WÓJT GMINY

Brochów

Brochów, 29.01.2013 r.


OŚ.6220.12.2012.
ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zawiadamiam, o wydaniu decyzji Nr 21 z dnia 29.01.2013 r., znak OŚ.6220.12.2012., o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zadania pod nazwą:


,,Przebudowa drogi gminnej nr 380120W w miejscowości Tułowice na długości 1540 mb

od km 0 + 000 do km 1 + 540 ’’


na wniosek Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów.

Strony z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, od poniedziałku do piątku, w godz. 8 00 – 15 30, telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

Zgodnie z pouczeniem zamieszczonym w wyżej wymienionej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Według art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), czytamy, że Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
WÓJT

                                                              mgr inż. Andrzej Fijołek
Wywieszono dnia:

Zdjęto dnia:
Otrzymują:

 1. Wnioskodawca.

 2. Sołtys wsi Tułowice z prośbą o wywieszenie decyzji na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów..

 4. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Brochów.

 5. A/a

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-29 16:19:27
 • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-29 16:19:27
 • Liczba odsłon: 1404
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998313]

przewiń do góry