WÓJT GMINY BROCHÓW

          Brochów 125

    05-088 BROCHÓW

 

 

BP.6733.8.2018

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach

oraz o zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 9, 10 §1, 36 i 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

 

ZAWIADAMIAM

 

że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej SN/nn, sieci elektroenergetycznej kablowej SN i nN wraz ze złączem kablowym na terenie działek nr ewid. 95/2, 72, 46, 45 w miejscowości Konary, gm. Brochów wszczętej z wniosku firmy PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Pruszków, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Marcin Sokołowski wykonujący prace projektowe dla firmy SOKÓŁ ENERGETYKA Marcin Sokołowski, zostały wydane następujące postanowienia:

 

1.      Postanowienie znak: DOso-4082/58/18 z dnia 13.08.2018 r. (data wpływu do organu 20.08.2018 r.) Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego uzgadniające lokalizację przedmiotowej inwestycji celu publicznego,

2.      Postanowienie znak: PZD.D2.426.94.2018 z dnia 16.08.2018 r. (data wpływu do organu 20.08.2018 r.) Zarządu Powiatu w Sochaczewie uzgadniające budowę stacji transformatorowej SN/nn, sieci elektroenergetycznej SN i nN wraz ze złączem kablowym na terenie działek nr ewid. 95/2, 72, 46, 45 w miejscowości Konary, gm. Brochów w pasie i poza pasem drogi powiatowej Nr 3805W Brochów – Wólka Smolana – Strojec – Wola Pasikońska (dz. nr ewid. 45) na terenie gminy Brochów.

 

Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia się, że Wójt Gminy Brochów zgromadził pełen materiał dowodowy stanowiący podstawę rozstrzygnięcia administracyjnego wszczętym ww. postępowaniu.

W związku z powyższym przed wydaniem decyzji strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Brochów pokój nr 27 w godzinach pracy urzędu i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożyć końcowe oświadczenie.

Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Niniejsze publiczne obwieszczenie nastąpiło z dniem 29 sierpnia 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Brochowie (http://www.brochow.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brochów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WÓJT

         mgr inż. Piotr Szymański

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wywieszono na okres 7 dni na:

1)       – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów

2)       – tablicy ogłoszeń wsi Konary

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 29.08.2018 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Walisiewicz Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-08-29 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-30 07:11:08
  • Liczba odsłon: 1538
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006914]

przewiń do góry