Uchwały 2010r.
Numer                                Sesja IV/2010

Dzień odbycia                     29 grudnia 2010r.


   uchwala_iv-9-2010.pdf

uchwala_iv-10-2010.pdf

uchwala_iv-11-2010.pdf

uchwala_iv-12-2010.pdfSesja III/2010

protokol_iii_2010.pdf

lista_obecnosci_15_12_2010.pdf

uchwala_budzetowa_gminy_iii_4_2010.doc

budzet2011.odt

dochody_wydatki_i_inne_zalaczniki.xls

  uchwala_iii_5_2010_wpf.doc

obwpf_objasn._2011_wpf.doc

wpf_zal._nr_1_do_uchwaly_nr_iii.5.2010_rg_brochow_z_dn.15.12.2010.xls

wykaz_przedsiewziec_do_wpf-5_zal.nr_2_do_uch.iii.5.2010.xls

 

UCHWAŁA Nr XXI/179/2010

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 27 października 2010

  w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy w Brochowie

  uchwala_xxxi-179-2010.pdf
UCHWAŁA Nr XXXI/178/2010

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 27 października 2010r.

  w sprawie podatków od środków transportowych na 2011r.

  uchwala_nr_xxxi-178-2010.pdfUCHWAŁA Nr XXXI/177/2010

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 27 października 2010r.

  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011r.

  uchwala_xxxi-177-2010.pdfUCHWAŁA Nr XXXI/176/2010

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 27 października 2010r.

  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz zwolnień od tego podatku

  uchwala_xxxi-176-2010.pdfUCHWAŁA Nr XXXI/175/2010

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 27 października 2010r.

  w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr XXX/164/10 Rady Gminy Brochów z dnia 15 września 2010r. dotyczącej wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVI/137/09 Rady Gminy Brochów z dnia 21 grudnia 2009r., dotyczącej:

 • wyrażenia zgody na realizację w 2010r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie projektu     systemowego "Re/integracja osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Brochów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej);
 • deklaracji wniesienia wkładu własnego gminy na realizację tego projektu;
 • podziału środków finansowych zaplanowanych na realizację projektu na poszczególne paragrafy, w jakich będą kwalifikowane wydatki zgodnie z ustaloną polityką rachunkowości;
 • udzielenia upoważnienia kierownikowi ośrodka do realizacji wyżej wymienionego projektu

  uchwala_xxxi-175-2010.pdfUCHWAŁA Nr XXXI/174/2010

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 27 października 2010r.

  w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe

prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

  uchwala_xxxi-174-2010.pdfUCHWAŁA Nr XXXI/173/2010

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 27 października 2010 roku

  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2010 Nr XXVI/135/2009

  uchwala_xxxi-173-2010.pdfUCHWAŁA Nr XXX/172/2010

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 15 września 2010r.

  w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/161/2010 Rady Gminy Brochów z dnia 16 czerwca 2010r.

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej

im. Władysława Jagiełły w Śladowie

uchwala_xxx-172-2010.pdfUCHWAŁA Nr XXX/170/2010

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 15 wrzesnia 2010r.

  w sprawi skargi na działalność Wójta Gminy z dnia 16 sierpnia 2010r. złożonej przez Panią Daniela Ciura

  uchwala_xxx-170-2010.pdfUCHWAŁA Nr XXX/171/2010

Rady Gminy Brochów

z dnia 15 września 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia Palnu Odnowy Miejscowości Tułowice

  uchwala_nr_xxx_171_2010.pdf

  plan_odnowy_miejscowosci_tulowice.doc
UCHWAŁA Nr XXX/169/2010

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 15 września 2010r.

  w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

  uchwala_xxx-169-2010.pdfUCHWAŁA Nr XXX/168/2010

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 15 września 2010r.

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia

"Zmiany Studium uwarunkowań o kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brochów"

  uchwala_xxx-168-2010.pdfUCHWAŁA Nr XXX/167/2010

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 15 wrzesnia 2010r.

w sprawie: przystąpienia do sporzadzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla terenów w miejscowości Wólka Smolana i Konary

  uchwala_xxx-167-2010.pdfUCHWAŁA Nr XXX/166/2010

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 15 września 2010r.

  w sprawie: zmiany w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Brochowie

  uchwala_xxx-166-2010.pdfUCHWAŁA Nr XXX/165/2010

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 15 września 2010r.

  w sprawie wystąpienia za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego do ministra właściwego

do spraw administracji publicznej z wnioskiem o zmianę

i zniesienie nazw urzędowych niektórych miesjcowości położonych na terenie Gminy Brochów

  uchwala_xxx-165-2010.pdfUCHWAŁA Nr XXX/164/2010

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 15 września 2010r.

  w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIX/157/2010 Rady Gminy Brochów z dnia 16 czerwca 2010r. dotyczącej wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVi/137/09 Rady Gminy Brochów z dnia 21 grudnia 2009r., dotyczącej:

- wyrażenia zgody na realizację w 2010r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie projektu systemowego "Re/integracja osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Brochów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (działania 7.1, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej);

- deklaracji wniesienia wkładu własnego gminy na realizację tego projektu;

- podziału środków finansowych zaplanowanych na realizację projektu na poszczególne paragrafy, w jakich będą kwalifikowane wydatki zgodnie z ustaloną polityką rachunkowości;

- udzielenia upoważnienia kierownikowi osrodka do realizacji wyżej wymienionego projektu.

  uchwala_xxx-164-2010.pdf
UCHWAŁA Nr XXX/163/2010

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 15 września 2010 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2010 Nr XXVI/135/2009

  uchwala_xxx-163-2010.pdfUCHWAŁA Nr XXIX/162/2010

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 16.06.2010r.

  w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie

  uchwala_xxix-162-2010.pdfUCHWAŁA Nr XXIX/161/2010

RADZ GMINY W BROCHOWIE

z dnia 16 czerwca 2010r.

  w sprawie przedłużenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Śladowie

  uchwala_xxix-161-2010.pdfUCHWAŁA Nr XXIX/160/2010

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 16 czerwca 2010r.

  w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie

do prowadzenia postępowania w sprawach udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym

oraz w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Brochów

  uchwala_xxix-160-2010.pdfUCHWAŁA Nr XXIX/159/2010

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 16 czerwca 2010r.

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla terenów w miejscowościach wólkach Smolana i Konary

  uchwala_xxix-159-2010.pdfUCHWAŁA Nr XXIX/158/2010

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 16 czerwca 2010r.

  w sprawie Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaroania przestrzennego gminy Brochów

  uchwala_xxix_158_2010.pdf

studium_-_zmiana_cz1.pdf

studium_-_zmiana_cz2.pdf

wykaz_uwag.pdfUCHWAŁA Nr XXIX/157/2010

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 16 czerwca 2010r.

  w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały XXVI/137/09 Rady Gminy Brochów z dnia 21 grudnia 2009r. dotyczącej:

 • wyrażenia zgody na realizację w 2010r. przez Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Brochowie projektu systemowego "Re/integracja osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Brochów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitł Ludzki (Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej);
 • deklaracji wniesienia wkładu własnego gminy na realizację tego projektu;
 • podziału środkó finansowych zaplanowanych na realizację projektu na poszczególne paragrafy, w jakich będą kwalifikowane wydatki zgodnie z ustaloną polityką rachunkowości.
 • udzielenia upoważnienia kierownikowi ośrodka do realizacji wyżej wymienionego projektu;

  uchwala_xxix-157-2010.pdfUCHWAŁA Nr XXIX/156/2010

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 16 czerwca 2010

  w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy,

informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze

oraz informacji o przebiegu  wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie,

Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie

i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brochowie.

  uchwala_xxix-156-2010.pdfUCHWAŁA Nr XXIX/155/2010

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 16 czerwca 2010r.

  w sprawie zaciągnięcia długoterminowych pożyczek

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

  uchwala_xxix-155-2010.pdf

 


UCHWAŁA Nr XXIX/154/2010

Rady Gminy Brochów

z dnia 16 czerwca 2010 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2010 Nr XXVI/135/2009

uchwala_xxix-154-2010.pdfUCHWAŁA Nr XXVIII/153/2010

Rady Gminy w Brochwoie

z dnia 14 kwietnia 2010 roku

  w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia Wójta

  https://brochow.bip.org.pl/pliki/brochow/uchwala_xxviii-153-2010.pdf
UCHWAŁA Nr XXVIII/152/2010

Rady Gminy w Brochowie

z dnia 14 kwietnia 2010r.

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu

na modernicazję drogi powiatowej Nr 3803 w miejscowości Plecewice.

https://brochow.bip.org.pl/pliki/brochow/uchwala_xxviii-152-2010.pdf
CHWAŁA Nr XXVIII/151/2010

RADY GMINY W BROCHOWIE

z dnia 14 kwietnia 2010r.

  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brochów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2009r.

  uchwala_xxviii-151-2010.pdf

  

Uchwała nr 43/P/2010

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 01 kwietnia 2010 roku

wyrażająca opinię o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Brochów wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

uchwala_nr_43-p-2010.pdf
UCHWAŁA Nr XXVIII/150/2010

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 14 kwietnia 2010 roku

  zmieniajaca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2010 Nr XXVI/135/2009

  uchwala_xxviii-150-2010.pdfUCHWAŁA Nr XXVII/149/2010

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 17 marca 2010 r.

  w sprawie projketu uchwały Rady Powiatu w spraiwe likwidacji komórek organizacyjnych Szpitala Powiatowego.

  uchwala_xxvii-149-2010.pdf
UCHWAŁA Nr XXVII/148/2010

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 17 marca 2010 r.

w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2010 r.

  uchwala_xxvii-148-2010.pdfUCHWAŁA Nr XXVII/147/2010

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 17 marca 2010 r.

  w sprawie uchwalenia planu pracy Sesji Rady Gminy na 2010r.

  uchwala_xxvii-147-2010.pdfUCHWAŁA Nr XXVII/146/2010

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 17 marca 2010 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu nr POKL 09.01.02-14-093/09pt. "Kłodzi odkrywcy" przez Gminę Brochów / Szkołę Podstawową im. Fryderyka Chopina w Brochowie.

  uchwala_xxvii-146-2010.pdfUCHWAŁA Nr XXVII/145/2010

RADY GMINTY BROCHÓW

z dnia 17 marca 2010 r.

  w sprawie określenia wysokości diet dla sołtysów w Gminie Brochów

  uchwala_xxvii-145-2010.pdfUCHWAŁA Nr XXV/144/2010

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 17 marca 2010 r.

  w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych,

Narkotykowych i Innych Uzależnień na 2010 r.

  uchwala_xxvii-144-2010.pdfUCHWAŁA Nr XXVII/143/2010

RADY GMINY BROCHÓW

 z dnia 17 marca 2010 r.

  w sprawie określenia wzorów formularzy, tj. informacji i deklaracji

w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

  uchwala_xxvii-143-2010.pdfUCHWAŁA Nr XXVII/142/2010

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 17 marca 2010r.

  w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 r.

  uchwala_xxvii-142-2010.pdfUCHWAŁA Nr XXVII/141/2010

RADY GMINY BROCHÓW z dnia 17 marca 2010 roku

w sprawie zaciagnięcia długoterminowego kredytu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

  uchwala_xxvii-141-2010.pdfUCHWAŁA Nr XXVII/ 140/2010

Rady Gminy Brochów z dnia 17 marca 2010 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2010 Nr XXVI/135/2009

  uchwala_xxvii-140-2010.pdfUCHWAŁA  Nr IV/12/2010

Rady Gminy w Brochowie

z dnia 29 grudnia 2010 roku

  w sprawie: zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej we wszystkich sołectwach Gminy Brochów

  uchwala_iv-12-2010.pdf
UCHWAŁA  Nr IV/11/2010

Rady Gminy Brochów

z dnia 29 grudnia 2010 roku

  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011

oraz zwolnień od tego podatku

  uchwala_iv-11-2010.pdf


 

UCHWAŁA  Nr IV/10/2010

Rady Gminy Brochów

z dnia 29 grudnia 2010 roku

  w sprawie:

- wyrażenia zgody na realizację w 2011 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochwoie projektu systemowego "Re/integracja osób wykluczonych/zagrozonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Brochów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej);

- deklaracja wniesienia wkładu własnego gminy na realizację tego projektu;

- udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi ośrodka do realizacji wyżej wymienionego proejktu;

- przyznania Gminnemu Ośrodkwoi Pomocy Społecznej w Brochowie środków zastępczych na realizację wyżej wymienionego projektu oraz upoważnienia Wójta Gminy do ich przekazania.

  uchwala_iv-10-2010.pdf  UCHWAŁA  Nr  IV/9/2010

Rady Gminy Brochów

z dnia 29 grudnia 2010 roku

  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2010 Nr XXVI/135/2009

  uchwala_iv-9-2010.pdfUCHWAŁA  Nr III/8/2010

Rady Gminy w Brochowie

z dnia 15 grudnia 2010 roku

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Słubice

na dofinansowanie zakupu domku wielosezonowego dla powodziana.

  uchwala_nr_iii-8-2010.pdfUCHWAŁA  Nr III/7/2010

Rady Gminy Brochów

z dnia 15 grudnia 2010 roku

  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

i zbiorowe odporwadzenie ścieków na 2011r.

  uchwala_nr_iii-7-2010.pdfUCHWAŁA  Nr  III/6/2010

Rady Gminy Brochów

z dnia 15 grudnia 2010 roku

  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2010 Nr XXVI/135/2009

  uchwala_nr_iii-6-2010.pdfUCHWAŁA Nr III/5/2010

Rady Gminy Brochów

z dnia 15 grudnia 2010r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gm. Brochów na lata 2011 - 2015

  uchwala_iii_5_2010_wpf.doc

obwpf_objasn._2011_wpf.doc

wpf_zal._nr_1_do_uchwaly_nr_iii.5.2010_rg_brochow_z_dn.15.12.2010.xls

wykaz_przedsiewziec_do_wpf-5_zal.nr_2_do_uch.iii.5.2010.xls

  

 

UCHWAŁA Nr 341/P/2010

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 W WARSZAWIE

z dnia 6 grudnia 2010 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Brochów projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

  uchwala_nr_341_p_2010.pdfUCHWAŁA Nr I/3/2010

Rady Gminy w Brochowie

z dnia 2 grudnia 2010r.

  w sprawie składów osobowych stałych komisji Rady Gminy w Brochowie i jej Przewodniczących

  uchwala_i_3_2010.pdfUCHWAŁA Nr I/2/2010

Rady Gminy w Brochowie

z dnia 2 grudnia 2010r.

w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Brochowie.

uchwala_i_2_2010.pdfUCHWAŁA Nr I/1/2010

Rady Gminy w Brochowie

z dnia 2 grudnia 2010 r.

  w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Brochowie.

  uchwala_i_1_2010.pdf


lista_obecnosci_06.12.2010.pdf

protokol_i_06.12.2010.pdf

protokol_ii_06.12.2010.pdf


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-06-17 11:52:45
 • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-19 13:29:58
 • Liczba odsłon: 2340
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006859]

przewiń do góry