane będą na głębokości 1,6 - 1,8 m.

Inwestycja zlokalizowana będzie w granicach pasów drogowych i na działkach prywatnych.

   W sąsiedztwie inwestycji występują:

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- drogi,

- tereny rolne.

   Na terenie objętym inwestycją oraz w jej sąsiedztwie brak jest stanowisk archeologicznych oraz zabytków.

   Przewidywany czas realizacji przedsięwzięcia wynosi 5 miesięcy.

   Inwestycja realizowana będzie na terenach dróg gminnych, wojewódzkich oraz na działkach gminnych i prywatnych zlokalizowanych wzdłuż tych dróg. Ponieważ projektowane obiekty są budowlami podziemnymi teren zajęty pod inwestycję będzie mógł być wykorzystywany tak jak dotychczas. Nie przewiduje się zmiany pokrycia szatą roślinną zajmowanego terenu.

 • przewody główne sieci wodociągowej w rzucie – 1 500 m2,

 • odgałęzienia wodociągowe w rzucie - 50 m2.

     Do projektowanego wodociągu nie przewiduje się konieczności wykonywania stałych dojazdów. Na czas budowy zjazdy do działek realizowane będą z istniejących dróg.

     Przewiduje się wykonanie sieci jako szczelnego układu przewodów z rur z tworzyw sztucznych do wody użytkowej, rur PVC łączonych na uszczelkę, bądź rur PE łączonych przez zgrzewanie na ciśnienie 10 bar.

     Uzbrojenie wodociągowych przewodów ciśnieniowych stanowić będą zasuwy sieciowe odcinające, hydranty przeciwpożarowe z zasuwami odcinającymi oraz nawiertki do podłączenia odgałęzień z zasuwami odcinającymi domowymi.

     Na załamaniach przewodu wodociągowego należy wykonać betonowe bloki oporowe. Łączenie rur PE oraz odejścia wykonać za pomocą zgrzewania doczołowego lub kształtek elektrooporowych.

     Przy planowaniu przedmiotowej inwestycji rozważano dwa ewentualne warianty przedsięwzięcia: 

  -    wariant O: Odstąpienie od budowy sieci wodociągowej. Na omawianym terenie, nie ma sieci wodociągowej. Woda pobierana jest ze studni głębinowych i kopanych. Ze względu na występujące okresy suszy poziom wody ulega obniżeniu i występują braki w dostawie wody do gospodarstw domowych. Istniejące na danym terenie studnie w obrębie indywidualnych gospodarstw nie zapewniają normatywnych parametrów jakim powinna odpowiadać woda do picia.

  -    Wariant 1: Budowa zbiorczej sieci wodociągowej włączonej do istniejącego wodociągu gminnego. Budowa sieci wodociągowej na omawianym terenie jest możliwa z uwagi na możliwość włączenia do istniejącego na danym terenie wodociągu. Ponadto nowo wybudowana Gminna Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Konary jest w stanie zapewnić niezbędną ilość wody do zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi Kromnów, Gorzewnica i Górki.

     Jakość wody produkowanej w Stacji Uzdatniania Wody jest na bieżąco kontrolowana i odpowiada parametrom jakim powinna odpowiadać woda do picia i celów socjalno-bytowych.

     Wariant ten jest najbardziej optymalnym ze względów technicznych i ekonomicznych.

     W czasie eksploatacji przedsięwzięcia nie wystąpi zapotrzebowanie na energię elektryczną, cieplną i gazową, nie wystąpi również zapotrzebowanie na wodę, surowce, czy paliwa.

     W trakcie realizacji inwestycji zostaną zastosowane następujące rozwiązania chroniące środowisko:

  a)    Budowa przewodów z rur tworzyw sztucznych ze szczelnymi połączeniami, zapewniającymi wszystkim elementom inwestycji najwyższą szczelność uniemożliwi przedostawanie się wody do gruntu oraz infiltrację zanieczyszczeń do przewodów wodociągowych.

  b)    Na etapie realizacji przedsięwzięcia źródłem emisji substancji do powietrza oraz hałasu będą prace budowlane oraz ruch pojazdów. Będą to niewielkie uciążliwości związane z hałasem oraz emisją gazów z pracujących maszyn. Ponieważ inwestycja ta jest budowlą liniową uciążliwości z nią związane nie będą kumulowane w jednym miejscu, przez co nie będą dokuczliwe. Ponadto uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac realizacyjnych. Wykopy pod przewody wodociągowe będą wykopami mało gabarytowymi, materiały są lekkie w związku z czym będzie szybki postęp prac, czyli krótki czas przebywania w jednym miejscu. Do prac realizacyjnych wykorzystywany będzie sprzęt sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany w sposób prawidłowy. Ponadto w ramach ograniczenia emisji hałasu prace z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu będą prowadzone jedynie w godzinach 8.00 - 16.00. Ponadto ograniczona zostanie jednoczesność pracy maszyn, a na czas postoju silniki pojazdów będą wyłączane.

     Odpady powstałe na etapie realizacji inwestycji będą selektywnie magazynowane w pojemnikach, a następnie zostaną przekazane uprawnionym podmiotom. Ziemia z wykopów zostanie wykorzystana na terenie przedsięwzięcia do niwelacji terenu i zasypywania wykopów.

        Ścieki bytowe na etapie realizacji przedsięwzięcia odprowadzane będą do szczelnych zbiorników bezodpływowych przenośnych toalet, a następnie odbierane przez uprawnione podmioty i wywożone do oczyszczalni ścieków. Przewiduje się, że projektowane przewody ułożone zostaną w wykopach wąskoprzestrzennych szalowanych.

     W przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia wykopów prace te będą prowadzone za pomocą igłofiltrów. Zastosowanie powyższych metod nie spowoduje naruszenia lub zmiany stosunków wodnych.

     Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje uciążliwości, które mogłyby znacząco negatywnie wpływać na jakość środowiska.

  c)    Wykopy częściowo (w niewielkim stopniu) prowadzone będą w warunkach odwodnienia. Należy

  zastosować odwodnienie technologiczne - igłofiltry. Podciśnienie, wytworzone ssącym działaniem igłofiltrów w wodzie wypełniającym pory gruntu, zapobiega jej wpływowi do wykopu, gdyż na jego skarpy działa ciśnienie atmosferyczne. Urządzeniem czerpiącym wodę z układu igłofiltrów i utrzymującym w nim podciśnienie może być pompa przeponowa, wirowa samozasysająca albo normalna pompa wirowa z przyssawką samozasysającą. Czerpaną wodę z odwodnienia wykopów należy odprowadzić do rowów melioracyjnych, poprzez tymczasowy osadnik piasku.

     Na terenie objętym opracowaniem, przewiduje się podłączenie do projektowanego wodociągu wszystkich budynków usytuowanych wzdłuż projektowanej sieci wodociągowej.

     Takie działania pozwolą na zlikwidowanie nieszczelnych i nieprawidłowo wykonanych studni kopanych i głębinowych.

     Obliczeniowa ilość wody na potrzeby mieszkańców projektowanego terenu:

  Założenia:

  — ilość budynków - 120 budynków (perspektywa),

  — ilość mieszkańców - 120 budynków x 4 osoby = 480 osób,

  — jednostkowa ilość wody na mieszkańca i dobę - 130 l/Md,

  — współczynnik nierównomierności dobowej Nd = l,4,

  — współczynnik nierównomierności godzinowej Nn = 2,0.

   

  Obliczenia :

  Qśrd = 480 x 130 = 62,4 m3/d

  Qmaxd = 62,4 x 1,4 = 87,36 m3/d

  Qmaxh = 7,28 m3/h q = 2,02 l/s   

   Obliczeniowa ilość wody na potrzeby ochrony przeciw pożarowej:

  q = 2 x5 1/s=10 1/s.

     Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z powstawaniem odpadów i odprowadzaniem ścieków sanitarnych, technologicznych i wód opadowych.

     Szacunkowe zapotrzebowanie na grunt do podsypki, obsypki, zasypki i ewentualnej wymiany (piasek) – ca 4 500 m3.

     Przewidywane zużycie paliw przez maszyny niezbędne do wykonywania prac związanych z budową (głównie  wykopy  i transport materiałów) wynosi – ok. 12 500 1 benzyny i oleju napędowego w okresie 5 miesięcy.

     Szacunkowe zapotrzebowanie wody do płukania rurociągów wynosi – ca 250 m3.

     W trakcie budowy sieci wodociągowej wykonywane będą próby szczelności ułożonych rurociągów. Woda do wykonywania powyższych prób pobierana będzie z istniejącego w Śladowie wodociągu i odprowadzana do istniejących rowów melioracyjnych i przyrożnych poprzez filtry piaskowe.

     Odpady powstałe na etapie realizacji inwestycji (odpadki z materiałów użytych do budowy wodociągu) będą selektywnie magazynowane w pojemnikach, a następnie zostaną przekazane uprawnionym podmiotom. Nadmiar ziemi z wykopów, który zastąpiony będzie podsypką i obsypką piaskową przy tak dużej długości wykopów oraz prowadzeniu wykopów po drogach i działkach nie ulepszonych nie stanowi problemu, gdyż zostanie wykorzystany do wyrównania nierówności terenu i rozplantowany.

    Ze względu na lokalizację i sposób funkcjonowania przedsięwzięcia nie ma możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko ani w czasie normalnej eksploatacji, ani w razie ewentualnej awarii.

     Inwestycja będzie zlokalizowana w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu dla którego obowiązują przepisy wynikające z Rozporządzenia nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego  2007 r w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. z 2007 r. nr 42, poz. 870, ze zm.)  w  zakresie  określonym w art. 24 ust. 1 pkt 2 cyt. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, ze zm.).

     Inwestycja zlokalizowana będzie w Otulinie Kampinowskiego Parku Narodowego.

     Najbliższy Obszar Specjalnej Ochrony, Natura 2000, to obszar mający znaczenie dla Wspólnoty

  - Dolina Środkowej Wisły - PLB 140004 oddalony jest o ok. 0,1 km od najbliższego odcinka inwestycji;

  - Puszcza Kampinoska - PLC 140001 oddalony jest o ok. 0,1 km od najbliższego odcinka inwestycji;

  - Puszcza Kampinoska - PLB 140004 oddalony jest o ok. 0,1 km od najbliższego odcinka inwestycji;

  - Kampinoska Dolina Wisły - PLH 140029 oddalony jest o ok. 0,1 km od najbliższego odcinka inwestycji.

     Na obszarze inwestycji znajdują się 2 pomniki przyrody - drzewa, które jednak rosną w dużej odległości od projektowanego wodociągu i terenu objętego inwestycją.

     Trasę przewodów wodociągowych zaprojektowano w taki sposób, aby nie zachodziła kolizja z istniejącym drzewostanem zlokalizowanym wzdłuż dróg oraz na terenach posesji sąsiadujących z drogą. Jednocześnie w zasięgu rzutów koron drzew wykopy wykonywane będą ręcznie tak, aby nie uszkodzić bryły korzeniowej drzewa. Prace związane z ochroną i podlewaniem drzew zostaną powierzone wyspecjalizowanej firmie.

     Biorąc pod uwagę charakter oraz lokalizację inwestycji w pasach istniejących ciągów komunikacyjnych, w terenie przekształconym antropogenicznie stwierdza się, iż zamierzenie nie jest przedsięwzięciem mogącym w sposób znacząco negatywny oddziaływać na cele i przedmioty ochrony wyżej wymienionego obszaru Natura 2000, jak również jego integralność, a także spójność Natury 2000.

     Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

     Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływania na środowisko. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko.

     Planowana inwestycja przyczyni się do podniesienia poziomu życia mieszkańców i korzystnie wpłynie na środowisko.

     Brana jest pod uwagę możliwość dofinansowania przedsięwzięcia dotyczącego budowy sieci wodociągowej ze środków Unii Europejskiej.

     Dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach: Kromnów, Gorzewnica i Górki, nie zachodzi potrzeba ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania (stosownie do art. 135 Prawa ochrony środowiska, przedsięwzięcie powyższe nie jest kwalifikowane do obiektów, dla których taki obszar można tworzyć).

     Dla terenu na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie występuje sytuacja braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

     Biorąc powyższe pod uwagę Organ prowadzący postępowanie – Wójt Gminy Brochów sporządził wykaz osób i podmiotów uznanych za strony postępowania administracyjnego.

   Liczba  stron  postępowania  administracyjnego  przekroczyła  20, w związku z tym na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 10, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Wójt Gminy Brochów wydał zawiadomienie z dnia 05.04.2016 r. znak: OŚ.6220.1.2016 informujące o wszczęciu postępowania. W dokumencie znalazła się również informacja, że strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia.

   Jednocześnie mając za podstawę między innymi art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Organ zwrócił się pismem z dnia 05.04.2016 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

   Wójt Gminy Brochów zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpił pismem z dnia 05.04.2016 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie, z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

   Wyżej wymienione zawiadomienie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów oraz wysłane sołtysom sołectwa Śladów; Kromnów, Gorzewnica; Górki, Hilarów, z prośbą o zamieszczenie załączonych dokumentów na tablicy ogłoszeń sołectwa, ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

   Podczas rozmowy telefonicznej przeprowadzonej dnia 11.04.2016 r. pracownica Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie poprosiła o przesłanie map w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

   Przedmiotowe dokumenty zostały przesłane Organowi za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 11.04.2016 r.

   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wezwaniem z dnia 15 kwietnia 2016 r. (data wpływu 18.04.2016 r.), sygnatura: WOOŚ-II.4240.524.2016.OŁN, wezwał Wójta Gminy Brochów miedzy innymi do wyjaśnienia, czy planowaną sieć stanowią rurociągi wodociągowe magistralne lub przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych.

   Jednocześnie   pismem z dnia 15 kwietnia 2016 r., sygnatura: WOOŚ-II.4240.524.2016.OŁN.2 poinformował, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność uzupełnienia przedłożonej dokumentacji dotyczącej przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach: Kromnów, Gorzewnica i Górki, gmina Brochów, załatwienie sprawy w przedmiocie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego przedsięwzięcia nastąpi do dnia 18 maja 2016 r.

   Wójt Gminy Brochów pismem z dnia 22.04.2016 r. odpowiedział Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie na wezwanie z dnia 15 kwietnia 2016 r. sygnatura: WOOŚ-II.4240.524.2016.OŁN.

   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie w opinii sanitarnej z dnia 13.04.2016 r. (data wpływu 15.04.2016 r.) znak: ZNS.712.2.6.2016.AM, stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko.

   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 29 kwietnia 2016 r. (data wpływu 05.05.2016 r.) sygnatura: WOOŚ-II.4240.524.2016.OŁN.3 napisał, ,,W nawiązaniu do pisma Wójta Gminy Brochów z dnia 5 kwietnia 2016 r., znak: OŚ.6220.1.2016, dotyczącego wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach: Kromnów, Gorzewnica i Górki, gmina Brochów, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie (zwany dalej ,,Regionalnym Dyrektorem”) odmawia wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. inwestycji i stwierdza co następuje. (...)

   Regionalny Dyrektor pismem z dnia 15 kwietnia 2016 r., znak: WOOŚ-II.4240.524.2016.OŁN wezwał Wójta Gminy Brochów do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji, a w szczególności do wyjaśnienia, czy planowaną sieć stanowią rurociągi wodociągowe magistralne lub przewody wodociągowe magistralne, doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, zgodnie z przedstawioną w ww. piśmie kwalifikacją planowanej inwestycji do § 3 ust. 1 pkt 68 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 71 – zwanego dalej ,,rozporządzeniem RM”). W uzupełnieniu przesłanym przez Wójta Gminy Brochów przy piśmie z dnia 22 kwietnia 2016 r., znak: OŚ.6220.1.2016 wyjaśnił, że planowana inwestycja polega na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej.

   Z przedłożonej dokumentacji wynika, że rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia nie kwalifikują go do grupy przedsięwzięć  wymienionych w § 2, ani w § 3 rozporządzenia RM. 

   Z przedłożonej dokumentacji wynika, że planowana inwestycja polega na budowie sieci wodociągowej z rur PVC lub PE o średnicy 110 mm w m. Górki o długości ok. 2800 m, sieci wodociągowej z rur PVC lub PE o średnicy 110 mm w miejscowości Śladów, Kromnów i Gorzewnica o długości ok. 10500 m oraz odgałęzienia sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 40, 50 i 63 mm o długości ok. 800 m. Z ww. uzupełnienia wynika, że przedmiotowa sieć nie jest siecią magistralną, lecz rozdzielczą.

   Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego i jednocześnie w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

   Granica obejmująca teren, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia, w wielu miejscach sąsiaduje bezpośrednio z obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000: Puszcza Kampinoska PLC14000, Dolina Środkowej Wisły PLB140004, Kampinoska Dolina Wisły PLH140029.

   W związku z powyższym planowana inwestycja nie kwalifikuje się do § 3 ust. 1 pkt 68 rozporządzenia RM, tj.: ,,rurociągi wodociągowe magistralne do przysyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową”.

   Mając powyższe na uwadze, brak jest podstaw do wydania przez Regionalnego Dyrektora opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353).”

   O otrzymanej opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie i piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Organ prowadzący postępowanie powiadomił strony postępowania administracyjnego poprzez obwieszczenie Wójta Gminy Brochów z dnia 10.05.2016 r. W dokumencie umieszczono także pouczenie mówiące gdzie i w jakim terminie strony postępowania mogą zapoznać się z nowym materiałem dowodowym, ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia.

         Wyżej wymienione obwieszczenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów oraz wysłane sołtysom sołectw: Śladów; Kromnów, Gorzewnica; Górki, Hilarów, z prośbą o zamieszczenie załączonego dokumentu na tablicy ogłoszeń sołectwa, ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

   W dniu 02.06.2016 r. Organ prowadzący postępowanie poprzez obwieszczenie powiadomił strony postępowania o zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego. W dokumencie znalazła się również informacja mówiąca, że Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.

   Przedmiotowy dokument został zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów oraz wysłany sołtysom sołectw: Śladów; Kromnów, Gorzewnica; Górki, Hilarów, z prośbą o zamieszczenie załączonego dokumentu na tablicy ogłoszeń sołectwa, ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

  W odpowiedzi na wyżej wymienione dokumenty wydane przez Wójta Gminy Brochów od stron postępowania do dnia dzisiejszego, do Organu prowadzącego postępowanie nie wpłynęły żadne wnioski czy też uwagi.

    Szczegółowa analiza wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie, pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2016 r., ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także charakter przedsięwzięcia pozwoliły stwierdzić, że nie posiada ono cech ani parametrów umożliwiających wydanie dla niego w myśl obowiązujących przepisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

  Brak jest zatem przedmiotu postępowania w sprawie o wydanie wyżej wymienionej decyzji. W takiej sytuacji prowadzone postępowanie zmierzające do jej wydania jest bezprzedmiotowe.

   Zgodnie z treścią art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.  23), gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

   Według art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w  ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353), organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz, prezydent miasta – w przypadku pozostałych przedsięwzięć.

   Na podstawie art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353), w przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, realizowanego przez gminę decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości przedsięwzięcie jest realizowane.

   W świetle powyższego Wójt Gminy Brochów jest też organem właściwym do umorzenia postępowania.

  Uwzględniając powyższe postanowiono orzec jak w sentencji.

 

P o u c z e n i e

 

        Od niniejszej decyzji służy odwołanie, odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia  decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie (02 - 530), ul. Kielecka 44, za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów.

 

 

 

WÓJT

                                                                                               mgr inż. Piotr Szymański

 

 

 

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca.

 2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), poprzez umieszczenie na: tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów oraz na tablicach ogłoszeń sołectw: Śladów; Kromnów, Gorzewnica; Górki, Hilarów.

 3. A/a

   

  Umieszczono:

 1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,
 2. na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,
 3. na tablicy ogłoszeń sołectwa Śladów,
 4. na tablicy ogłoszeń sołectwa Kromnów, Gorzewnica,
 5. na tablicy ogłoszeń sołectwa Górki, Hilarów.

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3,

  00 – 015 Warszawa.       

 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 96 – 500 Sochaczew, ul. Traugutta 18.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

 

Decyzję sporządziła: mgr inż. Agnieszka Walisiewicz, inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-07-01 08:02:06
 • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-01 08:02:06
 • Liczba odsłon: 1764
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998397]

przewiń do góry