BP.6733.6.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 27 lipca 2015 r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 i art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek Gminy Brochów, Brochów 125, 08-088 Brochów reprezentowanej przez Wójta Gminy Brochów P. Piotra Andrzeja Szymańskiego, została wydana kończąca postępowanie administracyjne Decyzja Nr 312.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego:

Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś-Śladów gm. Brochów

  • na terenach działek: Nr ewid.: 247/5, 247/6, 248/2, 249/2, 259

obręb: nr 0020 NOWA WIEŚ ŚLADÓW

 

 

 

 

 

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Nowa Wieś Śladów

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BP.6733.6.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E   z dnia 13 lipca 2016 r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 9, 10 § 1 i 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : Budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Nowa Wieś-Śladów gm. Brochów na terenach działek: Nr ewid.: 247/5, 247/6, 248/2, 249/2, 259 obręb: nr 0020 NOWA WIEŚ ŚLADÓW zostały wydane następujące postanowienia mianowicie:

1.     Postanowienie znak DP.5151.105.2016.AT z dnia 27.06.2016 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków umarzające postępowanie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ww. inwestycji.

2.     Postanowienie Nr 1451/P/NZW/16 z dnia 24.06.2016 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie uzgadniające decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia jak wyżej.

3.     Postanowienie znak: DOso-4082/44/16 z dnia 24.06.2016 r. Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego uzgadniające przedmiotową inwestycję celu publicznego.

4.     Postanowienie Nr 222/16 z dnia 01.07.2016 r. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych umarzające postępowanie w sprawie uzgodnienia projektu ww. decyzji w części dotyczącej gruntów na działce nr ew.: 247/5, 248/2, 259 w miejscowości Nowa Wieś - Śladów , gm. Brochów , oraz uzgadniające projekt decyzji w zakresie ochrony gruntów leśnych na działkach nr ew.: 247/6 i 249/2 w miejscowości Nowa Wieś - Śladów.

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, w dniach (od poniedziałku do piątku w godz. 8 30 – 15 30 natomiast we wtorki w godz. 9 00 – 16 30 ) strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.

 

 

 

 

 

 

 

 

wywieszono na okres 7 dni na:

1) – tablicy   ogłoszeń   Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Nowa Wieś Śladów

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:  

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Cętkowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-07-13 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Cętkowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-27 13:07:28
  • Liczba odsłon: 1461
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4008710]

przewiń do góry