2019-06-17_protokol_komisji.pdf


2019-06-17_zarzadzenie_39.2019.pdf

**********************************************

Zarządzenie Nr 27.2019
Wójta Gminy Brochów
z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych
Gminy Brochów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu; wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994), oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), Uchwała Nr ii/13/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 5 grudnia 2018r. roku w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Brochów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego na rok 2019, zarządzam, co następuje:

§1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizacje zadań własnych Gminy Brochów z zakresu:

-          Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

-          Działalności wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych;

§2

  1. Ustala się:

1)      termin składania ofert do dnia 7 czerwca 2019r.,

2)      rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie 7 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert;

3)      rozpatrzenia ofert przedstawionych przez organizacje pozarządowe dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy w formie zarządzenia.

  1. Ostatecznego wyboru oferty oraz zawarcia umowy dokona Wójt Gminy.

§3

Przyjmuje się treść ogłoszenia o konkursie, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Ogłoszenie o konkursie publikuje się przez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Brochowie, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brochowie.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Brochów


2019-05-16_zarzadzenie_27.2019.pdf

2019-05-16_ogloszenie_o_konkursie.doc

Rozporządzenie w sprawie wzoru ofert

Uchwała Rady Gminy Brochów w sprawie programu współpracy  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-05-16 15:54:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-04 12:26:48
  • Liczba odsłon: 831
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2837668]

przewiń do góry