Brochów, 18.01.2010r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów

 

 

Na podstawie art.11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu   „Zmiany  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów  dla terenów we wsiach: Konary, Malanowo, Brochocin, Brochów Kolonia i Wólka Smolana”   wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   w  dniach  od  3 lutego   do  5 marca 2010r.  w siedzibie Urzędu Gminy w Brochowie   w godzinach od 800  do 1500. 

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 marca 2010r. o godzinie 1000.

            Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium i prognozy.  Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brochów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26  marca 2010r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kopka Łukasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-01-18 08:24:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Kopka Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-18 08:24:20
  • Liczba odsłon: 1538
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006883]

przewiń do góry