Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Brochów tworzy i prowadzi Wójt Gminy Brochów.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Brochów jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru.

 

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej (50,00 zł) oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 tej ustawy."

Ww. oświadczenie powinno zawierać także:

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

 

Załączniki:

  1. Lista firm wpisanych do RDR: rejestr_dzialalnosci_regulowanej.pdf
  2. Wniosek o wpis do RDR: wniosek_o_wpis_do_rejestru_odbierajacych_smieci_od_mieszkancow.docx
  3. Oświadczenie: oswiadczenie_rejestr_dzialalnosci_regulowanej.doc


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Michał Zarzycki
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-07-27 16:43:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-08 09:51:54
  • Liczba odsłon: 1452
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2838358]

przewiń do góry