Brochów 4.12.2013r.

                                                           

 

                                                            OBWIESZCZENIE

            o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów

 

            Na podstawie art.11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U. z 2012r. poz.647 z późn. zm. ), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania   na środowisko ( Dz.U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm. )   oraz uchwały Nr XVIII/119/2012 Rady Gminy Brochów z dnia 8.10.2012. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów dla terenu dz. nr ewid. 62 we wsi Piaski Duchowne wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   w dniach od 18 grudnia 2013r. do 10 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brochowie w godzinach od 8 00 do 15 00 .

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 stycznia 2014r. o godzinie 10 00 .

Zgodnie z art.11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium i prognozy. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brochów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lutego 2014r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy.


 

                                                                                                                                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                                                                                                                                                  Andrzej Fijołek


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-12-09 13:50:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-02 09:02:21
  • Liczba odsłon: 1654
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006732]

przewiń do góry