Brochów, 2013-10-08

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 

 w Brochowie   

                                                                                                                                                                                                              

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZEAS.364.1.2013

Nazwa zadania:Zakup i dostawa węgla ekogroszek na sezon grzewczy 2013/2014 dla placówek szkolnych na terenie gminy Brochów”.

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.-  Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące oferty:

 

 1. Piekarnia „Lipianin” Witold Lipianin, 49-351 Przylesie, ul. Przylesie 32

Oferowana cena brutto  810,57 zł za tonę.     Liczba przyznanych punktów  92,42

 

 1. P.U.H. STANBARTEX Stanisław Pałac, 41-400 Mysłowice, ul. Mickiewicza 20/84

Oferowana cena brutto  749,07 zł za tonę.   Liczba przyznanych  punktów  100.

 

 1. BENTO Grzegorz Stelmach, Mistrzewice 28, 96-512 Młodzieszyn

Oferowana cena brutto 880,00 zł za tonę.  Liczba przyznanych punktów   85,13.

 

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy P.U.H. STANBARTEX  Stanisław Pałac,                                    41-400 Mysłowice,   ul. Mickiewicza 20/84,   która  uzyskała najwyższą ilość 100 punktów  z ceną brutto 749,07 zł za tonę .

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono żadnej oferty i z postepowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Umowa z wykonawcą zawarta zostanie po dniu 09.10.2013 r.

 

Informując o powyższym dziękuję za udział w przetargu i zapraszam do dalszej współpracy.

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Ewa Nalborska – kierownik ZEAS  

-------------------------------------------------------------------

Brochów: Zakup i dostawa węgla ekogroszek na sezon grzewczy 2013/2014 dla placówek szkolnych na terenie gminy Brochów
Numer ogłoszenia: 383740 - 2013; data zamieszczenia: 20.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół , Brochów, 05-088 Brochów, woj. mazowieckie, tel. 022 7257051, faks 022 7257003.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: gminna samorządowa jednostka budżetowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa węgla ekogroszek na sezon grzewczy 2013/2014 dla placówek szkolnych na terenie gminy Brochów.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa w sezonie grzewczym 2013/2014 węgla ekogroszek w ilości 128 ton do szkół na terenie gminy Brochów..

  II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie art. 67.1.7 w wysokości nie przekraczającej 20 % wartości zamówienia podstawowego w sytuacji, gdy konieczne będzie przedłużenie umowy.

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


    

   III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

   W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

   • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

   SEKCJA IV: PROCEDURA

   IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

   IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

   IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

   IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

   IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

   IV.4.1)   Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brochow.bip.org.pl
   Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Brochowie, Brochów 125, 05-088 Brochów.

   IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Brochowie, Brochów 125, 05-088 Brochów.

   IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

   IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

   IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

    

   siwz-ekogroszek_zeas_2013_2014.doc

   zalacznik_nr_1_do_siwz_zeas_2013.docx

   zal_02_oswiadczenie_o_spelnienieniu_warunkow_udzialu_zeas_2013.doc

   zal_03_oswiadczenie_o__braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1i2__zeas_2013.doc

   oswiadczenie__dotyczace__grupy_kapitalowej_2013_ekogroszek_zeas.docx

   projekt_umowy_poprawiony_zeas_2013.docx

   Informacje o dokumencie:
   • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ewa Nalborska
   • Data udostępnienia w BIP: 2013-09-20 00:00:00
   • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
   • Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-08 14:24:00
   • Liczba odsłon: 2217
   • Historia dokumentu:

   [Liczba odsłon: 4006810]

   przewiń do góry