Załącznik nr 3

                                                        do Procedury naboru na

                                                                         stanowisko pracownika socjalnego

 

                                                                                                             Brochów, dnia 01 10  2008r.

 

 

Kierownik GOPS Brochów

 

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracownika do spraw obsługi osób uprawnionych do alimentów

  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brochowie.

 

 

 

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

wykonywanie  obowiązków wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 

Niezbędne wymagania:

Wykształcenie wyższe.

Znajomość ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Znajomość ustawy o zaliczce alimentacyjnej

Znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych

 

 

Dodatkowe wymagania:

 Znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych

 Mile widziane certyfikaty potwierdzające znajomość przepisów z zakresu 

 pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz zaliczki alimentacyjnej.

 Prawo jazdy

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV)

z  następującymi dokumentami:

  - kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni, 

-     kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone   studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe)

-     kopia dowodu osobistego,

-     oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie  (w przypadku  zatrudnienia, kandydat zobowiązany  zostanie do dostarczenia

zaświadczenia  z Krajowego Rejestru Karnego),

  -  oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym

     stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania    lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy).

 

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 roku   Nr 142 poz. 1593 ze zmianami)”

 

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

stanowisko: pracownika obsługującego osoby uprawnione do alimentów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brochowie

należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Brochów 125

 

 

 

w terminie do dnia   05 12 2008

(liczy się data wpływu do GOPS )

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po określonym wyżej terminie  n i e   b ę d ą    r o z p a t r y w a n e.

 

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeniowej  w Urzędzie Gminy Brochów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.brochow.bip.org.pl). 

 

                                                                          

 

                                                                              Kierownik GOPS Brochów

                                                                                         mgr Renata Jackowska


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kopka Łukasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-12-03 10:56:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Kopka Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-03 10:56:03
  • Liczba odsłon: 1120
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2843083]

przewiń do góry