OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM NA WYŁAPYWANIE I TRANSPORT DO SCHRONISKA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT ORAZ ZAPEWNIENIE OPIEKI  I UTRZYMANIE W SCHRONISKU BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY BROCHÓW W ROKU 2022

Postępowanie jest prowadzone w ramach zapytania ofertowego, gdzie wartość zamówienia ustalono poniżej kwot określonych w art. 2 ust. 1 pkt ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

Gmina Brochów, Brochów 125, tel. (022)  725-70-03, ogłasza zapytanie ofertowe na „Wyłapywanie i transport do schroniska bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie opieki i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Brochów w roku 2022”

 

            Termin realizacji: 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

             Termin płatności do 30 dni 

 

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

Wiktoria Pachniak – pracownik Urzędu Gminy Brochów odpowiedzialny za kontakt ze schroniskiem w godz. 9.00 – 16.00 w dni powszednie.

Marta Józwik – Inspektor ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych w godz. 9.00 – 15.00 w dni powszednie.

 

Termin składania ofert upływa  15.12.2021 r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2021 r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego
pok. nr 3 (sala konferencyjna).

 ZAMKNIĘTĄ KOPERTĘ Z OFERTĄ OZNACZONĄ: „ZAPYTANIE OFERTOWE DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA WYŁAPYWANIE I TRANSPORT DO SCHRONISKA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT ORAZ ZAPEWNIENIE OPIEKI  I UTRZYMANIE W SCHRONISKU BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY BROCHÓW W ROKU 2022”

 

Nr postępowania: ZP.273.17.2021


Kryteria oceny ofert:

Cena 60%

Odległość schroniska od siedziby Zamawiającego 40 %

 

Gmina Brochów

05-088 Brochów

Brochów 125

 

znak sprawy: ZP.273.17.2021

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYŁAPYWANIE I TRANSPORT DO SCHRONISKA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT ORAZ ZAPEWNIENIE OPIEKI  I UTRZYMANIE W SCHRONISKU BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
Z TERENU GMINY BROCHÓW W ROKU 2022

Brochów grudzień 2022 r.

1. Zakres zamówienia

 1. Gmina Brochów, 05-088 Brochów, Brochów 125, strona internetowa:
  http://www.brochow.bip.org.pl NIP   837-169-27-23; REGON   015891220
  e-mail: gmina@brochow.pl tel. 22 100 25 99,   22 725-70-03, 22 100-25-99. Godziny pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku od godz. 800do 1600 we wtorek od godz. 900 do 1700 zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w zapytaniu ofertowym na: „Wyłapywanie i transport do schroniska bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie opieki  i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Brochów w roku 2022”

Postępowanie jest prowadzone w ramach zapytania ofertowego, gdzie wartość zamówienia ustalono poniżej kwot określonych w  art. 2 ust. 1 pkt ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

 1. Termin realizacji: 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

 Termin płatności do 30 dni 

 1. Zakres zadania:

          Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług, które obejmują:

 • całodobowe wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych (psów) z terenu GminyBrochów 24 h przez 7 dni w tygodniu na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od przyjęcia telefonicznego zgłoszenia z Gminy Brochów (od pracownika Urzędu Gminy Brochów) przewóz do schroniska oraz umieszczanie ich w schronisku (szacunkowa ilość odławianych bezdomnych zwierząt domowych wynosi 1 sztuk/miesiąc, Zamawiający zastrzega, że ilość odłowionych zwierząt może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu i będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb odławiania bezdomnych zwierząt domowych,
 • powiadomienie Zamawiającego telefonicznie lub e-mailem o rozpoczęciu i zakończeniu wykonywania otrzymanego zlecenia po wyłapaniu zwierzęcia i umieszczeniu go w schronisku,
 • zapewnienie całodobowej opieki bezdomnym zwierzętom domowym (w tym weterynaryjnej) z terenu Gminy Brochów w schronisku przez wykwalifikowany personel zapewniając właściwą socjalizację zwierząt,
 • przesyłanie w wersji papierowej lub drogą elektroniczną dwóch fotografii przedstawiających całe zwierzę w ujęciu bocznym (prawa i lewa strona ciała) wraz z opisem zwierzęcia zawierającym w szczególności rasę, płeć, wiek, maść oraz wielkość w ciągu maksymalnie 2. dni od wyłapania zwierzęcia,
 • prowadzenie szczegółowej ewidencji zwierząt obejmującej: numer mikrochipa zwierzęcia, jego fotografię, wiek, płeć, maść, wielkość, datę wyłapania, datę umieszczenia w schronisku, datę adopcji wraz z kserokopią dokumentacji adopcyjnej, datę zgonu zwierzęcia wraz z kserokopią zaświadczenia lekarskiego o
 • czipowanie zwierząt w terminie nie przekraczającym 24 godzin od momentu przyjęcia do schroniska,
 • zapewnienie wyżywienia zgodnego z obowiązującymi normami żywieniowymi dla zwierząt oraz całodobowego dostępu do świeżej wody pitnej,
 • sprawowanie opieki weterynaryjnej, polegającej na:
 • 14 dniowej kwarantannie,
 • odpchleniu i odrobaczeniu,
 • szczepieniu przeciwko chorobom zakaźnym, w tym wściekliźnie
 • sterylizacji i kastracji zwierząt po 14 dniowej kwarantannie (konieczność potwierdzenia przez lekarza weterynarii ewentualnych przeciwwskazań do zabiegu i poinformowania pracownika Zamawiającego),
 • profilaktyce leczniczej
 • eutanazji zwierzęcia w celu skrócenia jego cierpień w przypadku choroby (konieczność uśmiercenia zwierzęcia winna być potwierdzona przez lekarza weterynarii i poinformowania pracownika Zamawiającego)
 • obserwacji zwierzęcia, co do którego istnieje podejrzenie o zarażenie wścieklizną, po ugryzieniu człowieka lub zwierzęcia,
 • poszukiwanie chętnych osób i oddawanie zwierząt do adopcji poprzez:
 • zamieszczanie na prowadzonych przez siebie stronach, portalach internetowych, kontach na serwisach społecznościowych i ogłoszeniowych informacji dotyczących nowoprzybyłych zwierząt z podaniem miejsca odłowienia w koordynacji z Zamawiającym,
 • systematyczne umieszczanie fotografii zwierząt przebywających w schronisku na stronie internetowej i portalu społecznościowym,
 • instruowanie osób adoptujących zwierzęta o zasadach opieki nad danym zwierzęciem, o jego potrzebach, nawykach i zwyczajach,
 • współpraca z Zamawiającym w zakresie procesu adopcyjnego, w tym bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o przekazaniu zwierzęcia do adopcji lub jego zgonie.

 

Wykonanie usługi będzie odbywać się z zachowaniem następujących zasad:

 • w boksach wyposażonych w ocieplone budy przeznaczone dla psów z terenu Gminy Brochów nie może przebywać więcej niż 2. zwierząt, które muszą mieć zapewnioną możliwość swobodnego przemieszczania się i ochronę przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych, a także przed wzajemnym atakowaniem się zwierząt,
 • zwierzęta agresywne muszą być oddzielone od zwierząt niewykazujących takich cech,
 • psy i suki nie poddane zabiegowi sterylizacji muszą być ulokowane w pojedynczych boksach,
 • szczeniaki muszą być oddzielone od zwierząt dorosłych,
 • każde zwierzę musi posiadać na boksie wizytówkę umożliwiającą jego identyfikację przez osoby odwiedzające schronisko,
 • schronisko prowadzi profilaktykę oraz zwalcza pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne.

 

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzania kontroli prawidłowości realizacji przedmiotu zamówienia, bez uprzedniego informowania Wykonawcy o zamierzeniu kontroli.

 

2. Wymagania stawiane Oferentom

2.1. O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają:

 •  aktualne zezwolenie w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt wydane zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.)
 • w formie decyzji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług, lub oświadczenie o złożeniu wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami wydawanego zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w formie decyzji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług
 • aktualną decyzję o wpisie schroniska do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na obszarze jego właściwości i nadaniu numeru identyfikacyjnego,
 • co najmniej jedną osobę przeszkoloną w zakresie przepisów o ochronie zwierząt oraz postępowania ze zwierzętami,
 • co najmniej jeden środek transportu przeznaczony do świadczenia usługi w zakresie przewozu zwierząt spełniający przepisy określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. 2020 r.,poz.638 ze zm.)

 

3.   Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Ofertę stanowi ,,formularz oferty” – sporządzony wg załącznika nr 1 do specyfikacji wraz z zaświadczeniami, oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w niniejszej specyfikacji. Załączniki winny być przygotowane wg treści zawartych w specyfikacji.
 2. W przypadku, gdy Oferent jako załącznik dołączy kopie jakiegoś dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona przez uprawomocnionego reprezentantaOferenta.
 3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.

3.4 Oferta winna być napisana w języku polskim, na załączonym do specyfikacji formularzu oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta - przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi. Również wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Oferenta winny być podpisane. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

3.5   Oferty należy złożyć w wersji papierowej.

3.6  Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą e-mail uważa się za    

         złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i    

         została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

3.7   Zaleca się, aby wszystkie strony zapisane (tylko zawierające treść) oferty były 

         ponumerowane kolejnymi numerami, oraz wymaga się aby wszystkie miejsca, w         których Oferent naniósł zmiany w treści oferty, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

3.8   Oferent powinien umieścić ofertę w dwóch kopertach.

3.9  Kopertę zewnętrzną należy adresować na Zamawiającego z zaznaczeniem:

„Zapytanie ofertowe do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłapywanie i transport do schroniska bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie opieki  i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy Brochów w roku 2022.

Nr postępowania: ZP. 273.17.2021

Nie otwierać przed 15.12.2021 r. godz. 11.15”

 1. Koperta wewnętrzna, poza oznakowaniem jak zewnętrzna musi być opisana nazwą i adresem Oferenta.
 2. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno mieć na kopercie oznaczenie „Zmiana” lub „ Wycofanie”.
 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się by wykonawca przed złożeniem oferty zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.
 4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą e-mail uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pismem.
 5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedna ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone.

 

4. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

4.1.  Uprawnieni do kontaktów z oferentami

Wiktoria Pachniak  – pracownik Urzędu Gminy Brochów odpowiedzialny za kontakt ze schroniskiem w godz. 9.00 – 16.00 w dni powszednie.

Marta Józwik – Inspektor ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych w godz. 9.00 – 15.00 w dni powszednie.

e-mail: gmina@brochow.pl

adres do korespondencji:

Urząd Gminy Brochów

 Brochów 125

05-088 Brochów

z dopiskiem: dotyczy postępowania na „Wyłapywanie i transport do schroniska bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie opieki  i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Brochów w roku 2022”

4.2. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

 

5. Okres związania ofertą

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.

 

6. Miejsce i termin składania ofert

6.1.      Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

6.2. Oferty składane osobiście można złożyć w dni robocze:

       w godzinach pracy Urzędu Gminy Brochów w pokój nr 1 (BOM) na adres:

       Urząd Gminy Brochów

       Brochów 125, 05-088 Brochów.

       Godziny pracy Urzędu Gminy Brochów

       Poniedziałek –piątek godz. 800-1600

       Wtorek godz. 900-1700

6.3. Termin składania ofert upływa dnia 15.12.2021 r. o godzinie 11.00.

6.4. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.

 

7. Otwarcie i badanie ofert

7.1.  Zamawiający otworzy oferty w  dniu 15.12.2021 r. o godzinie 11.15 w siedzibie    Zamawiającego pod adresem:

Urząd Gminy Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

pok. nr 3 (sala konferencyjna), parter

          Otwarcie nastąpi w obecności przybyłych Oferentów.

7.2. Podczas otwarcia Zamawiający ogłosi nazwy(firmy) i adresy Oferentów oraz ceny ofert.

7.3. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

 

8. Kryteria oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej

8.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

 • cena (koszt)
 • schroniska od siedziby Zamawiającego

60 %

40 %

8.2. Kryterium „CENA”  punkty będą przyznawane wg. poniższej zasady:

 

Kryterium

Wzór

Cena

   Kryterium Cena=C

       Cmin                             

C=                  x 60 pkt =………….. pkt     C=max. 60 pkt

        C0f

gdzie:

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

- Cof   -  cena podana w ofercie

Odległość siedziby podmiotu od Urzędu Gminy Brochów

Kryterium Odległość siedziby podmiotu od Urzędu Gminy Brochów =O

Wykonawca w formularzu oferty wskazuje odległość siedziby firmy od Urzędu Gminy w Brochowie. W zależności od usytuowania firmy od siedziby Urzędu Gminy w Brochowie otrzyma następującą ilość punktów:

 

Od 0 km do 50 km – 40 pkt.

Powyżej 50 km do 70 km – 30 pkt.                       O=max. 40 pkt

Powyżej 70 km do 90 km – 20 pkt.

Powyżej 90 km

 

Wójt Gminy Brochów

Piotr Szymańśki

 

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-12-07 14:47:16
 • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-07 14:58:05
 • Liczba odsłon: 1789
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006764]

przewiń do góry