Załącznik nr  17

do Regulaminu udzielania zamówień

o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 p-kt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 ze zm.).

 

                                                                                                                              Brochów, dnia 02 czerwca 2009 r.

      pieczęć zamawiającego

Nr sprawy GOPS 0704-P-11/09

OGŁOSZENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

                          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie (telefon/faks 0-22 725-71-82) ogłasza unieważnienie postępowania nr 2/2009 r. - Nr sprawy GOPS 0704-P-11/09 o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu systemowego „Re/integracja osób wykluczonych/ zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Brochów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1) z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone było w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 p-kt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z  2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie.

Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ zostały złożone 2 oferty, a cena każdej z ofert przewyższa kwotę, którą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kierownik

                                                                                   Gminnego Ośrodka

                                                                                   Pomocy Społecznej

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Brochów, dnia   22.05. 2009 r.

 

 

 

 

 

GOPS 0704-P-11/09                     

 

                                                          O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie uprzejmie informuje , że w zapytaniu ofertowym nr 2/2009 (numer sprawy: GOPS 0704 – P – 11/09), dotyczącym przeprowadzenia szkoleń dla uczestników Projektu systemowego „Re/integracja osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Brochów” wprowadza się następujące zmiany:

1.        Treść punktu 10 otrzymuje brzmienie:

Miejsce i termin złożenia ofert: oferty należy złożyć do dnia 02 czerwca 2009   roku, do godziny 11 00   w siedzibie Zamawiającego w Brochowie, Brochów 125, 05-088 Brochów -

      pokój nr 6, parter

2.        Treść punktu 11 otrzymuje brzmienie:

Termin   i miejsce otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte komisyjnie w dniu 02 czerwca 2009   roku, o godzinie 11 15   w siedzibie Zamawiającego w Brochowie, Brochów 125, 05-088 Brochów -

    pokój nr 6, parter.

 

Pozostałe punkty zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

 

 

 

-------------------------------------------------

 

Brochów, dnia   12.05. 2009 r.

 

 

 

 

 

GOPS 0704-P-11/09                                                                                              

 

                                                          O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie uprzejmie informuje , że w dniu dzisiejszym wdrożone zostało postępowanie w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie szkoleń dla uczestników Projektu systemowego „Re/integracja osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Brochów”.

1.        Miejsce i termin złożenia ofert: oferty należy złożyć do dnia 30 maja 2009   roku, do godziny 11 00   w siedzibie Zamawiającego w Brochowie, Brochów 125, 05-088 Brochów -

      pokój nr 6    lub 4 , parter.

2.        Termin   i miejsce otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte komisyjnie w dniu 30 maja 2009   roku, o godzinie 11 15   w siedzibie Zamawiającego w Brochowie, Brochów 125, 05-088 Brochów -

    pokój nr 6, parter

3.        Miejsce i sposób uzyskania informacji dotyczącej zapytania ofertowego: Informacje można uzyskać w siedzibie   Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Brochowie.

Do kontaktowania się z Oferentami   upoważniona jest:

1. Sabina Wasiak – Koordynator Projektu      -   pokój nr 6 – w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki w godzinach   11 00 – 15 00 .

Telefon 0-22 725-71-46 i 0-22 725-71-82 Fax 0-22 725-71-82, e- mail: gops@brochow.pl

2. Wioletta Dobrowolska – Asystent Koordynatora – pokój nr 4 - w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach   8 30 – 15 00 .

Telefon 0-22 725-71-46 i 0-22 725-71-82 Fax 0-22 725-71-82,
e- mail:
w.dobrowolska@brochow.pl

4.        Sposób przygotowania oferty : ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i  opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres oferenta, z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr sprawy GOPS 0704-P-11/09 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkoleń”.

Komisyjne otwarcie ofert   oraz wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień   na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z   2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), wprowadzonym Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Brochowie nr 1 z dnia 2 kwietnia 2008 r.

                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kopka Łukasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-05-12 15:14:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Kopka Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-03 14:58:46
  • Liczba odsłon: 2007
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006903]

przewiń do góry