Brochów, 2011-12-29

                                                                                                                                                                                                                 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZEAS-ZP-341/3/11 .

Nazwa zadania:Dostawa oleju napędowego do autobusów dowożących uczniów do szkół w Gminie Brochów w 2012 roku”.

 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

 

PPUH  „WIS” SP.J. Zaczkowski Władysław, Zaczkowski Stanisław

96-500  Sochaczew,  ul. Wyszogrodzka 141                                                                                                        

2. Uzasadnienie wyboru:

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Po przeprowadzonym badaniu  została uznana za spełniającą warunki udziału w postępowaniu oraz zgodną z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  W związku z tym  została uznana za najkorzystniejszą w prowadzonym postępowaniu (Załącznik ZP-21)

3. Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy

w terminie do dnia 05-01-2012 r.

 

4. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych  oraz Kodeks Cywilny

 

5. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty (Załącznik ZP-12)

 

6. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

 7. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

8. Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

 

                                                                                                                  Kierownik ZEAS

Załączniki:                                                                                                 Ewa  Nalborska

               1. DRUK ZP-21

               2. DRUK ZP-12

 

 

ogloszenie_o_wyniku_przetargu_na_olej_napedowy_2011.doc

zp12_i_zp_21_olej_napedowy__2011.doc

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Brochów, dnia 19.12.2011 r.

 

ZEAS-ZP-341/3/11

 

                                                               Wszyscy oferenci zainteresowani przetargiem

                „Dostawa oleju napędowego do autobusów dowożących uczniów do szkół w Gminie

                                                               Brochów   w 2012 roku”

 

                W związku z zauważoną pomyłką w treści druków stanowiących załączniki do Ogłoszenia   o zamówieniu   wprowadza się zmianę :

1)       W Rozdziale I   pkt 4.1   SIWZ jest zapisane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w roku 2011 oleju napędowego   w ilości 20000 litrów z przeznaczeniem do autobusów dowożących uczniów do szkół w Gminie Brochów.

powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w roku 2012 oleju napędowego w ilości 20000 litrów z przeznaczeniem do autobusów dowożących do szkół w Gminie Brochów.

2)       W § 3 pkt 1 projektu Umowy dostawy jest zapisane:

Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia 2 stycznia 2012 r. 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

powinno być :

Termin wykonania przedmiotu umowy : od dnia 2 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

                                                                                                              Kierownik ZEAS

                                                                                                              Ewa Nalborska

 

przetarg_olej_napedowy_2012.doc

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZEAS-ZP-341/3/11

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 332547-2011   ; data zamieszczenia: 15.12.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Dostawa oleju napędowego do autobusów dowożących uczniów do szkół w   Gminie Brochów w 2012 roku

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:      Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Brochowie,      Brochów 125, 05-088 Brochów, woj. mazowieckie, tel./fax.   (22) 725-70-51 .

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna samorządowa jednostka budżetowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego do autobusów dowożących uczniów do szkół w Gminie Brochów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem

zamówienia jest dostawa w roku 2012 oleju napędowego w ilości - 20 000 litrów z

przeznaczeniem dla autobusów dowożących uczniów do szkół w Gminie Brochów.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Data zakończenia: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tych warunków:

1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności tj. prowadzenia działalności w zakresie obrotu paliwami

2. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3. Wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne

na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1.Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy

2.Koncesja na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami wydana na

podstawie art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.

U. z 2006r. Nr 89, poz. 625)

3. Oświadczenie o   braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1. Cena - 80

2. Odległość stacji paliw od siedziby Zamawiającego - 20

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych

warunków zamówienia: www.brochow.bip.org.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Brochowie, Brochów 125,   05-088 Brochów, (siedziba w budynku Urzędu Gminy Brochów, pok. Nr 35) w godz. 7:45 -15:45, tel./fax. 0-22   725-70-51

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający

przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja

o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu

konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert,

jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub

ofert: Oferty należy składać do dnia 28.12.2011r. godzina 10:00, miejsce:   Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Brochowie, Brochów 125, 05-088 Brochów, pok.35.

IV 3.5. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego:   Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Brochowie, Brochów 125,   05-088 Brochów , w dniu   28 grudnia 2011r . o godzinie 10:15 .

IV.3.6) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania

ofert).

IV.3.7) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze

środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy

 

 

                                                                                                 Kierownik ZEAS

                                                                                                Ewa Nalborska

 

przetarg_olej_napedowy_2012.doc

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-12-16 15:50:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-29 09:50:05
  • Liczba odsłon: 1749
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006729]

przewiń do góry