27-06-2019_informacja_o_wynikach.pdf

****************************************

informacja.pdf

****************************************

Wójt Gminy Brochów

Brochów 125, 05-088 Brochów

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Podinspektor do spraw kancelaryjnych z zadaniami sekretarki

w Urzędzie Gminy Brochów

 

 

I.                    WYMAGANIA ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRACY NA STANOWISKU URZĘDNICZYM – PODINSPEKTORA DO SPRAW KANCELARYJNYCH Z ZADANIAMI SEKRETARKI

 

 1. Wymagania niezbędne

·        Obywatelstwo polskie

·        Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

·        Niekaralność za umyślne przestępstwa ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

·        Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

·        Nieposzlakowana opinia,

·        Odpowiednie kwalifikacje: wykształcenie średnie, wyższe- w trakcie nauki w kierunku administracyjnym lub zarządzanie, umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, stosownie do opisu stanowiska w pełnym wymiarze pracy , w godzinach pracy urzędu.

·        Znajomość przepisów prawa z zakresu wykonywanych obowiązków w szczególności znajomość ustaw o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

·        Umiejętność obsługi sprzętu biurowego oraz komputera

·        Umiejętność obsługi pakietu biurowego (Microsoft Office)

·        Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym – potwierdzona ukończeniem odpowiedniego kursu

·        Co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku o podobnym charakterze

·        Doświadczenie w pracy z organizacjami pozarządowymi

·        Doświadczenie w organizowaniu imprez i wydarzeń masowych

·        Kurs kancelaryjny

 

 

 1. Inne wymagania
  • Odpowiedzialność
  • Samodzielność i kreatywność
  • Umiejętność planowania i organizacji pracy na zajmowanym stanowisku
  • Zdolność skutecznego komunikowania się
  • Zdolność analitycznego myślenia
  • Odporność na stres

 

 

 

II.        ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU

URZĘDNICZYM – PODINSPEKTORA DO SPRAW KANCELARYJNYCH

Z ZADANIAMI SEKRETARKI

 

 1. Przyjmowanie korespondencji i przekazywanie do dekretacji Sekretarzowi lub Wójtowi
 2. Obieg dokumentacji w Urzędzie Gminy
 3. Prowadzenie kalendarza spotkań Wójta
 4. Udzielanie informacji Petentom Urzędu i kierowanie ich do właściwych Wydziałów
 5. Przygotowywanie pism Wójta
 6. Protokołowanie spotkań Wójta
 7. Zapewnienie komunikacji Wójta, Sekretarza z pracownikami Urzędu
 8. Przygotowywanie dokumentów stwierdzających własnoręczność podpisu
 9. Nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem pieczęci urzędowych i pieczątek
 10. Ewidencjonowanie kluczy Urzędu
 11. Prowadzenie ewidencji wyjść pracowników
 12. Obsługa centrali telefonicznej, faksu i urządzeń biurowych
 13. Współpraca z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Brochów
 14. Organizacja imprez i wydarzeń masowych zleconych przez Wójta
 15. Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta

 

III.  WARUNKI PRACY NA STANOWISKU

URZĘDNICZYM – PODINSPEKTORA DO SPRAW KANCELARYJNYCH

Z ZADANIAMI SEKRETARKI

 

 1. Rodzaj pracy: praca umysłowa
 2. Czas pracy: limitowany, stałe godziny pracy
 3. Wynagrodzenie: stałe
 4. Stopień samodzielności: stanowisko w Wydziale Kadr i Organizacji
 5. Miejsce pracy: Urząd Gminy Brochów
 6. Rozpoczęcie wykonywania pracy od dnia 1 lipca 2019r.

 

IV.  WYMAGANE DOKUMENTY

 

 1. List motywacyjny
 2. życiorys z przebiegu nauki i pracy zawodowej
 3. Kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy
 4. Zaświadczenia potwierdzające wymagane wykształcenie
 5. kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 6. kopie dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia
 7. pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych”.
 9. Klauzula informacyjna wobec kandydata do pracy na stanowisko podinspektora.
 10. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi mniej niż 6%;
 11. Kandydat, który zamierza korzystać z uprawnienia, o których mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

V.    TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

 1. Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach.
 2. Na kopercie należy zamieścić opis: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor do spraw kancelaryjnych z zadaniami sekretarki w Urzędzie Gminy Brochów”.
 3. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Brochów: Brochów 125, 05-088 Brochów w sekretariacie
 4. Za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Gminy Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

Dopisek: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor do spraw kancelaryjnych z zadaniami sekretarki w Urzędzie Gminy Brochów”.

 

W terminie do 18 czerwca 2019 roku. ( decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

 

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brochów oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Brochów.
 3. Dokumenty aplikacyjne będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 4. Kopie dokumentów powinny być uwierzytelnione własnoręcznym podpisem z klauzulą „za zgodność z oryginałem”
 5. Osoby, spełniające wymagania formalne do drugiego etapu naboru będą zapraszane telefonicznie. Prosimy o podanie numerów kontaktowych.

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10-05-2019 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000). 

·        Wiem , że Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Brochowie reprezentowany przez Wójta Gminy Brochów

·         Inspektorem ochrony danych osobowych jest : Łukasz Kopka ochrona.danych@brochow.pl

·        Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko pracy,

·        Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa Kodeks Pracy (Dz. 2018 poz. 917)

·        Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa ,

·        Dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 dni w przypadku nie przyjęcia kandydata do pracy albo , w przypadku zatrudnienia przez okres 50 lat po ustaniu zatrudnienia,

·        Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ,

·        Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych,

·        Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ,

·        Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty,

Urząd Gminy Brochów nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem , lub zatrudnieniu.

 

  konkurs_wolne_stanowisko_urzednicze_podinsektor.doc

Brochów, dnia 4 czerwca 2019r.

                                                                                                                         Wójt Gminy Brochów

                                                                                                                                      /-/

                                                                                                                             Piotr Szymański

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-06-04 16:56:01
 • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-27 12:36:40
 • Liczba odsłon: 2096
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006754]

przewiń do góry