Zarządzenie Nr 21.2016
Wójta Gminy Brochów
z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Brochów
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu; działań o charakterze proekologicznym, działalności turystycznej, działalności wydarzeń kulturalnych
i edukacyjnych

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), Uchwały Nr XII/84/2015 Rady Gminy w Brochowie z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Brochów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego na rok 2016, oraz Uchwały z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/84/2015 Rady Gminy w Brochowie z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brochów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok zarządzam, co następuje:

§1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizacje zadań własnych Gminy Brochów z zakresu:

-  Wspierania działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych;

-  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji

§2

  1. Ustala się:

1) termin składania ofert do dnia 15 czerwca 2016 r.,

2) rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie 7 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert;

3) rozpatrzenia ofert przedstawionych przez organizacje pozarządowe dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy w formie zarządzenia.


  1. Ostatecznego wyboru oferty oraz zawarcia umowy dokona Wójt Gminy.

§3

Przyjmuje się treść ogłoszenia o konkursie, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                            

                                                                                                                                     Wójt Gminy Brochów


2016-05-25_ogloszenie_o_konkursie.docInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-05-25 14:37:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-25 14:37:01
  • Liczba odsłon: 2134
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998295]

przewiń do góry