BP.6733.16.2016

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 25 października 2016 r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 i art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów reprezentowanej przez Wójta Gminy Brochów P. Piotra Andrzeja Szymańskiego w dniu 25.10.2016 r. została wydana kończąca postępowanie administracyjne Decyzja Nr 492.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego:

przebudowę boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Janów i Brochów w gminie Brochów.



wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Brochów

3) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Janów

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń:

Zdjęto z tablicy ogłoszeń:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


BP.6733.16.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 10 października 2016 r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 9, 10 § 1 i 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z póżń. zm.) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Janów i Brochów w gminie Brochów, zostały wydane postanowienia:

1.       Postanowienie znak DO SO -4082/71/16 z dnia 30.09.2016 r. Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego uzgadniające przedmiotową inwestycję celu publicznego.

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, w dniach (od poniedziałku do piątku w godz. 8 30 – 15 30 natomiast we wtorki w godz. 9 00 – 16 30 ) strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.




wywieszono na 7 dni na:

1) – tablicy   ogłoszeń   Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Brochów

3) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Janów

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BP.6733.16.2016

                

O B W I E S Z C Z E N I E   z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Wójta Gminy Brochów   zawiadamiające   o wszczęciu postępowania w sprawie   wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

            Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)  

z a w i a d a m i a m

że w dniu 31.08.2016 r. zostało wszczęte z wniosku Gminy Brochów , Brochów 125, 05-088 Brochów reprezentowanej przez Wójta Gminy Brochów P. Piotra Andrzeja Szymańskiego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

  • przebudowie boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ew. 118, 119/7 i 119/8 obręb 0012 Janów-Janówek w miejscowości Janów oraz na działkach o nr ew. 310/4, 312/1 i 313 obręb 0004 Brochów w miejscowości Brochów, gmina Brochów

           

W związku z powyższym   zawiadamia się strony, że akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów   pokój nr 25 (tel. 022 725-70-03 w.16)   i strony w terminie 7 dni   licząc od daty podania do publicznej wiadomości   niniejszego obwieszczenia (w sposób zwyczajowo przyjęty)   mogą zapoznać się z zebranymi w sprawie materiałem dowodowym, składać ewentualne   wnioski, wyjaśnienia i dokumenty w sprawie, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

           

            Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Jednocześnie poucza się, że stronom przysługuje prawo uczestniczenia w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia.

 

            Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniechania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 

wywieszono na okres 7 dni na:

1) – tablicy   ogłoszeń   Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Janów; Brochów

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 31.08.2016

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Magdalena Cętkowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-08-31 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Cętkowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-25 11:44:43
  • Liczba odsłon: 1644
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4023341]

przewiń do góry