BP.6733.19.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 z dnia 14 listopada 2017 r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 9, 10 §1 i 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

ZAWIADAMIAM

że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kromnowie wszczętej z wniosku Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów reprezentowanej przez Wójta Gminy Brochów P. Piotra Andrzeja Szymańskiego, zostały wydane następujące postanowienia:

  1. Postanowienie znak: DOso-4082/85/17 z dnia 23.10.2017 r. (data wpływu do organu 30.10.2017 r.) Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego uzgadniające pozytywnie lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia,
  2. Postanowienie Nr 2768/P/NZW/17 z dnia 27.10.2017 r., znak NZW/0222/992/2017/MSP (data wpływu do organu 30.10.2017 r.) Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie uzgadniające decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 Uprzejmie zawiadamiam, że strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w terminie 7 dni od dnia, w którym upływa termin po którym zawiadomienie uważa się za dokonane.

Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Niniejsze publiczne obwieszczenie nastąpiło z dniem 14 listopada 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Brochowie w zakładce Tablica ogłoszeń (http://www.brochow.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brochów.

 


wywieszono na okres 7 dni na:

1) tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów

2) tablicy ogłoszeń wsi Kromnów

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


BP.6733.18.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 z dnia 19 października 2017 r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 9, 10 §1 i 49 §1 i §2  ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

ZAWIADAMIAM

że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku usługowego – świetlicy wiejskiej w Konarach, gm. Brochów zostały wydane postanowienia:

 1.  Postanowienie Wójta Gminy Brochów z dnia 19.10.2017 r., znak BP.6733.18.2017 w sprawie zawieszenia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 Uprzejmie zawiadamiam, że strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją i wypowiedzieć odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

  Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Niniejsze publiczne obwieszczenie nastąpiło z dniem 19 października 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Brochowie w zakładce Tablica ogłoszeń ( http://www.brochow.bip.org.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brochów.

 


 

wywieszono na okres 7 dni na:

1) – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń wsi Konary

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BP.6733.18.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 5 października 2017 r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Zgodnie z art. 49 §1 i §2 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) 

ZAWIADAMIAM

że w dniu 05.09.2017 r. zostało wszczęte z wniosku Gminy Brochów , Brochów 125, 05-088 Brochów reprezentowanej przez Wójta Gminy Brochów P. Piotra Andrzeja Szymańskiego postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

  •   rozbudowie budynku usługowego – świetlicy wiejskiej w Konarach, gm. Brochów.

 W związku z powyższym zawiadamia się strony, że akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów pokój nr 27 i strony w terminie 7 dni licząc od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (w sposób zwyczajowo przyjęty) mogą zapoznać się z zebranymi w sprawie materiałem dowodowym, składać ewentualne wnioski, wyjaśnienia i dokumenty w sprawie, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Jednocześnie poucza się, że stronom przysługuje prawo uczestniczenia w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniechania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Niniejsze publiczne obwieszczenie nastąpiło z dniem 5 października 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Brochowie w zakładce Tablica ogłoszeń ( http://www.brochow.bip.org.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brochów.

  

wywieszono na okres 7 dni na:

1) – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń wsi Konary

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Monika Błaszczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-10-05 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Błaszczyk Monika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-14 15:56:12
  • Liczba odsłon: 1824
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006841]

przewiń do góry