OŚ.7624/2/09

 

 

OBIESZCZENIE z dnia 30 marca 2009r

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania w sprawie

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

            Zgodnie z art. 61 $ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowan          ia Administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm) na podstawie art.49 kpa oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu inforamcji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1229)

zawiadamiam

że w dniu 20.03.2009r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Brochów

postępowanie administacyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach niżej wymienionego przedsięwziecia:

 

budowa drogi asfaltowej Nr 380 108 W polegająca na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 3,5 m na podbudowie z tłucznia z obustronnym poboczem szerokości zminnej od 0,15 m do 0,75 m i długości do 6.200 mb Przęsławice-Tułowice (przebiegającej od drogi wojewódzkiej 575 w Przęsławicach w kierunku drogi wojewódzkiej 705 w Tułowicach)

na działkach wyszczególnionych w wykazie stron postępowania administacyjnego w liczbie porządkowej od 1-44)

            W związku z powyższym zawiadamia się strony, że akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów pokój 23 (tel. 022 725-70-03 w.24) i strony w terminie 14 dni licząc od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obieszczenia ( w sposób zwyczajowo przyjęty) mogą zapoznać się z aktami,  składać ewentualne  wyjaśnienia, wnioski i dokumenty w sprawie.

 

1.                  Wywieszono na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy

 

2.                  Sołtys wsi Przęsławice – z prośbą o powiadomienie stron

w sposób zwyczajowo przyjęty,

 

3.                  Sołtys wsi Nowa Wieś Śladów - z prośbą o powiadomienie stron

w sposób zwyczajowo przyjęty,

 

4.                  Sołtys wsi Łasice - z prośbą o powiadomienie stron

w sposób zwyczajowo przyjęty,

 

5.                  Sołtys wsi Tułowice - z prośbą o powiadomienie stron

w sposób zwyczajowo przyjęty,

 

 zalacznik_1_30_marca_2009r.jpg


zalacznik_2_30_marca_2009r.jpg


zalacznik_3_30_marca_2009r.jpg


zalacznik_4_30_marca_2009r.jpg


 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kopka Łukasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-04-24 14:43:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Kopka Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-24 14:43:40
  • Liczba odsłon: 1464
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006726]

przewiń do góry