Podgląd zamówienia publicznego

Rodzaj ogłoszenia: dostawy
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego
Nazwa: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Brochowie
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Ewa Nalborska
Adres: Brochów 125
Kod pocztowy: 05-088
Miejscowość: Brochów
Województwo: mazowieckie
Kraj: Polska
Telefon: (0-22) 725-70-03, 725-70-51
Faks: (0-22) 725-70-03
Poczta elektroniczna (e-mail): gmina@brochow.ug.gov.pl
Adres internetowy (URL): www.brochow.bip.org.pl
  I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje
Taki jak w pkt. I.1
  I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia
Taki jak w pkt. I.1
  I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Taki jak w pkt. I.1
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Opis
II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Brochowie, Szkole Podstawowej w Śladowie, Publicznym Gimnazjum w Lasocinie i Domu Nauczyciela w Brochowie w sezonie grzewczym 2005/2006
II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego Ekoterm S do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Brochowie, Szkole Podstawowej w Śladowie, Publicznym Gimnazjum w Lasocinie i Domu Nauczyciela w Brochowie. Przewidywana ilość zakupu oleju ok. 90 000 l w całym sezonie grzewczym dla wszystkich obiektów.
II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Kotłownia przy Szkole Podstawowej w Brochowie, Szkole Podstawowej w Śladowie, Publicznym Gimnazjum w Lasocinie i Domu Nauczyciela w Brochowie.
II.1.5) Nomenklatura:
II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień: 23.12.21.00-9
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
  II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy): Ok. 90 000 l.
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
data rozpoczęcia: 2005-10-10; data zakończenia: 2006-08-30;
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) Wymagane wadium
2000 PLN
III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
W postępowaniu mogą wziąć udział dostawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
SEKCJA IV: TRYBY

  IV.1) Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy):
  IV.2) Kryteria oceny ofert
Najniższa cena
  IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:
Dostępne do 2005-09-27
IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2005-10-04 09:30
IV.3.3) Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert;
IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 2005-10-04 10:00 miejsce: Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Brochów
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
  V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków ue? Nie

  V.2) Data wysłania ogłoszenia: 2005-09-15

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU / UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego
Dane przeniesione z zamówienia.
Nazwa: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Brochowie
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Ewa Nalborska
Adres: Brochów 125
Kod pocztowy: 05-088
Miejscowość: Brochów
Województwo: mazowieckie
Kraj: Polska
Telefon: (0-22) 725-70-03, 725-70-51
Faks: (0-22) 725-70-03
Poczta elektroniczna (e-mail): gmina@brochow.ug.gov.pl
Adres internetowy (URL): www.brochow.bip.org.pl
SEKCJA II: TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dane przeniesione z zamówienia.
II.1) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.2) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
II.3) Nomenklatura:
II.3.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 23.12.21.00-9
II.4) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Brochowie, Szkole Podstawowej w Śladowie, Publicznym Gimnazjum w Lasocinie i Domu Nauczyciela w Brochowie w sezonie grzewczym 2005/2006
II.5) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego Ekoterm S do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Brochowie, Szkole Podstawowej w Śladowie, Publicznym Gimnazjum w Lasocinie i Domu Nauczyciela w Brochowie. Przewidywana ilość zakupu oleju ok. 90 000 l w całym sezonie grzewczym dla wszystkich obiektów.
SEKCJA III: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
  III.1) Udzielenie i wartość zamówienia (1)
III.1.1) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Nazwa: DA-MO, Dałkowska - Modzelewski sp.j.
Adres: ul. Małszyce 2d/2e
Kod pocztowy: 99-400
Miejscowość: Łowicz
Województwo: łódzkie
Kraj: Polska
Telefon: (0-46) 837-36-82
Faks: (0-46) 837-45-44
III.1.2) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną (bez VAT):
Cena: 2.57
Najniższa cena: 2.57
Najwyższa cena: 2.63
Waluta: PLN
SEKCJA IV: INNE INFORMACJE
IV.1) Data udzielenia zamówienia: 2005-10-20
IV.2) Liczba otrzymanych ofert: 2
IV.3) Data wysłania ogłoszenia:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-06-29 11:22:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-06-29 11:22:59
  • Liczba odsłon: 1005
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2842908]

przewiń do góry