Brochów 24.09.2018r.

INFORMACJA    O WYNIKU    PRZETARGU

Stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr. z 2004 r. 207, poz. 2108) Wójt Gminy Brochów podaje do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy na okres 7 dni   Informację następującej treści:

 1. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu.

W dniu 24 września 2018 r. o godzinie 9 00 rozpoczęto przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr ewid. 118/2 obręb Nr 0012 Janów-Janówek stanowiącej własność Gminy Brochów.


 1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej. 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:   działka Nr ewid. 118/2 obręb: Nr 0012 JANÓW-JANÓWEK położona w miejscowości Janów gmina Brochów, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie prowadzi księgę wieczystą o Nr PL1O/00047039/7.


powierzchnia nieruchomości:


1000 m2 


3.       Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.


Dopuszczono 2 osoby do uczestnictwa w przetargu (małżeństwo).


4.       Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej z nich albo o niewybraniu żadnej z ofert.


cena wywoławcza nieruchomości: 43 123,80 zł brutto 

(słownie: czterdzieści trzy tysiące sto dwadzieścia trzy złote i osiemdziesiąt groszy). Cenę wywoławcza w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości. Wartość nieruchomości ustalono zgodnie z opinią rzeczoznawcy majątkowego. Do ceny wywoławczej został doliczony podatek VAT 23%.


W wyniku przetargu osiągnięto najwyższą cena w wysokości: 43 555,80 zł brutto.


5.       Imię, nazwisko i adres albo nazwa lub firma oraz siedziba osoby wyłonionej w przetargu jako nabywca nieruchomości.


przetarg   wygrało małżeństwo: Anna i Janusz Rogala.


Wójt Gminy Brochów

            (-)

Piotr SzymańskiWywieszono dnia: 24.09.2018 r.


Zdjęto dnia:

******************************************************************************************

Brochów 24.09.2018r.


INFORMACJA    O WYNIKU    PRZETARGU


Stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr. z 2004 r. 207, poz. 2108) Wójt Gminy Brochów podaje do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy na okres 7 dni   Informację następującej treści: 1. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu.

W dniu 24 września 2018 r. o godzinie 10 00 rozpoczęto przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr ewid. 118/3 obręb Nr 0012 Janów-Janówek stanowiącej własność Gminy Brochów.


 1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:   działka Nr ewid. 118/3 obręb: Nr 0012 JANÓW-JANÓWEK położona w miejscowości Janów gmina Brochów, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie prowadzi księgę wieczystą o Nr PL1O/00047039/7.


powierzchnia nieruchomości:


1000 m2 


3.       Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.


Dopuszczono 2 osoby do uczestnictwa w przetargu (małżeństwo).4.       Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej z nich albo o niewybraniu żadnej z ofert.


cena wywoławcza nieruchomości: 43 123,80 zł brutto 

(słownie: czterdzieści trzy tysiące sto dwadzieścia trzy złote i osiemdziesiąt groszy). Cenę wywoławcza w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości. Wartość nieruchomości ustalono zgodnie z opinią rzeczoznawcy majątkowego. Do ceny wywoławczej został doliczony podatek VAT 23%.

W wyniku przetargu osiągnięto najwyższą cena w wysokości: 43 555,80 zł brutto.5.       Imię, nazwisko i adres albo nazwa lub firma oraz siedziba osoby wyłonionej w przetargu jako nabywca nieruchomości.


przetarg   wygrało małżeństwo: Anna i Janusz Rogala.


Wójt Gminy Brochów

            (-)

Piotr SzymańskiWywieszono dnia: 24.09.2018 r.


Zdjęto dnia:

**************************************************************************************


Brochów 24.09.2018r.


INFORMACJA    O WYNIKU    PRZETARGU


Stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr. z 2004 r. 207, poz. 2108) Wójt Gminy Brochów podaje do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy na okres 7 dni   Informację następującej treści:


 1. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu.

W dniu 24 września 2018 r. o godzinie 11 00 rozpoczęto przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr ewid. 118/4 obręb Nr 0012 Janów-Janówek stanowiącej własność Gminy Brochów.


 1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej. 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:   działka Nr ewid. 118/4 obręb: Nr 0012 JANÓW-JANÓWEK położona w miejscowości Janów gmina Brochów, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie prowadzi księgę wieczystą o Nr PL1O/00047039/7.


powierzchnia nieruchomości:


1000 m2 

 

3.       Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.


Dopuszczono 2 osoby do uczestnictwa w przetargu (małżeństwo).4.       Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej z nich albo o niewybraniu żadnej z ofert.


cena wywoławcza nieruchomości: 43 123,80 zł brutto 

(słownie: czterdzieści trzy tysiące sto dwadzieścia trzy złote i osiemdziesiąt groszy). Cenę wywoławcza w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości. Wartość nieruchomości ustalono zgodnie z opinią rzeczoznawcy majątkowego. Do ceny wywoławczej został doliczony podatek VAT 23%.

Ze względu na brak oferentów cena najwyższa w przetargu nie została osiągnięta.5.       Imię, nazwisko i adres albo nazwa lub firma oraz siedziba osoby wyłonionej w przetargu jako nabywca nieruchomości.


Oferent, który wpłacił wadium, nie stawił się w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.


Z uwagi na brak osób przystępujących do przetargu art. 40 ust. 4   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 121) przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.


Wójt Gminy Brochów

            (-)

Piotr Szymański


Wywieszono dnia: 24.09.2018 r.


Zdjęto dnia:

*******************************************************************************************

Brochów 24.09.2018r.


INFORMACJA    O WYNIKU    PRZETARGU


Stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr. z 2004 r. 207, poz. 2108) Wójt Gminy Brochów podaje do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy na okres 7 dni   Informację następującej treści: 1. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu.

W dniu 24 września 2018 r. o godzinie 12 00 rozpoczęto przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr ewid. 118/5 obręb Nr 0012 Janów-Janówek stanowiącej własność Gminy Brochów.


 1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej. 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:   działka Nr ewid. 118/5 obręb: Nr 0012 JANÓW-JANÓWEK położona w miejscowości Janów gmina Brochów, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie prowadzi księgę wieczystą o Nr PL1O/00047039/7.


powierzchnia nieruchomości:


1000 m2


3.       Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.


Brak oferentów4.       Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej z nich albo o niewybraniu żadnej z ofert.


cena wywoławcza nieruchomości: 39 729,00 zł brutto


(słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złoty zero groszy). Cenę wywoławcza w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości. Wartość nieruchomości ustalono zgodnie z opinią rzeczoznawcy majątkowego. Do ceny wywoławczej został doliczony podatek VAT 23%.


Ze względu na brak oferentów cena najwyższa w przetargu nie została osiągnięta.


5.       I mię, nazwisko i adres albo nazwa lub firma oraz siedziba osoby wyłonionej w przetargu jako nabywca nieruchomości.


Brak. 

Wójt Gminy Brochów

            (-)

Piotr Szymański

Wywieszono dnia: 24.09.2018 r.


Zdjęto dnia:

*****************************************************************************************8

 


Brochów 24.09.2018r.


INFORMACJA    O WYNIKU    PRZETARGU


Stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr. z 2004 r. 207, poz. 2108) Wójt Gminy Brochów podaje do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy na okres 7 dni   Informację następującej treści: 1. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu.

W dniu 24 września 2018 r. o godzinie 13 00 rozpoczęto przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr ewid. 118/6 obręb Nr 0012 Janów-Janówek stanowiącej własność Gminy Brochów. 1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej. 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:   działka Nr ewid. 118/6 obręb: Nr 0012 JANÓW-JANÓWEK położona w miejscowości Janów gmina Brochów, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie prowadzi księgę wieczystą o Nr PL1O/00047039/7.


powierzchnia nieruchomości:


1276 m23.        Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.


Brak oferentów4.       Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej z nich albo o niewybraniu żadnej z ofert.


cena wywoławcza nieruchomości: 54 771,90 zł brutto 

(słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden złoty i dziewięćdziesiąt groszy). Cenę wywoławcza w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości. Wartość nieruchomości ustalono zgodnie z opinią rzeczoznawcy majątkowego. Do ceny wywoławczej został doliczony podatek VAT 23 %. Ze względu na brak oferentów cena najwyższa w przetargu nie została osiągnięta.


5.       Imię, nazwisko i adres albo nazwa lub firma oraz siedziba osoby wyłonionej w przetargu jako nabywca nieruchomości.

Brak. 

Wójt Gminy Brochów

            (-)

Piotr Szymański


Wywieszono dnia: 24.09.2018 r.


Zdjęto dnia:******************************************************

Brochów 21.08.2018r.

O g ł o s z e n i e – I

Wójt Gminy Brochów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Janów gm. Brochów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr ewid. 118/2, 118/3, 118/4, 118/5, 118/6 obręb Nr 0012 Janów-Janówek stanowiące własność Gminy Brochów.

Dane o nieruchomościach:

Działka nr ewid. 118/2 miejscowość JANÓW

 

Przetarg dotyczący działki nr ewid. 118/2 odbędzie się dnia 24 września 2018r o godz.90o (poniedziałek– sala konferencyjna -parter) Urzędu Gminy Brochów , Brochów 125, 05-088 Brochów

1.      oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:  działka Nr ewid. 118/2 obręb: Nr 0012 JANÓW-JANÓWEK położona w miejscowości Janów gmina Brochów, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie prowadzi księgę wieczystą o Nr PL1O/00047039/7.

2.      powierzchnia nieruchomości:

1000 m2

3.      opis nieruchomości :

Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Janów, gmina Brochów, powiat sochaczewski, stanowiąca działkę o Nr ewid. 118/2 o pow. 0,1000 ha, usytuowaną przy drodze gminnej w pobliżu gminnej miejscowości Brochów. Działka w kształcie prostokąta o szerokości 43,6 m i głębokości ok. 22,9 m. Dojazd do działki drogą nieutwardzoną ok. 180 m od drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, prowadzącej ze wsi Brochów do drogi wojewódzkiej relacji Sochaczew-Śladów (ok. 1,5 km.). Działka powstała z podziału pierwotnej działki Nr ewid. 118 o powierzchni 1,36 ha. Teren płaski, otoczenie nieruchomości stanowią tereny rolne, teren osiedla budownictwa jednorodzinnego, Urząd Gminy, Gminne Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne, apteka, boisko sportowe. Odległość od Sochaczewa (Chodaków ) ok. 10,0 km, do Warszawy ok. 60 km, zachodni kraniec puszczy Kampinoskiej ok. 3 km.

4.      przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w otoczeniu terenów osiedla budownictwa jednorodzinnego. Dla działki 118/2 wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brochów przedmiotowa nieruchomość położna jest na terenach potencjalnego rozwoju o dominującej funkcji mieszkaniowo-usługowej. Dobry dojazd do Warszawy, duża ilość terenów leśnych, bliskość Wisły oraz liczne kanały i cieki wodne powodują, iż gmina Brochów staje się atrakcyjnym terenem do nabywania na cele rekreacyjne oraz jako tereny zabudowy mieszkaniowej.

5.      termin zagospodarowania nieruchomości:

możliwy po przeniesieniu własności.

6.          forma nabycia:

własność

7.      informacja o przeznaczeniu do zbycia:

Uchwała Nr XLII/303/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 7 czerwca 2018 roku.

8.          Z dniem 8 sierpnia 2018r. upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości działki nr ewid. 118/2 na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 poz. 121) - brak wniosków.

9.          cena wywoławcza nieruchomości:

43 123,80 zł brutto (słownie: czterdzieści trzy tysiące sto dwadzieścia trzy złote i osiemdziesiąt groszy). Cenę wywoławcza w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości. Wartość nieruchomości ustalono zgodnie z opinią rzeczoznawcy majątkowego. Do ceny wywoławczej został doliczony podatek VAT 23%.

10.      postąpienie : min. 432,00 zł czyli ok 1 %  ceny wywoławczej,

11.      wysokość wadium : 4320,00 zł czyli ok 10 %  ceny wywoławczej,


 

 

 

Dane o nieruchomościach:

Działka nr ewid. 118/3 miejscowość JANÓW

 

Przetarg dotyczący działki nr ewid. 118/3 odbędzie się dnia 24 września 2018r o godz.100o (poniedziałek– sala konferencyjna -parter) Urzędu Gminy Brochów , Brochów 125, 05-088 Brochów

1.  oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:  działka Nr ewid. 118/3 obręb: Nr 0012 JANÓW-JANÓWEK położona w miejscowości Janów gmina Brochów, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie prowadzi księgę wieczystą o Nr PL1O/00047039/7.

2.  powierzchnia nieruchomości:

  1000 m2

3.  opis nieruchomości :

Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Janów, gmina Brochów, powiat sochaczewski, stanowiąca działkę o Nr ewid. 118/3 o pow. 0,1000 ha, usytuowaną przy drodze gminnej w pobliżu gminnej miejscowości Brochów. Działka w kształcie prostokąta o szerokości 43,7 m i głębokości ok. 22,9 m. Dojazd do działki drogą nieutwardzoną ok. 150 m od drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, prowadzącej ze wsi Brochów do drogi wojewódzkiej relacji Sochaczew-Śladów (ok. 1,5 km.). Działka powstała z podziału pierwotnej działki Nr ewid. 118 o powierzchni 1,36 ha. Teren płaski, otoczenie nieruchomości stanowią tereny rolne, teren osiedla budownictwa jednorodzinnego, Urząd Gminy, Gminne Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne, apteka, boisko sportowe. Odległość od Sochaczewa (Chodaków ) ok. 10,0 km, do Warszawy ok. 60 km, zachodni kraniec puszczy Kampinoskiej ok. 3 km.

4.  przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w otoczeniu terenów osiedla budownictwa jednorodzinnego. Dla działki 118/3 wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brochów przedmiotowa nieruchomość położna jest na terenach potencjalnego rozwoju o dominującej funkcji mieszkaniowo-usługowej. Dobry dojazd do Warszawy, duża ilość terenów leśnych, bliskość Wisły oraz liczne kanały i cieki wodne powodują, iż gmina Brochów staje się atrakcyjnym terenem do nabywania na cele rekreacyjne oraz jako tereny zabudowy mieszkaniowej.

5.      termin zagospodarowania nieruchomości:

możliwy po przeniesieniu własności.

6.         forma nabycia:

własność

7.      informacja o przeznaczeniu do zbycia:

Uchwała Nr XLII/304/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 7 czerwca 2018 roku.

8.         Z dniem 15 sierpnia 2018r. upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości działki nr ewid. 118/3 na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 poz. 121) - brak wniosków.

9.         cena wywoławcza nieruchomości:

43 123,80 zł brutto (słownie: czterdzieści trzy tysiące sto dwadzieścia trzy złote i osiemdziesiąt groszy). Cenę wywoławcza w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości. Wartość nieruchomości ustalono zgodnie z opinią rzeczoznawcy majątkowego. Do ceny wywoławczej został doliczony podatek VAT 23 %.

10.     postąpienie : min. 432,00 zł czyli ok 1 %  ceny wywoławczej,

11.     wysokość wadium : 4320,00 zł czyli ok 10 %  ceny wywoławczej,

Dane o nieruchomościach:

Działka nr ewid. 118/4 miejscowość JANÓW

 

Przetarg dotyczący działki nr ewid. 118/4 odbędzie się dnia 24 września 2018r o godz.110o (poniedziałek– sala konferencyjna -parter) Urzędu Gminy Brochów , Brochów 125, 05-088 Brochów

1.  oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:  działka Nr ewid. 118/4 obręb: Nr 0012 JANÓW-JANÓWEK położona w miejscowości Janów gmina Brochów, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie prowadzi księgę wieczystą o Nr PL1O/00047039/7.

2.  powierzchnia nieruchomości:

  1000 m2

3.  opis nieruchomości :

Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Janów, gmina Brochów, powiat sochaczewski, stanowiąca działkę o Nr ewid. 118/4 o pow. 0,1000 ha, usytuowaną przy drodze gminnej w pobliżu gminnej miejscowości Brochów. Działka w kształcie prostokąta o szerokości 43,7 m i głębokości ok. 22,8 m. Dojazd do działki drogą nieutwardzoną ok. 110 m od drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, prowadzącej ze wsi Brochów do drogi wojewódzkiej relacji Sochaczew-Śladów (ok. 1,5 km.). Działka powstała z podziału pierwotnej działki Nr ewid. 118 o powierzchni 1,36 ha. Teren płaski, otoczenie nieruchomości stanowią tereny rolne, teren osiedla budownictwa jednorodzinnego, Urząd Gminy, Gminne Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne, apteka, boisko sportowe. Odległość od Sochaczewa (Chodaków ) ok. 10,0 km, do Warszawy ok. 60 km, zachodni kraniec puszczy Kampinoskiej ok. 3 km.

4.  przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w otoczeniu terenów osiedla budownictwa jednorodzinnego. Dla działki 118/4 wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brochów przedmiotowa nieruchomość położna jest na terenach potencjalnego rozwoju o dominującej funkcji mieszkaniowo-usługowej. Dobry dojazd do Warszawy, duża ilość terenów leśnych, bliskość Wisły oraz liczne kanały i cieki wodne powodują, iż gmina Brochów staje się atrakcyjnym terenem do nabywania na cele rekreacyjne oraz jako tereny zabudowy mieszkaniowej.

5.  termin zagospodarowania nieruchomości:

możliwy po przeniesieniu własności.

6.      forma nabycia:

własność

7.    informacja o przeznaczeniu do zbycia:

Uchwała Nr XLII/305/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 7 czerwca 2018 roku.

8.      Z dniem 15 sierpnia 2018r. upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości działki nr ewid. 118/4 na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 poz. 121) - brak wniosków.

9.      cena wywoławcza nieruchomości:

43 123,80 zł brutto (słownie: czterdzieści trzy tysiące sto dwadzieścia trzy złote i osiemdziesiąt groszy). Cenę wywoławcza w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości. Wartość nieruchomości ustalono zgodnie z opinią rzeczoznawcy majątkowego. Do ceny wywoławczej został doliczony podatek VAT 23%.

10.  postąpienie : min. 432,00 zł czyli ok 1 %  ceny wywoławczej,

11.  wysokość wadium : 4320,00 zł czyli ok 10 %  ceny wywoławczej,

 

 

 

Dane o nieruchomościach:

Działka nr ewid. 118/5 miejscowość JANÓW

 

Przetarg dotyczący działki nr ewid. 118/5 odbędzie się dnia 24 września 2018r o godz.120o (poniedziałek– sala konferencyjna -parter) Urzędu Gminy Brochów , Brochów 125, 05-088 Brochów

1.  oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:  działka Nr ewid. 118/5 obręb: Nr 0012 JANÓW-JANÓWEK położona w miejscowości Janów gmina Brochów, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie prowadzi księgę wieczystą o Nr PL1O/00047039/7.

2.  powierzchnia nieruchomości:

  1000 m2

3.  opis nieruchomości :

Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Janów, gmina Brochów, powiat sochaczewski, stanowiąca działkę o Nr ewid. 118/5 o pow. 0,1000 ha, usytuowaną przy drodze gminnej w pobliżu gminnej miejscowości Brochów. Działka w kształcie prostokąta o szerokości 43,8 m i głębokości ok. 22,8 m. Dojazd do działki drogą nieutwardzoną ok. 110 m od drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, prowadzącej ze wsi Brochów do drogi wojewódzkiej relacji Sochaczew-Śladów (ok. 1,5 km.). Działka powstała z podziału pierwotnej działki Nr ewid. 118 o powierzchni 1,36 ha. Teren płaski, otoczenie nieruchomości stanowią tereny rolne, teren osiedla budownictwa jednorodzinnego, Urząd Gminy, Gminne Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne, apteka, boisko sportowe. Odległość od Sochaczewa (Chodaków ) ok. 10,0 km, do Warszawy ok. 60 km, zachodni kraniec puszczy Kampinoskiej ok. 3 km.

4.  przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w otoczeniu terenów osiedla budownictwa jednorodzinnego. Dla działki 118/5 wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brochów przedmiotowa nieruchomość położna jest na terenach potencjalnego rozwoju o dominującej funkcji mieszkaniowo-usługowej. Dobry dojazd do Warszawy, duża ilość terenów leśnych, bliskość Wisły oraz liczne kanały i cieki wodne powodują, iż gmina Brochów staje się atrakcyjnym terenem do nabywania na cele rekreacyjne oraz jako tereny zabudowy mieszkaniowej.

6.  termin zagospodarowania nieruchomości:

możliwy po przeniesieniu własności.

7.   forma nabycia:

własność

8.   informacja o przeznaczeniu do zbycia:

Uchwała Nr XLII/306/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 7 czerwca 2018 roku.

9.   Z dniem 15 sierpnia 2018r. upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości działki nr ewid. 118/5 na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 poz. 121) - brak wniosków.

10.  cena wywoławcza nieruchomości:

39 729,00 zł brutto (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złoty zero groszy). Cenę wywoławcza w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości. Wartość nieruchomości ustalono zgodnie z opinią rzeczoznawcy majątkowego. Do ceny wywoławczej został doliczony podatek VAT 23 %.

11.  postąpienie : min. 398,00 zł czyli ok 1 %  ceny wywoławczej,

12.  wysokość wadium : 3980,00 zł czyli ok 10 %  ceny wywoławczej,

 

Dane o nieruchomościach:

Działka nr ewid. 118/6 miejscowość JANÓW

 

Przetarg dotyczący działki nr ewid. 118/6 odbędzie się dnia 24 września 2018r o godz.130o (poniedziałek– sala konferencyjna -parter) Urzędu Gminy Brochów , Brochów 125, 05-088 Brochów

1.  oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:  działka Nr ewid. 118/6 obręb: Nr 0012 JANÓW-JANÓWEK położona w miejscowości Janów gmina Brochów, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie prowadzi księgę wieczystą o Nr PL1O/00047039/7.

2.  powierzchnia nieruchomości:

  1276 m2

3.  opis nieruchomości :

Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Janów, gmina Brochów, powiat sochaczewski, stanowiąca działkę o Nr ewid. 118/6 o pow. 0,1276 ha, usytuowaną przy drodze gminnej w pobliżu gminnej miejscowości Brochów. Działka w kształcie prostokąta o szerokości 22,7 m i głębokości ok. 56 m. Działka położona u zbiegu drogi nieutwardzonej prowadzącej w głąb osiedla mieszkaniowego i drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, prowadzącej ze wsi Brochów do drogi wojewódzkiej relacji Sochaczew-Śladów (ok. 1,5km.). Działka powstała z podziału pierwotnej działki Nr ewid. 118 o powierzchni 1,36 ha. Teren płaski, otoczenie nieruchomości stanowią tereny rolne, teren osiedla budownictwa jednorodzinnego, Urząd Gminy, Gminne Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne, apteka, boisko sportowe. Odległość od Sochaczewa (Chodaków ) ok. 10,0 km, do Warszawy ok. 60 km, zachodni kraniec puszczy Kampinoskiej ok. 3 km.

4.  przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w otoczeniu terenów osiedla budownictwa jednorodzinnego. Dla działki 118/6 wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brochów przedmiotowa nieruchomość położna jest na terenach potencjalnego rozwoju o dominującej funkcji mieszkaniowo-usługowej. Dobry dojazd do Warszawy, duża ilość terenów leśnych, bliskość Wisły oraz liczne kanały i cieki wodne powodują, iż gmina Brochów staje się atrakcyjnym terenem do nabywania na cele rekreacyjne oraz jako tereny zabudowy mieszkaniowej.

5.  termin zagospodarowania nieruchomości:

możliwy po przeniesieniu własności.

6.      forma nabycia:

własność

7.    informacja o przeznaczeniu do zbycia:

Uchwała Nr XLII/307/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 7 czerwca 2018 roku.

8.      Z dniem 15 sierpnia 2018r. upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości działki nr ewid. 118/6 na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 poz. 121) - brak wniosków.

9.      cena wywoławcza nieruchomości:

54 771,90 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden złoty i dziewięćdziesiąt groszy). Cenę wywoławcza w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości. Wartość nieruchomości ustalono zgodnie z opinią rzeczoznawcy majątkowego. Do ceny wywoławczej został doliczony podatek VAT 23 %.

10.  postąpienie : min. 550,00 zł czyli ok 1 %  ceny wywoławczej,

11.  wysokość wadium : 5500,00 zł czyli ok 10 %  ceny wywoławczej,

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie Wadium w wysokości ok 10 % ceny wywoławczej  gotówką lub przelewem, w walucie PLN na konto Urzędu Gminy Brochów Warszawski Bank Spółdzielczy Warszawa Oddział Brochów Nr 05 8015 0004 1100 1111 2011 0001 z dopiskiem „Wadium za działkę nr ………”, najpóźniej w dniu  20 września 2018r. (włącznie) w taki sposób aby w dniu 20.09.2018 roku kwota wadium znajdowała się na koncie Gminy Brochów.

 

1.      Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

2.      Wadium zwraca się pozostałym osobą nie później niż przed upływem 3 dni od dnia  odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

3.      Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem upoważniającym do działania na każdym etapie postepowania przetargowego.

4.      W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości  majątku odrębnego.

5.      Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wymagane postąpienie wynosi co najmniej 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

               Uwaga: O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

6.      Nabywcą nieruchomości zostanie osoba, która w przetargu zaoferuje najwyższą cenę. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.

7.      Właściciel tj. Gmina Brochów nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte sprzedawanych nieruchomości. Nieruchomości zbywane są w  istniejącym stanie faktycznym i prawny.

8.      Cena sprzedaży podlega zapłacie jednorazowej nie później w przeddzień zawarcia umowy notarialnej , której termin ustali sprzedawca. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane przez sprzedawcę konto.

9.      Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustalona jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia  rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10.   Opłaty notarialna i sądowa związane z nabyciem nieruchomości obciążają nabywcę.

11.   Zbycie ww. nieruchomości nastąpi na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 121 z późń. zm.), ustawie o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), zgodnie z ww. Uchwałami Rady Gminy Brochów z dnia 7 czerwca 2018 r.

12.   Wójt Gminy Brochów zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie będzie podane do publicznej wiadomości poprzez:

1.      wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brochów od dnia 21.08.2018 r.

2.      w sposób zwyczajowo przyjęty tj. rozesłanie do sołtysa wsi Janów

3.      umieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Brochów www.brochow.bip.org.pl .

4.      umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Brochów www.brochow.pl .

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Brochów pokój nr 25 lub pod tel.(0-22) 725-70-03 , 725-70-51 w. 233  pokój 25lub(0-22) 725-71-77  Wójt Gminy Brochów.

 

 

Wójt Gminy Brochów

            (-)

Piotr Szymański

 

 


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Magdalena Cętkowska
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-24 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-25 13:26:40
 • Liczba odsłon: 1578
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006930]

przewiń do góry