Brochów, dn. 29.12.2015 r.


 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny – umowa na zastępstwo
 
p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie informuje o unieważnieniu przeprowadzonego naboru na w/wym. stanowisko.

 

 

 

                                                            p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Brochowie

Ilona Kubera


----------------------------------------------------------------------------------------------------- Brochów, dn. 21.12.2015 r.

 

Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne

na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny – umowa na zastępstwo

 

Informujemy, że po dokonaniu oceny formalnej złożonych przez kandydatów dokumentów  na w/wym. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się następujące osoby:

 

·            Pan Marcin Dudziński zam. Śladów

·            Pani Katarzyna Czechowicz zam. Sochaczew

 

Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Komisja w składzie:

 

           Wioletta Dobrowolska

            Ilona Kubera

            Artur Krawczyk---------------------------------------------------------------------------------------------------


p. o. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BROCHOWIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO – PRACOWNIK SOCJALNY – UMOWA NA ZASTĘPSTWO (pełen etat)

 

 

        I.             Wymagania niezbędne:

1.             1. posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
          (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.),

2.         2.  posiadanie obywatelstwa polskiego,

3.             3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4.              4.  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
         przestępstwo skarbowe,

5.               5. nieposzlakowana opinia,

6.              6.  dobra znajomość obsługi komputera (znajomość programu POMOST),

7.            7. znajomość przepisów prawnych z zakresu:

a.       ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)

b.       ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.)

c.       ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

d.       ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.)

e.       innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego,

8.         8.   prawo jazdy kat. B.

 

     II.            Wymagania dodatkowe:

1.       umiejętność pracy zespołowej,

2.       odporność na stres,

3.       wysokie umiejętności komunikacyjne.

 

   II I.            Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.       praca socjalna, przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych;

2.       dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

3.       udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

4.       pomoc w uzyskiwaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

5.       udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

6.       pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

7.       współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

8.       inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

9.       współdziałanie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

 

  IV.             Wymagane dokumenty:

1.       CV,

2.       list motywacyjny,

3.       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4.       kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje,

5.       kserokopie świadectw pracy,

6.       oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7.       oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8.       oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych   (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.  zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z poźn. zm.)" .

      V. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko –  pracownik socjalny – umowa na zastępstwo”  osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie  pok. nr 1 lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie, Brochów 125, 05-088 Brochów w terminie do dnia 21.12.2015 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu do GOPS). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Przebieg postępowania w sprawie naboru.

Postępowanie konkursowe, które obejmuje analizę formalną złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami przeprowadzi Komisja ds. naboru powołana przez p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie upoważniony jest do unieważnienia prowadzonego naboru na stanowisko pracownik socjalny na każdym etapie postępowania.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie podana na stronie Biuletynu informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Brochów.

 

Brochów, dnia 07.12.2015 r.                                      p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka

                                                                                        Pomocy Społecznej w Brochowie               

                                                                                                        Ilona Kubera

 

  2015-12-07_kwestionariusz_osobowy.doc

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Kubera
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-07 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-29 10:08:17
  • Liczba odsłon: 2316
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006719]

przewiń do góry