Lasocin, dn. 15.01.2014r.

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro

 

                W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości  nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zadania obejmującego :

„Dostawa materiałów biurowych i środków czystości do Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Lasocinie w 2014 roku”

 

      I.            Zakres zamówienia :

 

1)      Zakres zamówienia obejmuje zakup wraz z transportem materiałów biurowych i środków czystości  w roku 2014 do Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Lasocinie - szczegółowy zakres w załączniku nr 2.

2)      Dostawy materiałów i środków będą realizowane sukcesywnie w terminach i ilościach wskazanych przez  Zamawiającego w zamówieniach przesłanych  drogą mailową bądź faxem do Publicznego Gimnazjum w Lasocinie.

3)      Wykonawca dostarczy do Publicznego Gimnazjum w Lasocinie zamówiony towar
w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.

4)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych materiałów
 w zależności od zapotrzebowania, a zamawiający nie będzie miał z tego tytułu roszczeń.

5)      Wykonawca dostarczy towar wysokiej jakości oraz zapewni bezwzględną terminowość zleceń.

6)      Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem.

7)      Zamawiający po otrzymaniu zamówionych materiałów i środków podpisze z wykonawcą protokoły odbioru asortymentu.

8)      Za materiały i środki dostarczone na potrzeby Publicznego Gimnazjum w Lasocinie, Wykonawca wystawi faktury VAT  z terminem płatności 14 dni.

9)      Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa.

 

   II.            Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście lub
w siedzibie Zamawiającego – Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Lasocinie, Lasocin 3, 05-088 Brochów lub telefonicznie pod numerem 22 725 77 77

 

III.                      Sposób przygotowania oferty

1)         Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.

2)          Do oferty proszę dołączyć  wypełniony i  podpisany formularz zamówienia (załącznik nr2) oraz oświadczenie (załącznik nr 1).

3)         W formularzu należy podać kwotę brutto uwzględniając wszystkie koszty- w tym koszty transportu.

 

 

IV.            Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia   23 stycznia 2014 roku do godz. 12.00.

Dopuszcza się złożenie oferty  w następujący sposób :

- osobiście w sekretariacie Zamawiającego,

- listownie na adres :  Publiczne Gimnazjum im Tadeusza Kościuszki w Lasocinie,

    Lasocin 3,

    05-088 Brochów

W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę korzystając z usług pocztowych  za termin złożenia oferty Zamawiający uznawać będzie datę i godzinę  wpływu oferty do sekretariatu szkoły.

 

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

   V.            Opis wymagań stawianych wykonawcy

O udzielenia mogą starć się wykonawcy, którzy :

1.         Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2.         Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

3.         Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.

 

VI.            Termin wykonania zamówienia :

 

Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia    01.02.2014 r. - 31.12.2014r.

 

VII.            Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej

Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa (100%) – najniższa cena liczona jako suma cen
 z formularza cenowego.

 

VIII.            Termin związania z ofertą

 

Termin związania z ofertą wynosi 14 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

IX.            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty :

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca : nazwę /firmę/, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie zamieszczona w siedzibie Zamawiającego oraz zostanie opublikowana na stronie internetowej

 

   X.            Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy :

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana pisemnie lub telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

 

 

 

 

                                                                  Dyrektor Publicznego Gimnazjum                                                                                                                                        w Lasocinie

 

ZAŁĄCZNIK:

zapyt.cen.pg-mb_scz_2014.docx

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-16 11:01:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-16 11:01:10
  • Liczba odsłon: 2035
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998385]

przewiń do góry