Zarządzenie Nr 45.2020
Wójta Gminy Brochów
z dnia 21 sierpnia 2020 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych
Gminy Brochów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu; wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688), oraz Uchwały Rady Gminy Brochów w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Brochów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego na rok 2020, zarządzam, co następuje:

§1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizacje zadań własnych Gminy Brochów z zakresu:

-          Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

-          Działalności wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych;

§2

  1. Ustala się:

1)      termin składania ofert do dnia 11 września 2020r.,

2)      rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie 7 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert;

3)      rozpatrzenia ofert przedstawionych przez organizacje pozarządowe dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy w formie zarządzenia.

  1. Ostatecznego wyboru oferty oraz zawarcia umowy dokona Wójt Gminy.

§3

Przyjmuje się treść ogłoszenia o konkursie, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Ogłoszenie o konkursie publikuje się przez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Brochowie, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brochowie.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                             Wójt Gminy Brochów

                                                                                                                Piotr Szymański


2020-08-21_ogloszenie_o_konkursie.doc

Rozporządzenie w sprawie wzoru ofertInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-08-21 14:40:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-21 14:40:07
  • Liczba odsłon: 1713
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4023413]

przewiń do góry