Brochów, dnia 2014.01.30.

 

               OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA DOSTAWĘ TONERÓW I BĘBNÓW

 


Dyrektor Szkoły podstawowej stwierdza, że wpłynęła jedna oferta cenowa na dostawę tonerów i bębnów
od firmy „HQservis” Arkadiusz Haczykowski, Mokas 38a, 96-500 Sochaczew.

Z w/w firmą zostanie podpisana umowa.

 

 

Marzena Dobrzyńska

  dyrektor szkoły                                                                                                                        

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Brochów, dn. 21.01.2014

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro

 

                W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości   nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zadania obejmującego :

„Dostawa tonerów i bębnów do Szkoły Podstawowej
im. F. Chopina Chopina w Brochowie w 2014 roku”

 

      I.             Zakres zamówienia :

 

1)       Zakres zamówienia obejmuje zakup wraz z transportem tonerów i bębnów w roku 2014 do Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Brochowie - szczegółowy zakres w załączniku nr 1.

2)       Dostawy tonerów i bębnów będą realizowane sukcesywnie w terminach i ilościach wskazanych przez   Zamawiającego w zamówieniach przesłanych   drogą mailową bądź faxem do Szkoły Podstawowej w Brochowie.

3)       Wykonawca dostarczy do Szkoły Podstawowej w Brochowie zamówiony towar w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.

4)       Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych materiałów
  w zależności od zapotrzebowania, a zamawiający nie będzie miał z tego tytułu roszczeń.

5)       Wykonawca dostarczy towar wysokiej jakości oraz zapewni bezwzględną terminowość zleceń.

6)       Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem.

7)       Zamawiający po otrzymaniu zamówionych materiałów podpisze z wykonawcą protokoły odbioru asortymentu.

8)       Za materiały dostarczone na potrzeby Szkoły Podstawowej w Brochowie , Wykonawca wystawi faktury VAT   z terminem płatności 14 dni.

9)       Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa.

 

   II.             Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście lub
w siedzibie Zamawiającego – Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina, Brochów 27, 05-088 Brochów lub telefonicznie pod numerem 22 7257059 lub 22 7257283

 

III.                       Sposób przygotowania oferty

1)          Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.

2)            Do oferty proszę dołączyć   wypełniony i   podpisany formularz zamówienia (załącznik nr2) oraz oświadczenie (załącznik nr 1).

3)          W formularzu należy podać kwotę brutto uwzględniając wszystkie koszty- w tym koszty transportu.

 

 

IV.             Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia    28 stycznia 2014 roku do godz. 12.00.

Dopuszcza się złożenie oferty   w następujący sposób :

- osobiście w sekretariacie Zamawiającego,

- listownie na adres : Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina

                                               Brochów 27, 05-088 Brochów

 

W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę korzystając z usług pocztowych   za termin złożenia oferty Zamawiający uznawać będzie datę i godzinę   wpływu oferty do sekretariatu szkoły.

 

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

   V.             Opis wymagań stawianych wykonawcy

O udzielenia mogą starć się wykonawcy, którzy :

1.          Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2.          Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

3.          Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.

 

VI.             Termin wykonania zamówienia :

 

Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia     01.02.2014 r. - 31.12.2014r.

 

VII.             Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej

Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa (100%) – najniższa cena liczona jako suma cen
  z formularza cenowego.

 

VIII.             Termin związania z ofertą

 

Termin związania z ofertą wynosi 14 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

IX.             Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty :

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca : nazwę /firmę/, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie zamieszczona w siedzibie Zamawiającego oraz zostanie opublikowana na stronie internetowej

 

   X.             Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy :

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana pisemnie lub telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

 

 

 

 

                                                                                                             Dyrektor Szkoły Podstawowej

w Brochowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       Załącznik nr 2

 

………………………………………………..

          / pieczęć Wykonawcy /

 

 

 

Dotyczy oferty cenowej pn. „Dostawa tonerów i bębnów do Szkoły Podstawowej

                                               im. Fryderyka Chopina w 2014 roku”

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 

 

W imieniu …………………………………………………………….

                 ……………………………………………………………..

                 ……………………………………………………………..

                                                     / nazwa i siedziba Wykonawcy /

 

 

Oświadczam, że spełniamy następujące warunki :

1.              Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2.              Mamy   niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

3.              Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.

 

 

…………………………………….., dnia……………………..

 

 

                                                                                                               ………………………………………………………..

                                                                                                             / Podpis(y) i imienna pieczątka uprawnionej

                                                                                                                    osób(y) reprezentującej(ych) Wykonawcę /       

                                                                                                                                                       

 

   

 

        Z ałącznik nr 1

 

 

Zakres zamówienia tonerów i bębnów do Szkoły Podstawowej
im. F. Chopina w Brochowie w 2014 roku

 

 

 

Lp.

 

Nazwa produktu

 

Charakterystyka

 

j.m

 

Ilość

 

Cena brutto

 

1.

 

Toner

Toner (zamiennik) do kserokopiarki Canon GP405

szt

 

5

 

 

Toner (zamiennik) do kopiarki Canon NP1550

szt

2

 

Toner (zamiennik) do drukarki Samsung ML2250

szt

3

 

Toner (zamiennik) do drukarki HP LASER JET 3052

szt

2

 

2.

Tusz

Tusz lub zamiennik do drukarki Brother MFC490CW, 4 kolory (czarny, żółty, czerwony, niebieski)

szt

2

 

3.

Bęben

Bęben do kserokopiarki Canon GP 405

szt

1

 

 

 

 

                      RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Klekowicka Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-21 22:08:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Klekowicka Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-05 13:36:04
  • Liczba odsłon: 2029
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4008637]

przewiń do góry