WÓJT GMINY


    Brochów


Brochów, dnia 12.04.2016 r.


 

OŚ.6220.8.2015


 


 OBWIESZCZENIE


z dnia 12.04.2016 r. Wójta Gminy Brochów informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


 


            Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ), zawiadamiam, że została wydana przez Wójta Gminy Brochów decyzja Nr 206 z dnia 12.04.2016 r., znak: OŚ.6220.8.2015 , umarzająca w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


 dla przedsięwzięcia:


 
,,Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 380105W w miejscowości Nowa Wieś Śladów – Śladów (Nowa Wieś Śladów działka oznaczona numerem ewidencyjnym 15/1; Śladów działki ewidencyjne oznaczone numerami: 328, 139, 785/2, 132/1) o długości 1 182 m ’’ .


 

   Postępowanie   było prowadzone na wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 02.12.2015 r. złożony dnia 02.12.2015 r. do Wójta Gminy Brochów przez Gminę Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów.


 

   Ponadto informuję, że dane o wyżej wymienionej decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.
   Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie, w Urzędzie Gminy Brochów,   Brochów   125,   05     088   Brochów,   pokój   27,   w   poniedziałek   8 00 – 16 00 , w torek 9 00 – 17 00 , środa 8 00 – 16 00 , czwartek 8 00 – 16 00 , piątek 8 00 – 16 00 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.


 

   Zgodnie z pouczeniem zamieszczonym w wyżej wymienionej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ), Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.


  


                                                                                                          WÓJT


                                                                                              mgr inż. Piotr Szymański


 


 


 


Otrzymują:


 1. Wnioskodawca.
 2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania   na   środowisko   ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 )   oraz   art.   49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity   Dz. U. z 2016 r. poz.   23), poprzez umieszczenie na: tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów, na tablicy ogłoszeń sołectwa Śladów i na tablicy ogłoszeń sołectwa Nowa Wieś Śladów.
 3. A/a


 
Umieszczono:


 1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,

 2. na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,

 3. na tablicy ogłoszeń sołectwa Śladów.

 4. na tablicy ogłoszeń sołectwa Nowa Wieś Śladów.

   

   

   

  Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

   

   

   

   

   

  Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:.....................................................................................................................

WÓJT GMINY


    Brochów


Brochów, dnia 12.04.2016 r.


 


OŚ.6220.8.2015


 


 


 


OBWIESZCZENIE


z dnia 12.04.2016 r. Wójta Gminy Brochów informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


 


            Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity   Dz. U. z 2016 r. poz.   23), zawiadamiam, że została wydana przez Wójta Gminy Brochów decyzja Nr 206 z dnia 12.04.2016 r., znak: OŚ.6220.8.2015 , umarzająca w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


 

dla przedsięwzięcia:,,Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 380105W w miejscowości Nowa Wieś Śladów – Śladów (Nowa Wieś Śladów działka oznaczona numerem ewidencyjnym 15/1; Śladów działki ewidencyjne oznaczone numerami: 328, 139, 785/2, 132/1) o długości 1 182 m ’’ .
   Postępowanie   było prowadzone na wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 02.12.2015 r. złożony dnia 02.12.2015 r. do Wójta Gminy Brochów przez Gminę Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów.


 

   Ponadto informuję, że dane o wyżej wymienionej decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.


 


   Strony   mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów   125,   05 – 088   Brochów,   pokój 27,    w poniedziałek 8 00 – 16 00 , w torek 9 00 – 17 00 , środa 8 00 – 16 00 , czwartek 8 00 – 16 00 , piątek 8 00 – 16 00 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.


 

   Zgodnie z pouczeniem zamieszczonym w wyżej wymienionej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


   Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, j eżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.


   Według a rt. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


 


                                                                                                           WÓJT


                                                                                              mgr inż. Piotr Szymański


 


 


 


Otrzymują:


 1. Wnioskodawca.
 2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania   na   środowisko   ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity   Dz. U. z 2016 r. poz.   23), poprzez umieszczenie na: tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów, na tablicy ogłoszeń sołectwa Śladów i na tablicy ogłoszeń sołectwa Nowa Wieś Śladów.
 3. A/a


 Umieszczono:


 1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,

 2. na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,

 3. na tablicy ogłoszeń sołectwa Śladów.

 4. na tablicy ogłoszeń sołectwa Nowa Wieś Śladów.

   

   

   

   

  Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

   

   

   

   

   

  Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:
...........................................................................................................................................................................................

WÓJT GMINY

    Brochów

 

Brochów 12.04.2016 r.

OŚ.6220.8.2015

 

 

 


DECYZJA Nr 206

 

 

 

            Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   (tekst jednolity   Dz. U. z 2016 r. poz.   23, zwanej dalej K.p.a.) oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353, zwanej dalej ,,ustawą ooś''), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie   decyzji   o   środowiskowych   uwarunkowaniach   złożonego w dniu 02.12.2015 r. przez Gminę Brochów , Brochów 125, 05 – 088 Brochów

 

 

postanawiam

 

 

umorzyć w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

dla przedsięwzięcia:

 

,,Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 380105W w miejscowości Nowa Wieś Śladów – Śladów (Nowa Wieś Śladów działka oznaczona numerem ewidencyjnym 15/1; Śladów działki ewidencyjne oznaczone numerami: 328, 139, 785/2, 132/1) o długości 1 182 m ’’ .

 


 

U z a s a d n i e n i e

 

Gmina Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, wystąpiła dnia 02.12.2015 r.   do Wójta Gminy Brochów, z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: ,, Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 380105W w miejscowości Nowa Wieś Śladów – Śladów (Nowa Wieś Śladów działka oznaczona numerem ewidencyjnym 15/1; Śladów działki ewidencyjne oznaczone numerami: 328, 139, 785/2, 132/1) o długości 1 182 m ”. Do wniosku dołączone były trzy egzemplarze karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z ich zapisem na informatycznym nośniku danych; dwie poświadczone przez właściwy organ kopie map ewidencyjnych obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; dwa załączniki graficzne przedstawiające zasięg oddziaływania przedsięwzięcia; wypisy z rejestru gruntów obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

         Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że inwestycja polegała będzie na : Budowie i przebudowie drogi gminnej nr 380105W w miejscowości Nowa Wieś Śladów – Śladów (Nowa Wieś Śladów działka oznaczona numerem ewidencyjnym 15/1; Śladów działki ewidencyjne oznaczone numerami: 328, 139, 785/2, 132/1) o długości 1 182 m.

   Istniejąca droga posiada jezdnię ziemną,   miejscami zdeformowaną o szerokości 3,00 m i 3,50 m. Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne na pobocze gruntowe. Zagospodarowanie przyległego terenu stanowi zabudowa jednorodzinna oraz pola uprawne i łąki. Odcinek drogi obsługuje lokalny ruch mieszkańców. Przebudowa drogi ułatwi dojazd mieszkańcom do domów i w znacznym stopniu poprawi oraz rozwiąże problemy komunikacyjne oraz zwi ę kszy bezpiecze ń stwo pojazdów, rowerzystów i pieszych.

   Przebudowę i budowę drogi zaprojektowano uwzględniając pas terenu przeznaczony na drogę oraz istniejące zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przyległego. Wszystkie elementy projektowanej drogi (jezdnia) mieszczą się w granicy pasa drogowego. W ramach projektu zostanie zaprojektowana jedna dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z klińca, o szerokości 3,50 m i 3,00 m. Przed przystąpieniem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchnia wymaga profilowania i zagęszczenia.   Istniejąca nawierzchnia jest traktowana jako dolna warstwa podbudowy.

   W zakres inwestycji wchodzą: roboty przygotowawcze; karczowanie pni drzew, krzewów; remont istniejącego przepustu; regulacja zaworów wodociągowych; wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne; profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni; wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego; wykonanie nawierzchni z klińca; wykonanie poboczy.

   Odwodnienie drogi   z wód opadowych i roztopowych odbywać się będzie powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne na pobocze.

   W profilu podłużnym, projektowana droga wyniesiona zostanie powyżej istniejącej rzędne od 10 cm do 38 cm. Nie spowoduje to istotnych zmian ukształtowania wysokościowego przyległego terenu, a poprawi odwodnienie na przyległy teren.

   Inwestycja realizowana będzie w trzech etapach. Powierzchnia wyłączona biologicznie czynnej: ETAP I, powierzchnia             - 3201,75 m 2 ; ETAP II, powierzchnia - 1379,25 m 2 ; ETAP III, powierzchnia - 718,41 m 2 .

   Nie planuje się wycinki i karczowania drzew, krzewów i zagajników. Na projektowanym odcinku drogi   nie przewiduje się nowych nasadzeń drzew.

   W fazie budowy wykonywane będą roboty ziemne, usuwanie istniejącej nawierzchni w miejscach korytowania, układanie nawierzchni.

   Planowane roboty będą polegały na:

1. pracach przygotowawczych - przejęciu placu budowy, wyznaczenia zaplecza budowy,

2. robotach budowlanych – konstrukcji w miejscu korytowania,

            - podbudowa pomocnicza – warstwa odcinające zagęszczane mechanicznie,

            - podbudowa pomocnicza – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie,

            - nawierzchnia – kliniec.

   Użytkownicy nieruchomości znajdujących się blisko planowanej inwestycji będą narażeni na pewne niedogodności i utrudnienia powodowane przez fazę budowy. Te uciążliwości dotyczyć będą występowania: hałasu, wibracji, pyłu i błota. Chociaż faza robót budowlanych odcinka drogi potrwa mniej niż 1 rok, uciążliwości dla indywidualnych lokalizacji i terenów sąsiednich trwać będą znacznie krócej i będą mieć charakter przejściowy.

Uciążliwości i niedogodności fazy budowy są trudne do skwalifikowania i określenia zasięgu ich występowania. Czynnikami decydującymi są: warunki meteorologiczne, faza budowy, rodzaj zastosowanych maszyn i urządzeń. Uciążliwości fazy budowy są lokalnym zjawiskiem. Odległość od placu budowy jest istotnym czynnikiem w obserwacji skali uciążliwości. Szacunkowa liczba budynków mieszkalnych   położonych w odległo ś ci 0-30 m od planowanej inwestycji po prawej stronie wynosi 7, po lewej stronie wynosi 14.

  Eksploatacja planowanej drogi nie jest związana z użyciem technologii. Źródłem uciążliwości i oddziaływania na środowisko jest ruch samochodowy. W fazie eksploatacji powstawać będą: emisje hałasu, emisje do powietrza, spływy wód opadowych.

   Zaniechanie wykonania prac remontowych drogi spowoduje dalszą degradację budowli, co może doprowadzić do utrudnień przejazdu oraz zwiększenia zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu. Przejazd pojazdów samochodowych po drodze nierównej z licznymi wybojami powoduje zwiększenie hałasu, wzrost zapylenia oraz zużycia paliwa, a co za tym idzie zanieczyszczenia środowiska.

   Ze względu na stan istniejący nawierzchni i pas drogowy nie brano pod uwagę innego przebiegu drogi. Materiały budowlane przewidziane do przebudowy nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko naturalne. W wyniku przebudowy zostanie polepszona równość nawierzchni jezdni co będzie miało znaczny wpływ na zmniejszenie zużycia paliwa pojazdów i mniejsze zapylenie wynikające z ruchu.

   Nawierzchnia drogi wykonana w technologii:

droga

  8 cm   – nawierzchnia z klińca 0/31,5 mm

20 cm   – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. po zagęszczeniu 0/63 mm

10 cm   – w-wa odcinająca z piasku średnioziarnistego stabilizowanego mech. po zagęszczeniu

 1.    pobocze

  10 cm - 38 cm          utwardzone pobocze z pospółki

        Projekt przewiduje wykorzystanie do budowy materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, posiadających atesty i aprobaty techniczne oraz certyfikaty

     Planuje się dowóz materiałów na plac budowy samochodami ciężarowymi, woda z sieci wodociągowej lub dowożona beczkowozami. Eksploatacja inwestycji będzie się wiązała jedynie z niewielkim zapotrzebowaniem na prąd wynikającym z zamontowania oświetlenia .

     Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na pogorszenie stanu klimatu akustycznego. Droga już istnieje, zostanie wymieniona i wzmocniona nawierzchnia jezdni. Nie planuje się i nie proponuje się budowy ekranów akustycznych. Likwidacja nierówności jezdni, ułożenie nowej nawierzchni wpłynie na zmniejszenie hałasu powodowanego przez samochody. Na terenach przyległych do rozbudowywanej drogi występują głównie budynki o przeznaczeniu usługowym i mieszkalnym.

     Wody spływające z powierzchni drogi, będą odprowadzane na tereny przyległe w pasie drogowym.

     Oddziaływania krótkotrwałe na środowisko będą miały miejsce podczas prowadzenia budowy planowanego przedsięwzięcia.

     Faza budowy związana będzie z: oddziaływaniem na stan czystości powietrza, wpływem na klimat akustyczny, stanem gleby i wód podziemnych, wibracjami, wytwarzaniem odpadów, charakterystycznych dla budowy, ewentualnym uszkodzeniem drzew.

     W fazie budowy inwestycja będzie źródłem zanieczyszczenia powietrza pochodzącego ze spalania paliw w silnikach pojazdów dostawczych i sprzętu mechanicznego, pylenia z prac ziemnych i składowanego materiału ziemnego.

     Samochodowy sprzęt mechaniczny będzie źródłem zanieczyszczenia powietrza głównie produktami spalania paliw. Sprzęt pracujący na budowie napędzany będzie paliwem płynnym – olejem napędowym. Maszyny wykorzystywane nie będą wymagać zużycia energii elektrycznej. Zanieczyszczenia powstające w wyniku mechanicznego zużywania się elementów pojazdu nie mają w tym przypadku praktycznego znaczenia. Ponieważ emisja spalin jest związana wyłącznie z pracą silnika, nie będzie ona miała istotnego wpływu na stan powietrza ze względu na to, że wszystkie czynności związane z załadunkiem i rozładunkiem samochodów wykonywane są przy wyłączonym silniku. Tylko sprzęt mechaniczny typu koparka będzie pracował w dłuższych przedziałach czasowych. Warunki techniczne jakim muszą odpowiadać pojazdy regulowane są specjalnymi przepisami, a ich stan techniczny jest okresowo kontrolowany. Sprawny technicznie sprzęt nie będzie uciążliwy dla środowiska.

     Lokalnym źródłem zapylenia atmosfery może być transport i składowanie surowców mineralnych (piasek, kruszywa łamane). Zwiększonemu pyleniu sprzyjać będzie sucha i wietrzna pogoda. Ograniczeniu pylenia sprzyja transport i składowanie materiałów w stanie wilgotnym. Aby ograniczyć pylenie z materiałów deponowanych w pobliżu wykopów można go okresowo zraszać lub osłonić przed wiatrem (np. folią).

     Front prac będzie się sukcesywnie przesuwał w miarę ich postępu. Inwestycja nie będzie w tym samym czasie źródłem zanieczyszczeń na całym swym odcinku.

     Niewielkie ilości emitowanych substancji z procesów, o których wspomniano mają w całości charakter emisji niezorganizowanej, a ich wielkość nie będzie miała wpływu na środowisko.

     Podczas prac inwestycyjnych wystąpi hałas i wibracje, związane z pracą maszyn i urządzeń budowlanych, ruchem transportowym, zagęszczaniem podłoża, warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

     Aby zmniejszyć te uciążliwości, należy:

  - tak zorganizować budowę, aby maksymalnie ograniczyć hałas z nią związany np.: dowóz   materiałów ograniczyć do pory dziennej, a nie wieczorem czy w nocy,

  - roboty wykonywać zgodnie z harmonogramem,   

  - prowadzić stały nadzór nad wykonawcami robót,

  - ograniczyć prace budowlane do pory dziennej,

  - właściwie umiejscowić plac budowy, nie wymagający dalekich dojazdów,

  - stosować nowoczesne maszyny budowlane.

  Oddziaływania wibracji podczas budowy drogi będą miały ograniczony charakter czasowy, a amplituda tych wibracji przekazywana przez podłoże na budynki na ogół nie będzie przekraczała strefy drgań odczuwalnych przez budynki.

     Podczas robót budowlanych nastąpi zdjęcie warstwy humusu, przemieszczenie mas ziemnych, wykonanie koryta pod jezdnię.

     Aby zmniejszyć te uciążliwości, należy:

  - tak zorganizować budowę, aby wykorzystać zdjęty humus do wykonania trawników,

  - roboty wykonywać zgodnie z harmonogramem,   

  - prowadzić stały nadzór nad wykonawcami robót.

     W czasie prac budowlanych powstaną odpady o charakterze socjalnym wytworzone przez pracowników zatrudnionych na terenie budowy.

     Zabezpieczenie potrzeb sanitarnych pracowników budowy zapewnione będzie poprzez ustawienie na palcu budowy przenośnych toalet typu TOY-TOY.

     W fazie realizacji przedmiotowej inwestycji powstaną odpady. Gleba i ziemia w tym kamienie w ilości 523,75 m 3 (wielkość szacunkowa), które powstaną z wykopów pod drogę i zostaną zagospodarowane do niwelacji terenu inwestycji. Przez pracowników zostaną wytworzone niesegregowane   (zmieszane)   odpady   komunalne   gromadzone w szczelnych zbiornikach, w ilości 0,7 m 3 (wielkość szacunkowa), które zostaną oddane na składowisko odpadów.

     Biorąc pod uwagę rodzaj powstających na tym etapie odpadów oraz możliwości wykorzystania tych odpadów, nie przewiduje się zagrożenia dla środowiska ze strony inwestycji na tym etapie realizacji, związane z deponowaniem odpadów w środowisku.

     W bezpośrednim sąsiedztwie budowanej drogi, wśród roślin nie stwierdzono obecności gatunków chronionych.

     Nie stwierdzono, by w miejscu projektowanej inwestycji i jej potencjalnego zasięgu oddziaływania znajdowały się jakiekolwiek obiekty cenne z przyrodniczego punktu widzenia. W związku z powyższym realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na powyższe elementy środowiska.

       Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z zapotrzebowaniem na wodę, gaz, czy inne surowce oraz z wytwarzaniem ścieków. Eksploatacja inwestycji będzie się wiązała jedynie z niewielkim zapotrzebowaniem na prąd wynikającym z zamontowania oświetlenia . W związku z utwardzeniem powierzchni powstaną wody opadowe i roztopowe.

     Oddziaływania długoterminowe będą miały miejsce podczas fazy eksploatacji i będą się wiązały miedzy innymi z wpływem na stan powietrza.

     Zanieczyszczeniami emitowanymi do powietrza atmosferycznego będą substancje powstające podczas spalania paliw (benzyny lub oleju napędowego lub gazu propan-butan) w silnikach spalinowych samochodów poruszających się po drodze.

     Emisja spalin z terenu drogi zależna będzie od natężenia ruchu pojazdów, zależnego z kolei od pory dnia.

     Analizowana inwestycja będzie źródłem emisji niezorganizowanej, droga po której poruszać się będą pojazdy ma należeć do drogi klasy technicznej – D.

     Emisja hałasu będzie związana z ruchem pojazdów. W związku z powyższym należy stwierdzić iż hałas emitowany po zrealizowaniu inwestycji będzie tłem akustycznym otaczających terenów.

     Po budowie rozpatrywanego odcinka drogowego jedynymi odpadami będą odpady powstające w wyniku czyszczenia drogi.

   Przebudowa i budowa drogi będą miały korzystny wpływ na środowisko. Ze względu na to, że przedsięwzięcie zlokalizowane jest na Mazowszu – centrum kraju, nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko.

    Planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego i w odległości około 1 km (na południowy -wschód) od granic Kampinoskiego Parku Narodowego.

   Biorąc pod wagę charakter projektu i jego lokalizację, należy stwierdzić, iż zarówno w fazie budowy, jak i późniejszej eksploatacji nie będzie wpływał na obszar Natura 2000.

   Przebudowa i budowa drogi zmniejszy uciążliwość oddziaływania hałasu i emisji spalin, co wpłynie na poprawę ochrony zdrowia osób przebywających w tym obszarze. Wykonanie nowej nawierzchni drogi poprawi płynność ruchu pojazdów co przyczyni się do mniejszej emisji spalin do atmosfery oraz mniejszej emisji hałasu.

   Dla terenu na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie występuje sytuacja braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

   Biorąc powyższe pod uwagę Organ prowadzący postępowanie – Wójt Gminy Brochów sporządził dnia 01.12.2015 r. wykaz osób i podmiotów uznanych za strony postępowania administracyjnego.

   Liczba   stron   postępowania   administracyjnego   przekroczyła   20, w związku z tym na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 10, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, wydano obwieszczenie Wójta Gminy Brochów z dnia 02.12.2015 r. znak: OŚ.6220.8.2015 informujące o wszczęciu postępowania. W dokumencie znalazła się również informacja, że strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia.

   Wyżej wymienione obwieszczenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów, tablicy ogłoszeń sołectwa Nowa Wieś Śladów i tablicy ogłoszeń sołectwa Śladów oraz wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej do trzech stron postępowania.

   Jednocześnie mając za podstawę między innymi art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Organ zwrócił się pismem z dnia 02.12.2015 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

   Wójt Gminy Brochów zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpił pismem z dnia 02.12.2015 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie, z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie w opinii sanitarnej z dnia 04.12.2015 r. (data wpływu 09.12.2015 r.) znak: ZNS.712.2.45.2015.AM, stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko.

   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wezwaniem z dnia 21 grudnia 2015 r. (data wpływu 28.12.2015 r.), sygnatura: WOOŚ-II.4240.1712.2015.OŁN, wezwał Wójta Gminy Brochów do wyjaśnienia celowości wystąpienia z wyżej wymienionym wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i uzasadnienia kwalifikacji planowanej inwestycji do § 3 ust. 1 pkt 60 r ozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).

   Jednocześnie    pismem z dnia 21 grudnia 2015 r. (data wpływu 28.12.2015 r.), sygnatura: WOOŚ-II.4240.1712.2015.OŁN.2 poinformował, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność uzupełnienia przedłożonej dokumentacji przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie drogi gminnej nr 380105W w miejscowości Nowa Wieś Śladów – Śladów (Nowa Wieś Śladów działka o nr ew. 15/1 i Śladów działki o nr ew. 328, 139, 785/2, 132/1), o długości ok. 1182 m, gmina Brochów, załatwienie sprawy w przedmiocie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia nastąpi do dnia 13 stycznia 2016 r.

   Wójt Gminy Brochów pismem z dnia 04.01.2016 r. odpowiedział Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie na wezwanie z dnia 21 grudnia 2015 r. sygnatura: WOOŚ-II.4240.1712.2015.OŁN.

   O otrzymanej opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie i wezwaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Organ prowadzący postępowanie powiadomił strony postępowania administracyjnego poprzez obwieszczenie Wójta Gminy Brochów z dnia 05.01.2016 r. W dokumencie umieszczono także informacje, że Wójt Gminy Brochów pismem z dnia 04.01.2016 r. odpowiedział na wyżej wymienione wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz pouczenie mówiące gdzie i kiedy strony postępowania mogą zapoznać się z nowym materiałem dowodowym, ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia.

       Dnia 05.01.2016 r. Wójt Gminy Brochów wydał obwieszczenie informujące o niezałatwieniu sprawy w terminie. W dokumencie czytamy między innymi, że ,, Wydanie postanowienia uzależnione jest od otrzymania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, który poinformował Wójta Gminy Brochów, pismem z dnia 21 grudnia 2015 r. (data wpływu 28.12.2015 r.) sygnatura: WOOŚ-II.4240.1712.2015.OŁN.2, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność uzupełnienia przedłożonej dokumentacji, załatwienie   sprawy   w   przedmiocie wydania przedmiotowej opinii nastąpi do dnia 13 stycznia 2016 r. W świetle powyższego podjęcie dalszych czynności administracyjnych przez Wójta Gminy Brochów nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, w terminie do dnia 29.01.2016 r.

       Przedmiotowe obwieszczenia zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów oraz wysłane sołtysowi sołectwa Nowa Wieś Śladów i sołtysowi sołectwa Śladów z prośbą o zamieszczenie załączonych dokumentów na tablicy ogłoszeń sołectwa oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wezwaniem z dnia 12 stycznia 2016 r. (data wpływu 15.01.2016 r.), sygnatura: WOOŚ-II.4240.1712.2015.OŁN.3, ponownie wezwał Wójta Gminy Brochów do przedłożenia wyżej wymienionych informacji.

   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w piśmie z dnia 20 stycznia 2016 r. (data wpływu 25.01.2016 r.) sygnatura: WOOŚ-II.4240.1 napisał, ,, Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy ooś przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (ust. 1 pkt 1) oraz mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeśli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy ooś (ust. 1 pkt 2).

    Z przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia nie kwalifikują go do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 2, ani w § 3 rozporządzenia RM.

   Planowane przedsięwzięcie polega na budowie i przebudowie drogi gminnej nr 380105W poprzez wykonanie dwukierunkowej jezdni o nawierzchni z klińca o szerokości 3,00 m i 3,50 m i całkowitej długości ok. 1182 m.

   Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i jednocześnie w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego (odległość od granicy Kampinoskiego Parku Narodowego i jednocześnie obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska PLC140001, wynosi ok. 1 km). Najbliżej położone obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 to: Dolina Środkowej Wisły PLB140004, Kampinoska Dolina Wisły PLH140029, Puszcza Kampinoska PLC140001 (jeden kraniec drogi znajduje się w odległości około 1 km od obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska PLC140001, przeciwległy kraniec znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Doliny Środkowej Wisły PLB140004 i Kampinoskiej Doliny Wisły PLH140029).

   We wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 2 grudnia 2015 r. przedmiotowa inwestycja została zakwalifikowana do § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia RM, tj.: drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

   Zaznacza się, że jedną z głównych cech dróg kwalifikujących się do § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia RM, jest rodzaj ich nawierzchni, tj. drogi o nawierzchni twardej. Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, ze zm.), droga twarda to droga z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m. Inne drogi są drogami gruntowymi, co powoduje, że nie kwalifikują się one do ww. paragrafu.

   W związku z faktem, iż planowana do budowy/przebudowy droga zostanie wykonana z klińca (kruszywo budowlane, kamień łamany o frakcji od 5 do 25 mm), nie będzie ona stanowiła drogi o nawierzchni twardej, a co za tym idzie przedsięwzięcie nie należy do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy ooś. Dlatego też, brak jest podstaw prawnych do wydania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.”

   Obwieszczeniem z dnia 28.01.2016 r. Wójt Gminy Brochów poinformował strony postępowania o wyżej wymienionym piśmie otrzymanym od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

   W dniu 28.01.2016 r. Organ prowadzący postępowanie poprzez obwieszczenie powiadomił strony postępowania o zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego. W dokumencie znalazła się również informacja mówiąca, że Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

   Przedmiotowe dokumenty zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów, tablicy ogłoszeń sołectwa Śladów i tablicy ogłoszeń sołectwa Nowa Wieś Śladów.

   W odpowiedzi na wyżej wymienione dokumenty wydane przez Wójta Gminy Brochów od stron postępowania do dnia dzisiejszego, do Organu prowadzącego postępowanie nie wpłynęły żadne wnioski czy też uwagi.

    Szczegółowa analiza wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie, pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 19 lutego 2016 r., ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także ujawnione powyżej fakty na temat charakteru przedsięwzięcia pozwoliły stwierdzić, że nie posiada ono cech ani parametrów umożliwiających wydanie dla niego w myśl obowiązujących przepisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Brak jest zatem przedmiotu postępowania w sprawie o wydanie wyżej wymienionej decyzji. W takiej sytuacji prowadzone postępowanie zmierzające do jej wydania jest bezprzedmiotowe.

   Zgodnie z treścią art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.   23) , gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

   Według art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa   w   ochronie   środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ), organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz, prezydent miasta – w przypadku pozostałych przedsięwzięć.

   Na podstawie art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa   w   ochronie   środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ), w przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, realizowanego przez gminę decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości przedsięwzięcie jest realizowane.

   W świetle powyższego Wójt Gminy Brochów jest też organem właściwym do umorzenia postępowania.

  Uwzględniając powyższe postanowiono orzec jak w sentencji.

 

P o u c z e n i e

 

            Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie   za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

 

WÓJT

                                                                                                        mgr inż. Piotr Szymański

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca.
 2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania   na   środowisko   ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.   23), poprzez umieszczenie na: tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów, na tablicy ogłoszeń sołectwa Śladów oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Nowa Wieś Śladów.
 3. A/a

 

 

 

Umieszczono:

 1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,

 2. na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,

 3. na tablicy ogłoszeń sołectwa Śladów.

 4. na tablicy ogłoszeń sołectwa Nowa Wieś Śladów.

   

   

   

   

  Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00 – 015 Warszawa.  

 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 96 – 500 Sochaczew, ul. Traugutta 18.

   

   

   

Decyzję sporządziła: mgr inż. Agnieszka Walisiewicz, inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-04-14 10:39:15
 • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-14 10:44:49
 • Liczba odsłon: 1567
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4008639]

przewiń do góry