BP.6721.1.2018

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BROCHÓW

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Brochów Uchwały Nr XXXV/255/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Lasocin, Olszowiec i Wólka Smolana oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Załącznik graficzny do wyżej wymienionej uchwały, szczegółowo określający granice planu znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona do planu, w formie pisemnej do Wójta Gminy Brochów na adres:

 

Urząd Gminy Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

 

oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: m.blaszczyk@brochow.pl

 

w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r.

 

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Brochów.

 

 

WÓJT GMINY BROCHÓW

mgr inż. Piotr Szymański

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Monika Błaszczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-02 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Błaszczyk Monika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-02 13:18:14
  • Liczba odsłon: 1000
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2847573]

przewiń do góry