Brochów, dnia  31.01.2014r.

 

 Ochotnicza Straż Pożarna

w Brochowie

  

 

    

   

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Na podstawie  art. 92 ust.1  ustawy   z dn. 29.01. 2004r.  – Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz.U. z 2010r.  Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)   niniejszym informuję ,

że w prowadzonym  przez  Ochotniczą Straż Pożarną w Brochowie  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie  przetargu nieograniczonego na  

Remont wozu bojowego marki STAR

wpłynęły następujące oferty :

 

1. ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY „BONEX”

    MIROSŁAW NOWOWIEJSKI

    ul. M. Konopnickiej 259

    42-260 Kamienica Polska

    Oferowana  cena brutto     147 477,00 zł

    Liczba przyznanych punktów      99,14

 

2. ZAKŁAD KONSERWACJI

    I NAPRAWY SPRZĘTU POŻARNICZEGO

    „ERGAŚ” RYSZARD GAJEWSKI 

    Budziska 75

    07-130 Łochów

    Oferowana  cena brutto      146 210,10 zł

    Liczba przyznanych punktów     100

 

 

Jako najkorzystniejsza wybrana została  oferta  Nr  2 firmy ZAKŁAD KONSERWACJI I NAPRAWY SPRZĘTU POŻARNICZEGO „ERGAŚ” RYSZARD GAJEWSKI Budziska 75, 07-130 Łochów,   która uzyskała najwyższą ilość 100 punktów z ceną brutto   146 210,10  zł .

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono żadnej  oferty i z postępowania nie wykluczono  żadnego wykonawcy.

Umowa z wykonawcą  zawarta zostanie  w dniu 06.02.2014r..

 

 

                                                                                                             Prezes Zarządu OSP

 

                                                                                                            Zdzisław Chrzanowski

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.brochow.bip.org.pl


Brochów: Remont wozu bojowego marki STAR
Numer ogłoszenia: 22614 - 2014; data zamieszczenia: 20.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Brochowie , Brochów 25 B/N, 05-088 Brochów, woj. mazowieckie, tel. 661 954 124, 22 725 70 03 w.13.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont wozu bojowego marki STAR.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont wozu bojowego marki STAR. Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w załączniku nr 3 do siwz..

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.11.10.00-5.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.04.2014.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży Oświadczenie z art. 22 ust.1 - załącznik nr 1 do oferty

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał/skarosował pełną zabudowę nie mniej niż 5-ciu średnich samochodów pożarniczych. Do wskazanych usług wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające , czy usługi te zostały wykonane należycie

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży Oświadczenie z art. 22 ust.1 - załącznik nr 1 do oferty

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży Oświadczenie z art. 22 ust.1 - załącznik nr 1 do oferty

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży Oświadczenie z art. 22 ust.1 - załącznik nr 1 do oferty

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik Do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  W przypadkach określonych w § 11 projektu umowy załączonego do siwz

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1)   Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brochow.bip.org.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Brochów pokój Nr 29 Brochów 125 05-088 Brochów.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Brochów pokój Nr 36 Brochów 125 05-088 Brochów.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


   

   

  siwz_osp.doc

  zalacznik_nr_3__opis_przedmiotu_zamowienia.rtf

  zalacznik_nr_3.1_wyposazenie_sprzetu.rtf

  zalacznik_nr_3.2_wzor_zabudowy.docx

  zalacznik_nr_3.3_wzor_zderzaka.docx

  Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-20 15:23:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-31 13:59:22
  • Liczba odsłon: 1970
  • Historia dokumentu:

  [Liczba odsłon: 4008732]

  przewiń do góry