GMINA BROCHÓW OGŁASZA WYNIKI NABORU

na stanowisko

kierownika wycieczki

(nazwa stanowiska pracy)

 

W wyniku ogłoszenia o naborze z dnia 13-05-2011r na w/w stanowisko wymogi formalne spełnia

 

 1. Marzena Staszewska
 
Wójt Gminy Brochów
Andrzej Fijołek
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

GMINA BROCHÓW OGŁASZA NABÓR

na stanowisko

kierownika wycieczki

(nazwa stanowiska pracy)

 

 

w ramach projektu nr POKL.07.03.00-14-197/10   „Szlakiem Chopina” w Szkole Podstawowej im.F.Chopina w Brochowie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

 

 

 1. Wymagania niezbędne:

wykształcenie wyższe pedagogiczne

 

 1. Wymagania dodatkowe:

Ukończony kurs kierownika wycieczki

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Pełnienie funkcji kierownika wycieczki

Forma zatrudnienia - umowa zlecenie.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

·          wypełnienie Karty Wycieczki;

·          zapoznanie uczestników wyjazdu studyjnego   z regulaminem wycieczki;

·          zapewnienie warunków realizacji programu oraz jego nadzór;

·          zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa;

·          określenie zadań dla opiekuna, zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestników;

·          nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny sprzęt pierwszej pomocy;

·          organizowanie transportu, wyżywienia i noclegów;

·          podział zadań wśród uczestników;

·          dysponowanie środkami finansowymi;

·          podsumowanie merytoryczne, ocena i rozliczenie finansowe wycieczki.

 1. Okres realizacji wycieczki: 23.05.2011r. do 28.05.2011r.

 

 1. Miejsce wykonania zamówienia:

 

Miejscem pracy kierownika wycieczki   jest Szkoła Podstawowa im.F.Chopina w Brochowie.

Wycieczka odbędzie się zgodnie z harmonogramem   projektu : „Szlakiem Chopina”

 

 1. Wymagane dokumenty:

1)      List motywacyjny,

2)      CV,

3)      kserokopie dokumentów ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe

4)      inne dokumenty o kwalifikacjach i umiejętnościach

5)      podpisane oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych(tI z 2002 roku DZ.U Nr 101, poz 926 z późn zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych ( t.j z 2001roku Dz.u.Nr 142, poz 1593 z późn. zm)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 19.05.2011r. godz.9.00

 

 

Pod adresem: Szkoła Podstawowa

  05-088 Brochów 27 w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

Nabór na stanowisko kierownika wycieczki „ Szlakiem Chopina”.

 

Aplikacje, które wpłyną do Szkoły Podstawowej im.F.Chopina w Brochowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Szkole Podstawowej im.F.Chopina w Brochowie w dniu 19.05.2011r.   o godz.9.30

 

Informacja o wyniku   naboru będzie umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy
w Brochowie w terminie do dnia 19.05.2011r.

 

 

Wójt Gminy Brochów

Andrzej Fijołek

  (-)

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-05-13 08:17:24
 • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-12 10:18:02
 • Liczba odsłon: 938
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2842922]

przewiń do góry