WÓJT GMINY

Brochów

Brochów, dnia 22.10.2012 r.

OŚ.6220.8.2012


OBWIESZCZENIE z dnia 22.10.2012 r.

Wójta Gminy Brochów informujące o nadesłanym przez pełnomocnika Inwestora uzupełnieniu


Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) a także z art. 9, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


,,Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów’’

otrzymano od pełnomocnika Inwestora w dniu 12.10.2012 roku:


- Uzupełnienie na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (zawarte w piśmie znak: WOOŚ-II.4240.1044.2012.PK)


Uprzejmie informuję, że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, strony postępowania mają prawo zapoznać się z nowym materiałem dowodowym oraz ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją, w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 830 – 1500 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.                                                                                                               WÓJT

                                                                                                  mgr inż. Andrzej FijołekOtrzymują:

 1. Pełnomocnik inwestora.

 2. Inwestor.

 3. Sołtys wsi Łasice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 4. Sołtys wsi Tułowice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 5. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów..

 6. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Brochów.

 7. A/a

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-10-22 17:03:20
 • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-22 17:03:20
 • Liczba odsłon: 1428
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3996091]

przewiń do góry