WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 10.05.2016 r.

OŚ.6220.1.2016

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brochów z dnia 10.05.2016 r. informujące o otrzymanej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie i piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

 

 

 

            Zgodnie art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

,,Budowie sieci wodociągowej w miejscowościach: Kromnów, Gorzewnica i Górki”,

 

wszczętego  na  wniosek Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, złożony dnia 04.04.2016 r.

 

otrzymano:

ü      OPINIE SANITARNĄ Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie, znak: ZNS.712.2.6.2016.AM z dnia 13.04.2016 r. (data wpływu do organu 15.04.2016 r.) stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko;

 

ü      pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, znak: WOOŚ-II.4240.524.2016.OŁN.3, z dnia 29 kwietnia 2016 r. (data wpływu do organu 05.05.2016 r.) odmawiające wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej inwestycji. ,,Z przedłożonej dokumentacji wynika, że rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia nie kwalifikują go do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 2, ani w § 3 rozporządzenia RM.”

 

     Uprzejmie informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z nowym materiałem dowodowym, ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia, w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w poniedziałek 8 00 – 16 00, wtorek 9 00 – 17 00, środa 8 00 – 16 00, czwartek 8 00 – 16 00, piątek 8  00  –  16  00,  telefon:  (22)  725-70-03,  725-70-51,  wew.  24, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

   Jednocześnie zawiadamiam, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wezwaniem z dnia 15 kwietnia 2016 roku (data wpływu 18.04.2016 r.) wezwał Wójta Gminy Brochów do przedłożenia informacji niezbędnych do dokonania oceny przedsięwzięcia pod kątem jego oddziaływania na środowisko.

   Organ prowadzący postępowanie, przesłał Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 22.04.2016 r, pismo zawierające uzupełnienie informacji dotyczących przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie sieci wodociągowej w miejscowościach: Kromnów, Gorzewnica i Górki”.

 

Pouczenie

 

            Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

   Na podstawie art. 10 § 1 wyżej wymienionej ustawy, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

   Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

   W art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), czytamy, Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.                 

 

 

 

 

WÓJT

                                                                                                mgr inż. Piotr Szymański

 

 

 

 

Otrzymują:

1.      Wnioskodawca.

2.      Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na  środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), poprzez umieszczenie na: tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów oraz na tablicach ogłoszeń sołectw:  Śladów; Kromnów,  Gorzewnica; Górki, Hilarów.

3.      A/a

 

Umieszczono:

1.      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,

2.      na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,

3.      na tablicy ogłoszeń sołectwa Śladów,

4.      na tablicy ogłoszeń sołectwa Kromnów, Gorzewnica,

5.      na tablicy ogłoszeń sołectwa Górki, Hilarów.

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Agnieszka Walisiewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-05-10 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-10 10:46:43
  • Liczba odsłon: 1542
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3996172]

przewiń do góry