INFORMACJA WÓJTA GMINY BROCHÓW O WYNIKACH NABORU

NA STANOWISKO URZĘDNICZE DO SPRAW GOSPODARKI ODPADAMI

W URZĘDZIE GMINY BROCHÓW

 

              Wójt Gminy Brochów informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko do spraw gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Brochów został wybrany:

 

p. Michał Zarzycki

 

INFORMACJA PRAWNA

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) informacja o wynikach naboru jest upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej i na stronie BIP.

 

                                                                                (-) Andrzej Fijołek

                                                                              Wójt Gminy Brochów

 

Brochów, dnia 27.06.2013r.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNIA

 

 

lista_kandydatow_spelniajacych_wymagania_formalne_-_specjalista_ds_gospodarki_odpadami.pdf

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Brochówogłasza nabór na stanowisko

ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Brochów


 1. Wymagania niezbędne:

  na stanowisku ds. gospodarki odpadami może być osoba, która:

  a) posiada obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia

  21 listopada 2008r. O pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2008r. Nr 223

  poz. 1458, z późn. zm.)

  b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

  c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  d) posiada wykształcenie wyższe, preferowane kierunki- ochrona środowiska, ekonomiczne, politechniczne,

  e) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

  f) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 2. Wymagania dodatkowe:

  a) umiejętność pracy w zespole,

  b) biegła obsługa komputera w tym programów MS Office i Internetu oraz innych programów dotyczących ochrony środowiska,

  c) znajomość regulacji prawnych z zakresu administracji publicznej oraz przepisów regulujących zakres ochrony środowiska ( ustawy o samorządzie gminnym, ustawy

  o pracownikach samorządowych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy- Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

  d) minimum 2-letnie doświadczenie w pracy o podobnym charakterze

  e) samodzielność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, kreatywność i komunikatywność.

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  a) opracowywanie i aktualizowanie dokumentów strategicznych ochrony środowiska na terenie gminy

  b)przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi i korzystania ze środowiska.

  c) współudział w opracowaniu dokumentów, uchwał i aktów prawa miejscowego wynikającego z ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach,

  d) aktualizacja bazy danych nieruchomości położonych na terenie gminy, służącej do ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  e) przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  f) współudział w przygotowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami prowadzonych przez Gminę,

  g) przygotowanie i przedkładanie odpowiednim organom, przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami,

  h) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów Prawa ochrony środowiska i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

  i) weryfikacja wysokości należności i ich ściąganie.

 4. Wymagane dokumenty:

  a) życiorys(CV),

  b) list motywacyjny,

  c) kserokopie świadectw pracy lub dokumenty potwierdzające staż pracy,

  d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

  e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach , szkoleniach,

  f) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o pracę,

  g) kserokopia dowodu osobistego poświadczona za zgodność z oryginałem,

  h) oświadczenie, że osoba ubiegająca się o zatrudnienie na ww. stanowisku nie była skazana prawomocny wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  i) oświadczenie, że osoba ubiegająca się o zatrudnienie na ww. stanowisku ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

  j) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 grudnia 2008r. O pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.)

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy Brochów , 05-088 Brochów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. gospodarki odpadami w terminie do dnia 19 czerwca 2013r do godziny 15 .00

  Zgłoszenie kandydatów po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym .

  Otwarcie złożonych aplikacji nastąpi dnia 20 czerwca 2013r o godz. 10.00

  O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie: telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.brochow.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Brochów.(-) Andrzej Fijołek

Wójt Gminy Brochów

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-06-06 11:29:25
 • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-27 12:45:47
 • Liczba odsłon: 2246
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998304]

przewiń do góry