Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

 

 

OGŁOSZENIE

 

O WYNIKU NABORU PARTNERA

SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DO PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO W RAMACH PO IG 8.3 eInclusion

 

 

 

            Gmina Brochów informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie na nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu współfinansowanego w ramach PO IG 8.3  eInclusion  wpłynęła 1 oferta złożona przez:

 

Fundacja Euro Nation

ul. Raciborska 23

03-079 Warszawa

 

Powyższa oferta spełnia wszystkie kryteria oceny.  

 

                                                                                                             Wójt Gminy Brochów

                                                                                                                    Andrzej Fijołek

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------
 

KOMUNIKAT

W związku z awarią systemu informatycznego Urzędy Gminy Brochów nie można było zamieścić ogłoszenia w dniu 05.02.2013r. W związku z powyższym przedłuża się termin składania ofert do dnia 27.02.2013r do godz. 15.30.

 

 

OGŁOSZENIE

O KONSULTACJACH I NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DO PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO W RAMACH PO IG 8.3 eInclusion

 

Gmina Brochów z siedzibą w Brochów 125, 05-088 Brochów informuje, że dnia 05.02.2013r.
o godz. 8.30 na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) został ogłoszony otwarty nabór na partnerów będących organizacjami pozarządowymi do wspólnej realizacji projektu PO IG 8.3 eInclusion. Zaprasza się również firmy świadczące usługę dostępu do Internetu na terenie Gminy Brochów do udziału w pisemnych konsultacjach dotyczących dostępności usług i/lub technicznych możliwości wykorzystania posiadanej infrastruktury na potrzebę zapewnienia bezpłatnego dostępu do Internetu osobom z grupy docelowej projektu PO IG 8.3 eInclusion.

 

Nabór i konsultacje będą trwały 21 dni od godz. 8.30 dnia 05.02.2013r. do dnia 26.02.2013r.
do godz. 15.30. Szczegółowe informacje na temat naboru, w tym regulamin konkursu są dostępne na stronie internetowej
www.brochow.bip.org.pl   i w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Gminy Brochów mieszczącej się w budynku w miejscowości Brochów 125. Informacje
z pisemnych konsultacji należy kierować w formie elektronicznej na adres email:
gmina@brochow.pl lub droga pocztową na adres Urząd Gminy Brochów, Brochów 125,
05-088 Brochów.

 

Oferty w formacie określonym przez regulamin, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i pisemne konsultacje można składać osobiście, pocztą bądź kurierem w wyznaczonym terminie, w biurze znajdującym się pod adresem wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

 

 

 

Wójt Gminy Brochów
Andrzej Fijołek

 

 

 

R E G U L A M I N

otwartego konkursu na wybór partnera, podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działaj ą cego w celu osi ą gni ę cia zysku, do projektu
w ramach Priorytetu 8 Działania 8.3 eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka§ 1.

I. Regulamin określa cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie, zasady zgłaszania, kryteria oraz sposób oceny ofert, sposób informowania o konkursie i jego warunkach,


II. Konkurs jest ogłoszony przez Gminę Brochów na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.),


III. Postępowanie konkursowe przeprowadza Gmina Brochów.


§ 2.

Celem konkursu jest wyłonienie Partnera, który będzie współpracował z Liderem projektu należącym do sektora finansów publicznych przy realizacji projektu
w ramach Priorytetu 8 działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion (zwanego dalej „Projektem”). Projekt polegać będzie w szczególności na:


 1. C ałkowitym lub częściowym pokryciu kosztów: dostępu do Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych odpowiadających kryterium grupy docelowej działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla jednostek podległych urzędowi przewidzianych w działaniu 8.3. POIG (przez okres do 3 lat oraz okres trwałości),

 2. Dostarczeniu instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego
  i niezbędnego oprogramowania w wybranych gospodarstwach domowych,

 3. Przeprowadzeniu szkoleń dla użytkowników końcowych Projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet
  (z wykluczeniem szkoleń zawodowych),

 4. Dofinansowaniu kosztów operacyjnych, kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników JST i organizacji pozarządowych uczestniczących
  w konsorcjum, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania oraz kosztów działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego, np. wyposażenie w sprzęt komputerowy i utrzymanie dostępu do Internetu w jednostkach podległych beneficjentowi (w tym: bibliotekach publicznych, publicznych instytucjach kultury, szkołach, publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych położonych na obszarze działania beneficjenta i publicznych domach pomocy społecznej),

 5. Dofinansowaniu promocji Projektu na obszarze objętym Projektem.§ 3.

Do obowiązków Partnera (podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych i niedziałającego w celu osiągnięcia zysku) należeć będzie współtworzenie Projektu, w szczególności w zakresie określonym w § 2, oraz realizacja następujących działań:


 1. Zidentyfikowanie skali problemu wykluczenia cyfrowego na obszarze objętym projektem, przy współpracy z Liderem,

 2. Zidentyfikowanie grupy docelowej spełniającej warunki określone dla działania 8.3, barier wykorzystania Internetu na obszarze objętym projektem, korzyści wynikające z udostępnienia Internetu grupie docelowej, technicznych problemów dotarcia do grupy przy współpracy z Liderem,

 3. Zidentyfikowanie uwarunkowań społecznych, technicznych i organizacyjnych mogących negatywnie wpływać na efektywność projektu
  i prawidłowość wykorzystania jego efektów oraz sposoby ich eliminacji,

 4. Zaproponowanie i opracowanie koncepcji rozwiązania technicznego, które będzie efektywne, dostosowane do warunków organizacyjnych technicznych obszaru, na którym prowadzony będzie projekt,

 5. Współpraca przy przygotowaniu wniosku aplikacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami o dofinansowanie Projektu ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Priorytet 8, Działanie 8.3 eInclusion,

 6. Zarządzanie oraz promocja i rozliczenie projektu współfinansowanego ze źródeł wspólnotowych wraz z zatrudnieniem Koordynatora, Specjalisty ds. rozliczeń i Specjalisty ds. rekrutacji.

 7. Nadzór nad zaprojektowaniem i wybudowaniem infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu wraz z zatrudnieniem uprawnionego Inspektora nadzoru budowlanego.

 8. Zarządzanie i administracja powstałą infrastrukturą wraz z zatrudnieniem Informatyka.

 9. Organizacja, przeprowadzenie i monitoring szkoleń (w tym e-learning), dostawa materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej i drukowanej wraz z zatrudnieniem szkoleniowców.

 10. Wsparcie i doradztwo w toku przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego dostawy i usługi oraz roboty budowlane stanowiące elementy projektu, wraz z pełnieniem wyodrębnionej funkcji w komisji przetargowej,

 11. Założenie odrębnego rachunku bankowego na potrzeby dokonywania płatności związanych z udziałem Partnera w Projekcie,

 12. Oznaczanie dokumentów księgowych dotyczących wydatków Partnera
  w Projekcie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi projektów realizowanych w ramach PO IG,

 13. Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej Projektu w sposób przejrzysty zgodnie z zasadami określonymi dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


§ 4.

I. W konkursie na wyłonienie Partnera do realizacji Projektu mogą brać udział zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia, Fundacje oraz inne osoby prawne i jednostki organizacyjne, które:

 1. Posiadają status organizacji pozarządowej nie prowadzącej działalności gospodarczej (np. Fundacja, Stowarzyszenie, Organizacja Pożytku Publicznego),

 2. Posiadają odpowiedni potencjał kadrowy pozwalający na realizację Projektu, w tym wykażą udział nie mniej niż czterech osób posiadających nie mniej niż 12 miesięczne doświadczenie w zakresie:

 1. zarządzania (np. koordynator, asystent koordynatora lub równoważne w projekcie o wartości nie mniejszej niż 4 000 000 zł.),

 2. sprawozdawczości (np. specjalista ds. rozliczeń, księgowa projektu lub równoważne w projekcie o wartości nie mniejszej niż 4 000 000 zł.),

 3. promocji projektu (np. asystent ds. promocji, specjalista ds. informacji lub równoważne w projekcie o wartości nie mniejszej niż 4 000 000 zł.)

 4. analiz technicznych (informatyk projektu, doradca ds. technicznych lub równoważne w projekcie o wartości nie mniejszej niż 4 000 000 zł.)


 1. Posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie przygotowywania koncepcji technicznych do projektów polegających na zaprojektowaniu
  i wybudowaniu sieci szerokopasmowych, w tym dla co najmniej 1 projektu o wartości nie mniejszej niż 4 000 000 zł.;

 2. Posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków aplikacyjnych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym dla co najmniej 1 projektu o wartości nie mniejszej niż 4 000 000 zł.;

 3. Wykażą się w okresie do trzech lat przed upłynięciem terminu składania ofert doświadczeniem w zakresie przygotowywania analiz finansowych zgodnie z „Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych\
  z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód” Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dla co najmniej 1 projektu o wartości nie mniejszej niż 4 000 000 zł.

 4. Przedłożą dokumenty, które wykażą w okresie do trzech lat przed upłynięciem terminu składania ofert:


 1. n ależyte przygotowanie nie mniej niż jednego regulaminu udziału nie mniej niż 300 Beneficjentów Ostatecznych (BO) w projekcie poświęconym przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu.

 2. n ależyte przygotowanie (co najmniej w zakresie opisu przedmiotu zamówienia) lub przeprowadzeniem nie mniej niż jednego postępowania o udzielenie zamówienia na realizację nie mniej niż 300 godzin szkolenia w zakresie podstaw użytkowania komputera
  z podłączeniem do Internetu.

 3. n ależytym przygotowanie (co najmniej w zakresie opisu przedmiotu zamówienia) lub przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia na realizację promocji projektu zgodnie
  z „Przewodnikiem w zakresie promocji projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, dla Beneficjentów i Instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu”.

 4. n ależytym przygotowaniem (co najmniej w zakresie opisu przedmiotu zamówienia) lub przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia na wdrożenie nie mniej niż jednej strony internetowej zawierającej system nauczania na odległość (e-learning) w zakresie podstaw użytkowania komputera z podłączeniem do Internetu .


II. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji Projektu (zwanej dalej „Ofertą”), w jednym egzemplarzu w wersji papierowej, która będzie się składać z następujących dokumentów:


 1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innych dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

 2. dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa
  w ust. 1, p
  kt. 3, 4 i 5. z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do zasobów udostępnionych od osób trzecich niezależnie od łączących stosunków prawnych wymaga się złożenia p isemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
  z nich przy realizacji Projektu. Oświadczenie składa się na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych.

 3. oświadczenia podmiotu składającego ofertę potwierdzającego, że żadna
  z osób reprezentujących podmiot nie była prawomocnie skazana za przestępstwa określone w art. 229 lub art. 230a ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

 4. oświadczenia podmiotu składającego ofertę o posiadaniu odpowiedniego potencjału technicznego i kadrowego pozwalającego na realizację Projektu wraz z wykazem kwalifikacji osób przewidzianych do realizacji Projektu.


III. Dokumenty muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu podmiotu składającego ofertę. Dokumenty, mogą zostać złożone jako oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, przez osobę występującą w imieniu podmiotu składającego ofertę.


IV. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.


§ 5.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:


Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach Priorytetu 8 Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ”


od dnia 05.02.2013r. do dnia 26.02.2013r. do godziny 15:30 na adres Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów . Decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane i zostaną uznane za odrzucone.


§ 6.

I. Przy analizie zasadności i rzetelności złożonej Oferty, zostaną zastosowane następujące kryteria oceny:

 1. spełnienie wszystkich wymagań formalnych przez podmiot składający ofertę

 2. spełnienie wszystkich wymagań formalnych przez jego ofertę,

 3. zgodność działania potencjalnego partnera z celami Projektu,

 4. oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa,

 5. doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,

 6. współpraca z beneficjentem w trakcie przygotowywania Projektu,

 7. posiadane zasoby kadrowe potwierdzone stosownymi dokumentami.


II. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niespełniających
w wystarczającym stopniu ww. kryteriów oceny. Odwołanie od decyzji przysługuje
w terminie 14 dni. Każdy oferent może być na swoją prośbę poinformowany
o przyczynach odrzucenia oferty.


III. Ogłaszający konkurs dopuszcza możliwość jednorazowej korekty ofert. Korekta ofert musi nastąpić do 10 dni po otrzymaniu pisma informującego o jej brakach.


IV. Ogłaszający konkurs zamierza wybrać tylko jeden podmiot, któremu zaoferuje współpracę przy realizacji Projektu.


§ 7.

I. Podmioty biorące udział w konkursie zostaną pisemnie poinformowane o wyniku postępowania do 28.02.2013r.


II. Z podmiotem, który zostanie wyłoniony w toku postępowania konkursowego zostanie zawarta umowa partnerska w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia.


III. Nazwa podmiotu, który zostanie wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

Brochów, dnia 05.02.2013r. WÓJT GMINY BROCHÓW
ANDRZEJ FIJOŁEK

..................................................... .....................................................
/Data i podpis______________/ /Pieczęć__________________/

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Dobrzyński
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-05 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-07 12:56:31
 • Liczba odsłon: 1523
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998356]

przewiń do góry