BP.6733.12.2015

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 02 grudnia  2015 r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 i art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199)

 

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek Pana Kamila Wieczorek członka Zarządu Spółki pod firmą: „RWK Inżynierowie” spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod 02-999, przy ul. Kazachskiej 1, lok. 58, działającego jako pełnomocnik Kampinoskiego Parku Narodowego ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin w dniu 02.12.2015r. została wydana kończąca postępowanie administracyjne Decyzja Nr 543.2015 o umorzeniu postępowania dotyczącego lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego:

budowę obiektów małej retencji kształtujących zasoby wodne: uzupełnień odsypów wzdłuż Kanału Łasica oraz wykonanie przepustów na rowach uchodzących do Kanału, wykonanie uzupełnień dróg na groblach z wykonaniem przepustów, wykonanie przekopów w groblach, udrożnienie rowów, wykonanie 5 brodów i 4 progów dla zadania pn. ,,LIFE 12 NAT/PL/000084 pn. ,,Wetlands conservation and restoration in ,,Puszcza Kampinoska” Natura 2000 site. Obszar Oddziaływania Dolna Łasica w miejscowości Sianno, Brochów Łąki, Famułki Brochowskie, Władysławów. Bieliny, Miszory, Famułki Łazowskie, Famułki Królewskie (Gm. Brochów), Karolinów, Bieliny Kampinoskie (Gm. Kampinos), Cisowe (Gm. Leoncin)

 

wywieszono na 14 dni na:

1)       – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2)       – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Kampinos

3)       – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Leoncin

4)       – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Bieliny i Sianno

5)       – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Famułki Brochowskie

6)       – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Miszory

7)       – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Famułki Królewskie

8)       – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Bieliny Kampinoskie i Granica

9)       – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Cisowe

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń 2.12.2015 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

 

 

Z poważaniem

 

inż. Magdalena Cętkowska

inspektor ds. budownictwa,

planowania przestrznnego i gospodarki nieruchomościami

Urząd Gminy Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

Tel. 022 725-70-03 wew 16

 


BP.6733.12.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia  30 września 2015 r.

Wójta Gminy Brochów  zawiadamiające  o wszczęciu postępowania w sprawie

 wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

            Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) 

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 28.09.2015 r. zostało wszczęte  na  wniosek  z dnia 10.09.2015 r. (uzupełniony w dniu 28.09.2015r). Pana Kamila Wieczorek działającego jako pełnomocnik Kampinoskiego Parku Narodowego, postepowanie administracyjne w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

·         budowie obiektów malej retencji kształtujących zasoby wodne: uzupełnienie odsypów wzdłuż Kanału Łasica małej retencji kształtujących zasoby wodne: uzupełnienie odsypów wzdłuż Kanału Łasica oraz wykonanie przepustów na rowach uchodzących do Kanału, wykonanie uzupełnień dróg na groblach z wykonaniem przepustów, wykonanie przekopów w groblach, udrożnienie rowów, wykonanie 5 brodów, wykonanie 4 progów dla zadania pn. „LIFE12 NAT/PL/000084 pn. „Wetlands conservation and restoration in “Puszcza Kampinoska” Natura 2000 site”.(„Ochrona i odbudowa mokradeł w Puszczy Kampinoskiej Obszar Natura 2000”)” na terenie działek według załącznika Nr 1 do niniejszego zawiadomienia położonych w miejscowościach Sianno, Brochów Łąki, Famułki Brochowskie, Władysławów, Bieliny, Miszory, Famułki Łazowskie, Famułki Królewskie Gmina Brochów, w miejscowościach Karolinów, Bieliny Kampinoskie Gmina  Kampinos oraz miejscowości Cisowe Gmina Leoncin

 

W związku z powyższym  zawiadamia się strony, że akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów  pokój nr 25 (tel. 022 725-70-03 w.16)  i strony w terminie 7 dni  licząc od daty podania do publicznej wiadomości  niniejszego obwieszczenia (w sposób zwyczajowo przyjęty)  mogą zapoznać się z zebranymi w sprawie materiałem dowodowym, składać ewentualne  wnioski, wyjaśnienia i dokumenty w sprawie, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

            Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Jednocześnie poucza się, że stronom przysługuje prawo uczestniczenia w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia.

            Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniechania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

VERTE

 

wywieszono na okres 7 dni na:

1)       – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2)       – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Kampinos

3)       – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Leoncin

4)       – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Bieliny i Sianno

5)       – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Famułki Brochowskie

6)       – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Miszory

7)       – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Famułki Królewskie

8)       – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Bieliny Kampinoskie i Granica

9)       – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Cisowe

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-09-30 13:13:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-16 08:15:17
  • Liczba odsłon: 1578
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006850]

przewiń do góry