BP.6733.2.2013

                

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 18 stycznia 2013 r.

Wójta Gminy Brochów  zawiadamiające  o wszczęciu postępowania w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst Dz.U. z 2000r Nr.98, poz.1071 z późń. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 647)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 17.01.2013 r. zostało wszczęte  na  wniosek  firmy PGE  DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie która udzieliła pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Paczuskiemu, Pracownia projektowa ,,STACJA’’, 05-806 Komorów ul. Ireny 41,, postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

·         budowie linii napowietrznej nN-0,4kV na terenie działek o Nr ewid. 542, 543, 486 i 575/3 położonych w miejscowości Przęsławice gmina Brochów.

 

            W związku z powyższym  zawiadamia się strony, że akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów  pokój 25 (tel. 022 725-70-03 w.16)  i strony w terminie 7 dni  licząc od daty podania do publicznej wiadomości  niniejszego obwieszczenia (w sposób zwyczajowo przyjęty)  mogą zapoznać się z zebranymi w sprawie materiałem dowodowym, składać ewentualne  wnioski, wyjaśnienia i dokumenty w sprawie, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

           

            Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Jednocześnie poucza się, że stronom przysługuje prawo uczestniczenia w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia.

 

            Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniechania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 

                                                                                   Wójt Gminy Brochów

                                                                                mgr inż. Andrzej Fijołek

 

wywieszono na okres 7 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Przęsławice

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:  18.01.2013 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brochów 18.01.2013 r.

 BP.6733.2.2013

Z a w i a d o m i e n i e   

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego.

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst  Dz. U. z 2000r Nr.98,poz.1071 z późń. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 17.01.2013 r. zostało wszczęte  na  wniosek  firmy PGE  DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie która udzieliła pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Paczuskiemu, Pracownia projektowa ,,STACJA’’, 05-806 Komorów ul. Ireny 41, postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

·         budowa linii napowietrznej nN-0,4kV na terenie działek o Nr ewid. 542, 543, 486 i 575/3 położonych w miejscowości Przęsławice gmina Brochów

 

            Stosownie do przepisów art. 10 §1 oraz art. 73 §1 Kpa strony w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, mogą zapoznać się z zebranymi w sprawie materiałem dowodowym oraz złożyć swoje ewentualne wnioski, uwagi i wyjaśnienia, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów  pokój 25 w godz. 830 – 1500.

            Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Jednocześnie poucza się, że stronom przysługuje prawo uczestniczenia w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia.

            Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia  sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

            Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania  strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniechania powyższego  obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.   

            Ponadto informuje się, że  wydanie decyzji nastąpi niezwłocznie  po uzyskaniu wymaganych uzgodnień projektu decyzji stosownie do art. w art. 53 ust 4  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)  w oparciu o posiadane   dokumenty.

Otrzymują :

1.       Inwestor

PGE  DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie

ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

pełnomocnictwo

                P. Tomasz Paczuski

2.       strony postępowania według wykazu

  1. A/a

Do wiadomości :

  1. Sołtys wsi  Przęsławice– łącznie z obwieszczeniem  z dnia 18.01.2013 r  z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa na okres 7 dni i podanie do publicznej  wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-18 14:19:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-18 14:19:11
  • Liczba odsłon: 1727
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998414]

przewiń do góry