WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 13.10.2014 r.

OŚ.6220.2.2014

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Brochów  z dnia 13.10.2014 r. informujące o zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego

 

 

 

            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), Wójt Gminy Brochów

 

zawiadamia,

 

że zgromadził pełen materiał dowodowy stanowiący podstawę rozstrzygnięcia administracyjnego w postępowaniu wszczętym na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego VIDAN Kędzierscy s.j., Brochów 120, 05 – 088 Brochów, z dnia 10.07.2014 r., złożony w dniu 16.07.2014 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  

 

budowie wolnostojącego systemu fotowoltaicznego o nominalnej mocy do 600 kWp.

 

   Planowana inwestycja ma być zlokalizowana na terenie działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 187/1, obręb geodezyjny Brochów, gmina Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie.

 

   Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

   Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 8 00 – 15 00 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

 

 Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.

 

   Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 

 

 

   W art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), czytamy, Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 


                                                                                                            WÓJT

                                                                                                mgr inż. Andrzej Fijołek

 

 
 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

 

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca.
 2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na  środowisko  (Tekst  jednolity  Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.)  oraz  art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), poprzez umieszczenie na: tablicy ogłoszeń sołectwa Brochów, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Brochów.
 3. A/a

 

Umieszczono:

 1. na tablicy ogłoszeń sołectwa Brochów.
 2. na Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.
 3. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Brochów.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-10-13 14:43:50
 • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-13 14:43:50
 • Liczba odsłon: 871
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2843138]

przewiń do góry