Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska

 

Wójt Gminy Brochów

Informuje o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze:

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani Błaszczyk Monika

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani  Błaszczyk Monika spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskała największą ilość punktów od komisji.


Wójt Gminy

Piotr Szymański

 

Brochów 2015.06.03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Brochów, dnia 01.06.2015


Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne

na wolne stanowisko ds. ochrony środowiska

informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się następujące osoby:


 • Pani Błaszczyk Monika

 • Pan Kopka Filip


Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o dacie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.


Komisja w składzie:


 • Wioletta Dobrowolska – Przewodnicząca Komisji

 • Magdalena Cętkowska – Członek Komisji

 • Joanna Tarczyk – Członek Komisji 

--------------------------------------------------------------------------------


URZĄD GMINY BROCHÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

stanowisko ds. ochrony środowiska
          ( nazwa stanowiska pracy )

               Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym -  z ochrony środowiska.
2. umiejętność korzystania z przepisów prawnych
3. znajomość przepisów:
 -  prawo ochrony środowiska,
 -  ustawy o ochronie przyrody,
- ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
3. wysoka umiejętność obsługi komputera , w tym programów środowiska OFFICE, znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
4. wysoka kultura osobista , duże zaangażowanie w pracę, samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań.
5. umiejętność pracy w zespole , tworzenie planów pracy.
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
7. obywatelstwo polskie
                 Wymagania dodatkowe:
1. prawo jazdy kat B,
2. staż pracy w administracji samorządowej co najmniej 6 miesięcy ( staż, umowa o pracę, umowa cywilno-prawna),
3. samodzielność, kreatywność i komunikatywność ,
4. znajomość KPA, ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych oraz dyrektyw UE
5. Mile widziane ukończone dodatkowe szkolenia, kursy.


              Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 prowadzenie postępowań administracyjnych wszczętych na podstawie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 prowadzenie postępowań administracyjnych wszczętych na podstawie wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów;
prowadzenie postępowań administracyjnych wszczętych na podstawie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
prowadzenie postępowań administracyjnych wszczętych na podstawie wniosków o wydanie zezwolenia dotyczącego ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
prowadzenie postępowań administracyjnych wszczętych na podstawie wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
udział w terenowej komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym np. suszą, powodzią, ujemnymi skutkami przezimowania, deszczami nawalnymi;
współpraca z :
- Kołem Łowieckim ,,Struga” (np. uzgadnianie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brochów, zbieranie padłych dzikich zwierząt),
- Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie (np. udział w organizacji szkoleń),
- Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- Agencją Rynku Rolnego,
- Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa
- Kampinoskim Parkiem Narodowym
- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska,
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Sochaczewie,
- Izbą Rolniczą,
- Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
- Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przygotowanie zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, wprowadzanie danych do Krajowej Bazy o Emisjach Gazów Cieplarnianych;
ochrona zwierząt i ochrona weterynaryjna, prowadzenie rejestru bezdomnych zwierząt, prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących, poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych psów i kotów, współpraca z mieszkańcami, sołtysami, radnymi, organizacjami społecznymi zajmującymi się ochroną zwierząt, weterynarzami, Inspekcją Weterynaryjną Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Sochaczewie i z firmą odławiającą bezdomne zwierzęta, przygotowywanie: projektów uchwał w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brochów; zapytań ofertowych; umów),
prowadzenie spraw dotyczących powoływania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego;
gromadzenie materiałów i dokumentacji dotyczącej przydomowych oczyszczalni ścieków, kolektorów słonecznych;
udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnianie informacji publicznej;
gromadzenie sprawozdań z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
gromadzenie i prowadzenie dokumentacji oraz przygotowywanie sprawozdań dotyczących Planu Aglomeracji, Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
przygotowywanie i wysyłanie sprawozdań i ankiet między innymi do: Wojewody Mazowieckiego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Lasów Państwowych,
przygotowywanie pism do właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brochów wnoszących o wykoszenie chwastów, traw i zarośli;
ochrona gatunkowa roślin i zwierząt np. zakładanie gniazd dla bociana białego;
prowadzenie ewidencji: zbiorników bezodpływowych – szamb, szaletów publicznych, przydomowych oczyszczalni ścieków;
przygotowanie zapytania ofertowego i umowy dotyczącej wykonania kompletnej dokumentacji niezbędnej do złożenia prawidłowego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
udział w spotkaniach i współpraca z wykonawcami przy tworzeniu Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym oraz Projektu Planu Gospodarki Wodami;
współpraca z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie – Oddział Płock. Udział w kontrolach stanu technicznego obwałowań i cieków wodnych;
przygotowywanie projektów uchwał dotyczących ustanawiania i znoszenia form ochrony przyrody. Pielęgnowanie pomników przyrody;
gromadzenie informacji dotyczących opat za wydobytą kopalinę;
gromadzenie dokumentacji dotyczącej pozwoleń zintegrowanych w zakresie wprowadzania substancji lub energii do środowiska;
przyjmowanie dokumentacji hydrogeologicznych;
pozyskiwanie środków zewnętrznych na ochronę środowiska

             Wymagane dokumenty:
1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
2. list motywacyjny
3. oryginał kwestionariusza osobowego,
4. kserokopie dokumentów ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem ) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji ( zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych tj. Dz.U. Z 2014 r., poz. 1182 ),
8. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa o art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz.U. Z 2014 r. poz.1202 ) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

           Warunki pracy na stanowisku.
1. praca administracyjno – biurowa wykonywana w jednostce połączona z wyjazdami służbowymi,
2. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
3. kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami Urzędu
4. wynagrodzenie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. Z 2014 r. poz. 1786 ze zm.) .
           Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W kwietniu 2015 r. ( miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Termin , miejsce i sposób składania dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska” osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Brochów lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów w terminie do dnia 01.06.2015 roku                                 do godz. 12: 00 ( decyduje data wpływu do Urzędu ). Oferty , które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( dz. U. Z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Z 2008 r, poz. 1458 z późn. zm.)”

Przebieg postępowania w sprawie naboru.
Postępowanie konkursowe, które obejmuje analizę formalną złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzi Komisja ds. naboru powołana przez Wójta Gminy. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wójt Gminy Brochów jest upoważniony do unieważnienia przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze na każdym etapie postępowania.

 Informacja o wynikach naboru zostanie podana na stronie Biuletynu informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Brochów.

Brochów, dnia 19 kwietnia 2015 roku.                                            Wójt Gminy
                                                                                               Piotr SzymańskiInformacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-19 16:40:28
 • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-03 11:40:37
 • Liczba odsłon: 2335
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3996221]

przewiń do góry